Přihlásit se

Vznik prvních měst Stará verze....

(dramatická hudba) V minulé lekci jsme se dostali k sedménu důležitému bodu v tomto kurzu - k zemědělství. Dozvěděli jsme se, jak se 10 000 let př.n.l. začali malé zemědělské vesnice rozpínat v různých částech světa. Ve skutečnosti to byly jedny z nejdůležitějších lidských společností, které kdy existovaly. Na první pohled se to může zdát překvapivé, protože když se zamyslíte nad historii lidstva, jako první nás napadnou zemědělské velmoci. Napadne nás Řím s jeho říší nebo nás napadne čínská dynastie Chan, Sü-čchang a její říše. Ale nebýt pomalého rozšiřování primitivních zemědělských vesnic by tyto velké agrární civilizace nikdy nevznikly. Klíč k pochopení zemědělských civilizací leží ve zvyšující se úrovni. Úroveň stoupá se stoupající populací. Ale k zvyšování populace je potřeba získat více zdrojů v dané oblasti, zejména pak potravinových zdrojů. A tehdy se objevuje zemědělství. Díky zemědělství v období 10 000-5000 př.n.l. se lidská populace zvýšila desetkrát, z dosavadních 5 milionů na 50. Spousta lidí žila ještě jako sběrači, ale s největší pravděpodobností před 5000 lety se z většiny stali zemědělci. Během každého zemědělského období vznikaly nové vesnice, a to jak v centrech, tak na okrajích. Vesnice se začaly rozšiřovat. Zároveň začali zemědělci vyvíjet nové a produktivnější způsoby zemědělství. Začali obdělávat oblasti, které nemohli obdělávat předtím, vyvinuli nové plodiny a začali vyvíjet nové a produktivnější způsoby zemědělství. Před šesti tisíci lety začaly některé společnosti hledat produktivnější způsoby tím, že používali domácí zvířata. Místo toho, aby je používali jen pro jejich maso a kůži, kterých se může využít pouze pokud je zabijete, začali je používat jako zdroj produktů, které mohli produkovat ještě zaživa, jako jejich srst, mléko nebo jejich tažná síla. To znamenalo skutečnou revoluci využití síly. Člověk může využít 75 wattů síly, ale kůň nebo vůl mohou až desetkrát tolik. Díky využívání síly k orání mohly některé společnosti začít obdělávat plochy, které nemohou býr obdělány použitím motyk. Využitím té síly bylo také možné přenášt nářadí, které nemohlo být přenášeno. Tyto inovativní způsoby využití zvířat umožnily pastýřským nomádům usadit se na suchých stepích Eurasie tím, že mohli kočovat se svými stády a dobytkem. Ještě více produktivní inovací bylo zavlažování. Zavlažování se používá k obdělávání půdy, kde se nevyskytuje dostatek srážek. Pokud tyto oblasti mají úrodnou půdu, což mnohé z nich mají, potom je možné získat zavlažováním velké plodiny díky zavlažování, zejména pokud se zavede mohutný zavlažovací systém s kanály a příkopy, které vyžadují uspořádání. hudba Tím jak se zemědělské technologie stávaly vyspělejší a produktivnější, napomohly k vytvoření větších a rozvinutějších společností, které nazýváme agrární společnosti. Tento přerod se pravděpodobně nejdříve udál v Mezopotámii, na území jižně od Úrodného Půlměsíce a asi ve stejné době v údolí Nilu. V těchto oblastech, kde se vesnice začaly rozpínat a kde se zemědělství stávalo produktivnějším se začaly objevovat první opravdu velké vesnice, poté městečka a velká města. Na území mezi velkými řekami, Eufratem a Tigridem v Mezopotámii, se začal používat zavlažovací systém, který produkoval velké plodiny a zásoboval velké populace. Poté, před nějakými 5000 lety se na jih od Mezopotámie objevili první skutečná města v oblasti zvané Sumer. Tato města měla až 50 000 obyvatel. Zahrady těchto měst byly obehnány zdmi. Města byla opevněna. Nacházely se tam chrámy, paláce a měli složitý zavlažovací systém. Dokonce máme mapu jednoho z nich, Nippuru. Tato mapa byla vyryta do jílu asi před 3500 lety. Byly to ty nejvyspělejší lidské společnosti, které do té doby existovaly. Klíčem k vytvoření měst byly malé přebytky zemědělců zejména když se zemědělství stalo produktivnějším. To znamenalo, že né každý musel být zemědělcem. Začali se objevovat specializované profese, jako hrnčíři, obchodníci, kněží a vojáci. Započalo se něco, co připomínalo dobu před 500-600 miliony lety, kdy se objevily první více buněčné organismy. Jednotlivci na sobě začali být natolik závislí, že začali potřebovat nějaké vedení. Hrnčířiv potřebovali trhy, kde by mohli prodávat své zboží. Vojáci potřebovali vlády, které by je najaly. Obchodníci potřebovali soudy k řešení svých rozepří. Města potřebovala obyvatele a zemědělci potřebovali někoho, kdo by jim udržoval zavlažovací systémy, na kterých záviseli. Každý potřeboval někoho, kdo by organizoval tyto stále komplikovanější vazby. Výsledkem těchto potřeb se objevila třída vůdců. Většina z nich byli muži. Jejich úkolem bylo převzít roli vůdců společnosti. Na vesnicích byli vybráni těmi, kterým vedli, protože oni je k tomu potřebovali. S rostoucí silou vůdců a s rostoucím množstvím zdrojů, si vůdcové začali najímat placenou sílu, která mohla vynutit jejich vůli silou. Teď přichází doba, kdy existují skutečné státy, a skutečné vlády a ještě něco dalšího. Ve společnosti se objevil nový typ potravinového řetězce. Zemědělci čerpali ze zdrojů životního prostředí, z biosféry. Nad němi se utvořila nová vrstva- elita, která čerpala zdroje od zemědělců tím, že jim hrozila napadením. Společnost si vyvinula nové uspořádání. Úplně nahoře se vyvinula malá skupina velmi bohatých a mocných, kteří čerpali zdroje od většiny, čili od zemědělců, kteří tvořili 90% společnosti. Navíc, vždycky tu byla malá skupina poddaných nebo otroků, kteří zaujímali nejnižší příčky společnosti. hudba Zemědělské společnosti se objevily v různých koutech světa. Tyto společnosti se velmi lišily. Měli rozdílné jazyky, rozdílné náboženské tradice, rozdílné umělecké tradice. V mnohém se však velmi podobaly. Všechny z nich měly velká města. Tyto města měla monumentální architekturu- chrámy, pyramidy a paláce. Měly také vládce, hierarchii, daňové systémy, armády a tohle všechno fungovalo díky početným zemědělcům, z nichž většina žila mimo velká města. Zemědělské společnosti měly také písmo. A to všechny. Je to velmi důležité, protože to urychlilo společné učení. Písmo má nejspíše původ v účetnictví, protože elita a vládci, kteří hromadili více a více zdrojů měli snahu si vést záznamy. Nakonec ty symboly, které se používaly pro účetnictví mohly být použity k vyjádření každodenního jazyka a vytvořit literaturu a historii : písmo. Zemědělské společnosti se objevily tam, kde vzkvétalo zemědělství. To znamená, že se vyskytovaly v zemědělských oblastech s pár zajímavými vyjímkami. Neobjevili se v oblasti Papua Nová Guinea nejspíše protože kořenové plodiny, které tam rostly nemohly být skladovány a zemědělství nebylo dostatečně produktivní k vytvoření nadbytku, který by uživil ostatní. Jak už bylo zmíněno, první skutečné zemědělské společnosti se nejspíše objevily v Mezopotámii a v údolí Nilu asi před 5000 lety. Některé z nich se skládaly z menších měst a vesnic, některé však byly obrovské, jako první egyptský stát, který se rozpínal na velkém území v okolí Nilu. Z doby před 4000 lety máme důkaz zemědělských civilizací v Číně a v dalších částech Asie, jako například v Korei, se které se tato lidová vesnice nachází. Máme důkaz o městech, která se také objevují v dalších oblastech, jako například střední Asie nebo Pakistan v okolí řeky Indus. Poté, okolo 3000 let př.n.l. máme důkaz velkých říší jako například Asyrská říše. Dostáváme důkazy velkých říší v Číně a také v Egyptě. První velké zemědělské civilizace se v Americe začínají objevovat asi před 2000 lety. V roce 500, kdy Evropané poprvé připlouvají do Ameriky se Inské a Aztécké říše rozpínají na velkém území. Zemědělské civilizace, tak jako zemědělské technologie, na kterých si stavěly, se pomalu vyvíjely, rozšiřovaly, stávaly se vyspělejšími, více zalidněnými v průběhu 4000 let. Je to pravděpodobně od roku 1000 př.n.l., kdy tu bylo nejvíce lidí žijících v zemědělských společnostech, kdy většina z nich byla zemědělci. hudba
video