Alkeny a alkyny
Alkeny a alkyny (3/8) · 6:14

Cis/Trans a E/Z názvosloví alkenů K čemu je dobré Cis/Trans a E/Z názvosloví alkenů?

Navazuje na Stereochemii.
Kdybych k vám přišel a řekl: „Pojmenuj tuto molekulu." První věc, kterou byste řekli by byla... Máme tady dvojnou vazbu, tudíž se zabýváme alkenem. Nejdelší řetězec má 4 uhlíky. Ve skutečnosti je tu pouze jeden řetězec. Takže máme 1, 2, 3, 4 uhlíky. Předpona bude „but-" a nezávisle na tom, z kterého konce začneme počítat, dvojná vazba půjde z druhého uhlíku. Takže máme but-2-en. Řekl bych vám, že je to správně podle všeho, co jsme se zatím naučili. A co tato molekula? Co byste dělali s molekulou, která vypadá takto? Podstoupili byste stejný proces. Řekli byste, že má dvojnou vazbu a je to alken. Nejdelší řetězec má 4 uhlíky. 1, 2, 3, 4... Nezávisle na konci, z kterého začneme počítat, dvojná vazba vychází z druhého uhlíku. 1, 2, 3, 4. Takže znova řeknete: „Sale, vždyť to je také but-2-en". Poukázal bych na to, že obě jsou naprosto odlišné molekuly. Důvodem proč jsou odlišné je neschopnost rotace této dvojné vazby. Má to zde pi vazbu, která udržuje vazbu uhlík-uhlík pevnou. Tyto molekuly nedokáží měnit konfigurace mezi touto... Ony prostě nedokáží měnit prostorové uspořádání mezi tímto a tímto. Nedokáže se otáčet kolem dvojné vazby, takže to jsou odlišné molekuly. Jsou to rozdílné molekuly, které se budou chovat chemicky odlišně. A protože se chovají odlišně, musíme pro ně mít odlišné názvy. Máme dva způsoby pojmenování. To jednodušší funguje, když máme stejnou funkční skupinu na každém uhlíku dvojné vazby. A v dalších 2 videích se budeme bavit o složitějším způsobu pojmenovávání, který bude fungovat, když máme více než jednu funkční skupinu. První způsob, když máme jednu funkční skupinu. Zakroužkuji naši funkční skupinu. Tady nahoře jsou naše funkční skupiny na opačných stranách, rozcházejí se. Jsou na protilehlých stranách dvojné vazby uhlík-uhlík. Tato je nahoře a tato je dole. V této molekule jsou naše funkční skupiny na stejné straně. Když jsou naše fuknční skupiny na rozdílných stranách nazvýváme to „trans". Nazývá se to „trans", protože to myslím pochází z latinského odděleně/naproti, ale nejsem latiník, takže mi odpusťte. Ty funkční skupiny jsou oddělené, takže to nazýváme trans-but-2-en. Druhý způsob vychází z německého „entgegen" a místo psaní „entgegen" píšeme E v závorkách. Nazvali bychom to... změním barvu, protože molekula tady dole je modrá... ...takže by se to jmenovalo (E)-but-2-en. Znamená to to stejné. (E)-but-2-en Ale toto je teď běžnější způsob použití. Uvidíme, že toto značení E/Z je užitečnější, protože ho můžeme použít, když máme více funkčních skupin na každém uhlíku. Jenom bych rád ujasnil, že E, jako „entgegen", což v němčině znamená „od sebe", nebo se tak aspoň domnívám. Neumím německy, takže budu muset věřit ostatním. V této situaci, když jsou naše funkční skupiny na stejné straně, byste to mohli nazvat cis-but-2-en. Cis v latině znamená... ...aspoň doufám... „spolu", nebo byste to mohli pojmenovat (Z)-but-2-en. Písmeno Z pochází opět z němčiny. Německy „spolu" je „zussamen". To je celé. V dalších videích uděláme pár příkladů, takže budeme schopni označit sloučeniny buď (E), nebo (Z). Ale původně jsem vás chtěl seznámit s cis/trans pojmenováním, protože se to používá pro jednodušší molekuly, kde máte jednu funkční skupinu na každé straně. Chci abyste si uvědomili, že nakonec znázorňují stejnou věc. Oba způsoby se pouze snaží sdělit, zda jsou funkční skupiny na stejné nebo opačné straně dvojné vazby. Jestli jsou na stejné, tak cis nebo (Z) nebo „zussamen", a jestli jsou na rozdílných, tak trans nebo (E) nebo „entgegen".
video