Přihlásit se

Úvod do historie - starší Velký historický projekt, 7.3, první video

(dramatická hudba) Ahoj. Jmenuji se Bob Bain. Jsem historik, učitel historie, bývalý středoškolský učitel dějepisu a sociálních věd a nyní profesor na Michiganské univerzitě v oboru historie a výuka historie. Musím vám něco říci. Kdyby mí středoškolští učitelé dějepisu věděli, že jsem se stal historikem, tak by šíleli, abych byl upřímný. Byl jsem příšerný student dějepisu, příšerný. A to proto, že jsem dějepis nesnášel. Proč? Myslel jsem, že dějepis je jen o pamatování si jmen, dat, událostí, které mě nezajímaly, které se staly dlouho před mým narozením a zdánlivě neměly žadný význam pro můj vlastní život. A obvykle se nacházely v učebnicích vážících asi 4 kila. Změnilo se to až na vysoké škole, kde jsem si musel zapsat historii. Mojí specializací byla věda a matematika a potřeboval jsem humanitní předmět z oboru historie. Zapsal jsem si předmět, který měl být snadný. Byla to velká třída, bylo v ní 400 lidí. Myslel jsem, že mě vyučující nikdy nevyvolá, že se nebudu muset nijak zapojovat. Pak se stala neskutečná věc. Vyučující přišel a na začátku hodiny položil každému z nás otázku. Ale tahle otázka se lišila od ostatních otázek, které jsem slýchaval při dějepisu. Neptal se, kdy se něco stalo. Položil otázku týkající se mě, mé identity, světa, ve kterém žiji. A ptal se nás, jakým způsobem utvářela minulost mé příležitosti a mé zkušenosti. Svou otázkou mě umístil na časovou osu. Začal mi ukazovat, že to, co moji předci, nejen mí předci, ale obecně předci v mé společnosti udělali, volby, které učinili, ve skutečnosti pomohly definovat a utvořit to, čim jsem. Pomohl mi vidět, že ten kontext, ve kterém žiji, je vynálezem jiných lidí. Že jsem produktem minulosti a žiji v produktu minulosti. Ukázal mi, že zkoumání minulosti, pokládání důležitých otázek, otázek, které mě zajímají, ne otázek, které mi někdo dal, abych na ně odpověděl v testu, je ve skutečnosti práce historika. Ti pokládají v přítomnosti otázky týkající se minulosti, protože jsou středem jejich zájmu. Tak jsem začal studovat historii. Naučil jsem se, že historie je něco jiného, než co mi bylo prezentováno, jako věci, které si mám zapamatovat. Historie je celá o otázkách, odpovědích a o důkazech. Historie je jako být detektivem a snažit se rozluštit záhadu, která se stala, a přijít na to, jak se stala, protože stejně jako dobré záhady, historie je o událostech, ke kterým dojde v přítomnosti a potom zmizí. To je opravdu senzační věc. Je to velmi odlišné od některých věd zkoumající události, které se stávají pořád dokola. Mohou vytvořit experiment umožňující zopakovat něco, co už se stalo. Historici tohle udělat nemohou. Nemůžu zopakovat první světovou válku, opravdu ji zopakovat. Abychom mohli zkoumat nějakou událost, musí zanechat nějaké reziduum v přítomnosti. Musí po sobě něco zanechat. Co za sebou zanechává? Mohli byste říci, že po sobě zanechává smetí. Může po sobě zanechat předmět. Nebo dokument. Nebo to může být nějaký záznam té minulé události. To jsou ty věci, které historik zkoumá. Zkoumají je tak, že si položí otázku, která se jich týká. Položení otázky je promění z rezidua, smetí, harampádí v historické důkazy nebo historické zdroje. Stejně jako detektiv, který si musí položit otázku o příčině. To je do jisté míry nejlepší nástroj historika. Nejlepším historickým nástrojem je historikova představivost, historikovy otázky, otázky týkající se kontextu. Kladení otázek o nějaké věci je historikova práce. Tak se například rozhlédněte po třídě. Zaměřte se na věc, o které jste asi nikdy moc nepřemýšleli. Třeba na ty hodiny, které visí tam na stěně. Asi byste se zeptali, kolik je hodin. Nebo, kdyby jste byli jako já, kdy končí hodina. Ale historik si položí jiné otázky. Například kdo ty hodiny vyrobil? Kde byly vyrobeny? Jak se sem dostaly? Jakým dopravním systémem? Kolik lidí se podílelo na jejich výrobě? Je či není podstatné, zda ukazují přesný čas? Kdy byl vynalezen ten časový systém, který vy a já používáme? A jak to změnilo naše životy? A jaká část našeho života je řízena hodinami? Co se dělo předtím, než měli lidé mechanické hodiny? Jak určovali čas? Jak žili? Historikové zkoumají věci a události z minulosti tak, že zkoumají důkazy, které za sebou zanechaly. Historikové je samozřejmě jen nezkoumají. Analyzují je. Srovnávají je. Porovnávaji je. Potvrzují je. Hledají jeden zdroj a hledají další zdroje, které ten zdroj buď podpoří, rozšíří, nebo zpochybní. A to historikovi pomáhá porozumět tomu, co se stalo v minulosti. Potom předloží nějaké pochopení té věci či události. Napíšou o tom. Vytvoří o tom příběh. Někdy je to obraz, někdy je to film a někdy přednáška. To dělají proto, aby se lidem dostalo té nejlepší nebo nejpřesnější představy o minulosti. To je velice důležité, protože vy a já, ať už to víte či nevíte, využíváme historii. Využíváme naše chápání minulosti. Ne jen pamatování si jmen a dat, ale vy a já žijeme ve světě, který byl formován minulostí. Soren Kierkegaard, významný dánský filozof, jednou řekl: "Vy a já žijeme své životy dopředu. Žijeme své životy do budoucnosti, ale pochopíme je pomocí minulosti. Své životy chápeme zpětně." Zamyslete se. Životy žijeme dopředu, ale chápeme je zpětně. Pochopením své minulosti pochopíte svou přítomnost. Mimochodem, pochopíte také svou budoucnost, protože když porozumíte tendencím minulosti, můžete začít přesně předvídat, co přinese budoucnost. Nebo skoro přesně předvídat. Platí to pro počasí. Když se podíváte na počasí v minulosti, můžete pochopit a určit pravděpodobnost, zda budete v příštích týdnech potřebovat teplejší kabát. Nebo například sportovní týmy. Podle chování týmů v minulosti můžeme přesněji předvídat, co se může stát v budoucnosti. Historikové pokládají různé druhy otázek. Kdybych pokládal otázku o životním prostředí, dělal bych historickou ekologii. Jakými bych se potom zabýval důkazy? Zabýval bych se teplotou. Zabýval bych se chováním větru. Využíval bych důkazy poskytnuté jinými lidmi, například meteorology, a využíval bych je k porozumění historické ekologie. Nebo v případě sociální historie, zajímající se o to, jak lidé hráli hry, jak poslouchali hudbu a jak se to v průběhu času změnilo, vycházel bych pravděpodobně z úplně jiných důkazů. Taková otázka by mě zařadila do jiné oblasti historie. V tomto kurzu pokládáme samozřejmě velké otázky. Takže z nás budou velcí historikové. Historie je ale o využívání důkazů nalezených kdekoli. Protože cokoli je zanecháno v přítomnosti, je to, co historik zkoumá. Takže až bude příště někdo mluvit o historii, chápejte, že je to ve skutečnosti o využívání minulosti k pochopení přítomnosti a budoucnosti. A není to jen o pamatování si jmen, dat a míst. (dramatická hudba)
video