Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (4/11) · 13:33

Triviální a systematické názvosloví, předpony sek- a terc- Triviální a systematické názvosloví, předpony sek- a terc-

Navazuje na Základy organické chemie.
Podívejme se na molekulární strukturu butylcyklopentanu. Rozebereme to jako v předchozích videích, přípona je -an, takže je to alkan, všechny vazby jsou jednoduché. Je to pentan, má tedy řetězec s pěti uhlíky. A protože je to cyklopentan, je pět uhlíků uspořádáno do kruhu. Základem je kruh s pěti uhlíky a na něj je navázaná butylová skupina. Teď se asi ptáte, na který uhlík se váže? U cyklického řetězce s jednou skupinou, je to jedno. Ukážu vám to. Máme kruh s pěti uhlíky. Nakreslím cyklopentan. Je to pětiúhelník - jedna, dvě, tři, čtyři, pět - a spojím je do kruhu. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Je jedno, kde připojím butylovou skupinu. Je to celé symetrické. Je to kruh a k němu připojená butylová skupina, kdekoliv. Kdyby bylo více skupin, není to jedno. Vybereme kterýkoli uhlík kruhu a navážeme na něj butylovou skupinu. Pro zopakování, předpona but- patří k methyl, ethyl, propyl nebo meth-, eth-, prop-, but-. Jsou to čtyři uhlíky. Alkylová skupina se čtyřmi uhlíky. Navážeme ji tady. Mohla by být na kterémkoli uhlíku tohoto kruhu. Přidáme ji tady a máme čtyři uhlíky. Jedna, dvě, tři, čtyři. To je butylová část sloučeniny. Navážu ji tady. Napadne Vás připojit ji sem. A je to tak správně. Toto je butylcyklopentan. Možná vás napadne navázat butyl na cyklopentan přes jiný uhlík jeho řetězce. Takto jednoduše. nakreslím znovu butyl, jeden, dva, tři, čtyři. Toto je butyl, ale místo vazby přes první uhlík se naváže v tomto místě. Nakreslím to žlutě. Naváže se tady. Vypadá to také jako butylcyklopentan. Máme něco jako butylovou skupinu. Toto je butyl. Nakreslil jsem butylovou skupinu v tomto vzorci i v tomto. Ale jejich molekulární struktury jsou viditelně odlišné. Tady se váže přes první uhlík a tady přes druhý. Jsou dva způsoby, jak je od sebe odlišit. Triviální anebo systematické názvosloví. Dovolte mi vysvětlit oba způsoby. Triviální názvosloví je nejkomplikovanější částí názvosloví organických sloučenin. Systematické názvosloví je také složité, ale dá se odvodit. Máme triviální a systematické názvosloví. Když řekneme butylcyklopentan, znamená to, že skupina se váže přes první (nebo poslední) uhlík řetězce. Toto je butylcyklopentan. Ale toto není butylcyklopentan. Má cyklopentanový kruh, takže to určitě bude cyklopentan. Tady si nechám místo. Je to cyklopentan. A má butylovou skupinu, která není navázaná přes první uhlík. Vazba je přes uhlík, na který se vážou další dva uhlíky. Tomu se říká sek-butylcyklopentan. Píšu to jen tak. V učebnici by to bylo kurzívou nebo jako s-butylcyklopentan. Předpona sek- znamená, že vazba je přes uhlík s dalšími dvěma uhlíky. Říkáte si, který uhlík váže další dva? Je to buď ten nebo ten. Bez ohledu na to, jestli ten nebo ten, je to v podstatě stejná molekulární struktura. Takto to vypadá, když butyl připojíte přes tento uhlík. A co když se podíváme na jiný triviální název? Co když to bude vypadat takto? Máme cyklopentan a máme butylovou skupinu. Ta má čtyři uhlíky a vypadá nějak takto. Má jeden, dva tři, čtyři uhlíky a butyl se váže přes tento uhlík. Když se váže čtyřuhlíkatý řetězec, který je na opačném konci rozvětvený, vypadá to sice složitě, ale jde o alkylovou skupinu s méně než pěti nebo šesti uhlíky a nazýváme ji isobutylová skupina. Napíšu to. Tady máme sek-butyl nebo také s-butyl zkráceně. A toto je iso-butyl. Poslední, na co si musíte dát pozor, je tato situace. Nakreslím to. Čtyři uhlíky mohou být i takto. Jeden, dva, tři, čtyři uhlíky a napojí se tady. A teď ji pojmenovat. Uvidíte, že v tomto případě je snazší použít systematické názvosloví. Je tady uhlík, který jsme navázali a ten váže další dva uhlíky, proto skupinu označíme jako sek-butyl. Pokud se navazují tři uhlíky, skupinu označíme jako t-butyl nebo také terc-butyl. Někdy se používá název t-butyl. Rád bych, abyste pochopili rozdíl. Triviální názvosloví se snadněji říká a hláskuje, ale může být matoucí. Je to butyl a tuto sloučeninu nazvete butylcyklopentan. Toto je sek-butyl, protože uhlík váže další dva uhlíky. Z toho odvodíme název sek-butyl. Někdy se uvádí s-butyl. Tato sloučenina je sek-butylcyklopentan nebo také s-butylcyklopentan. Tady je vazba na opačném konci řetězce vzhledem k jeho rozvětvené části a je to butyl, protože má čtyři uhlíky. Pokud je vazba tady, je to iso-butyl a sloučenina je iso-butylcyklopentan. A konečně situace, kdy navázaný uhlík na sebe váže další jeden, dva, tři uhlíky, to je terc-butyl nebo t-butyl. Toto je t-butylcyklopentan. To bylo triviální názvosloví. Teď objasním systematické názvosloví. Vše, čím jsme se zabývali doposud, bylo triviální názvosloví. Napíšu triviální názvy. Vůbec nevadí, když je napíšu znovu. Lépe si je zapamatujete. Toto je butylcyklopentan. Toto je s- nebo také sek-butylcyklopentan. A toto je iso-butylcyklopentan. Budu pokračovat kousek vedle. Poslední je terc-butyl nebo t-butylcyklopentan. Jak jsem řekl, to bylo triviální názvosloví. A co systematické názvosloví? I v systematickém názvosloví je to pořád butylcyklopentan. Napíšu to. V systematickém názvosloví je to pořád butylcyklopentan. Je to jasně cyklopentan. A toto je jasně butylová skupina. V systematickém názvosloví jde o to pojmenovat navázanou skupinu jako základní řetězec, pouze s koncovkou -yl. Jde o to, abychom označili řetězec, který se navázal. Vazba začíná tady a nejdelší řetězec odtud je tento. Když se podíváte, máme řetězec s jedním, dvěma, třemi uhlíky a další uhlík navázaný na začátku řetězce. Tato malá skupina má ... jeden, dva, tři ... tři uhlíky to je v systematickém názvosloví předpona prop-, to celé je jedna skupina a je to propylová skupina. Skupina má methyl-... ...vybavujete si, meth- znamená jeden uhlík... ...na prvním uhlíku napojenou methylovou skupinu. Takže je to 1-methylpropyl. Pojmenovali jsme skupinu. 1-methylpropyl je označení pouze pro tuto část. Popisuje pouze toto. Abychom pojmenovali celou sloučeninu, dáme to do závorek, tak se to dělá v rámci systematické názvosloví. 1-methyl, napíšu tam L, napíšu to stejnou barvou. 1-methyl, začínáme tím, co se napojuje. Proto 1-methyl, methylová skupina je na prvním uhlíku. Je to propylový řetězec. Jedna, dvě, tři - propyl a k tomu cyklopentan. To je systematický název této sloučeniny. Podívejte se sem, triviální název je iso-butyl, hledáme, kde se skupina napojuje. Navázaný řetězec má jeden, dva, tři uhlíky. Opět máme jeden, dva, tři uhlíky. Zase je to propyl. Prop- znamená tři, ale methylová skupina je tentokrát na jeden, dva - na druhém uhlíku. Takže je to 2-methyl. Udělám si tu místo. To je 2-methyl. Pojmenovali jsme tuto skupinu. Označení celé této části je cyklopentan. Nezapomeňte, tvoříme systematický název. Asi znáte tuto sloučeninu jako iso-butylcyklopentan nebo 2-methylpropylcyklopentan. To je správně -yl. Špatně jsem to hláskoval. A nakonec, to stejné uděláme tady, ale bude to ještě zajímavější. Skupina se napojuje přes tento uhlík a nejdelší řetězec od něj má pouze jeden uhlík. Dohromady máme dvou-uhlíkatý řetězec. Jeden, dva. Pro dva uhlíky máme předponu ethyl- nebo eth-. Protože je to skupina, použijeme ethyl. Na řetězec jsou navázané dvě methylové skupiny a obě se vážou na stejný uhlík. Jedna a druhá. Uhlík, na který se skupiny vážou, označíme v názvu. Takže napíšeme jedna čárka jedna, aby bylo zřejmé, že obě skupiny se vážou na první uhlík a obě jsou methylové. Napíšeme 1,1-dimethyl, di- znamená dva. Skupina, kterou triviálně nazveme t-butyl, je v systematickém názvosloví 1,1-dimethylethyl. Na první uhlík se vážou dvě skupiny. 1,1-dimethylethyl. To je celé. To je ethyl a k němu navázané dvě methylové skupiny, napíšeme 1,1- Obě se vážou na jeden uhlík. A jsou dvě. Proto píšeme di-. Je to 1,1-dimethylethyl- a na závěr k tomu cyklopentan. Doufám, že Vás to příliš nezmátlo. Věřím, že až shlédnete video několikrát a vyzkoušíte na vlastních příkladech, zjistíte, že systematické názvosloví je opravdu logické. Rozhodně, pokud máte skupinu s více než pěti nebo šesti uhlíky, vždy použijte nebo se snažte použít systematické názvosloví.
video