Alkeny a alkyny
Alkeny a alkyny (1/8) · 8:27

Názvosloví alkenů Jak se pojmenovávají uhlovodíky, které obsahují dvojnou vazbu?

Navazuje na Stereochemii.
Všechno, co jsme zatím pojmenovávali, byly alkany. Měli jsme u nich jen jednoduché vazby. Zkusme trochu rozšířit náš repertoár a podívejme se na alkeny. Podívejme se na tento uhlíkatý řetězec. Nakreslil jsem tady všechny vodíky, jen abych vám připomněl, že to, co zakreslujeme čarami, vypadá ve skutečnosti takto. Když začneme mít dvojité vazby, což si později vysvětlíme více podrobně, bude najednou důležitější kreslit složky, které můžeme znázornit různě. Protože dvojité vazby, ty jsou pevnější, nelze jimi tolik otáčet. Ale tím se zatím moc nezabývejte. Zkusme si pojmenovat tyto věci. Prvně zkusíme najít nejdelší uhlíkový řetězec, co ve sloučenině najít lze. A tady máme jen jeden uhlíkatý řetězec. Máme tu jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm uhlíků, když vezmeme v potaz tento uhlíkový řetězec. Takže mluvíme o hepta, to znamená, že tu je 7 uhlíků. Ale tady se nebude jednat o heptan. Heptany mají totiž jen jednoduché vazby. Tato sloučenina má vazbu dvojitou, takže to bude alken. Tohle nám tedy napovídá, že se potýkáme s alkenem, ne s alkanem. Pokud máme dvojitou vazbu, jedná se o alken. Trojitá vazba, to je zase alkyn. O tom však budeme mluvit v dalších videích. Tohle je hept-, k tomu připojíme koncovku -en, ale zatím jsme neupřesnili umístění dvojité vazby, ani jsme neočíslovali naše uhlíky. Když se podíváte na alken, začnete ho číslovat tak, že začnete u dvojité vazby, jako by se jednalo o alkylovou skupinu, jako by to byl vedlejší řetězec uhlíků. Tato strana je nejblíže k dvojné vazbě, proto začněme číslovat odtud. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Dvojitá vazba je mezi druhým a třetím, pro upřesnění místa jejího výskytu, musíme začít u nejnižšího z čísel. Takže tato dvojitá vazba je na 2. uhlíku. Sloučenina je hept-2-en. To nám říká, že máme řetězec se sedmi uhlíky a také, že řetězec má dvojitou vazbu, zde značenou -en. Pokusím se to zapsat. Tato dvojitá vazba, kterou zde můžete vidět, o té nám říká -en. Máme dvojitou vazbu mezi 2 uhlíky, to je tedy alken. Dvojitá vazba začíná-pokud začínáte odsud- u uhlíku čísla 2, poté dosáhne až k uhlíku číslo 3. Teď se možná ptáte: "Co kdybychom ale měli více než jednu dvojnou vazbu?" Nechte mě to zde namalovat. Řekněme, že mám něco jako, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Teď je to ta samá molekula. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Kdybychom to chtěli nakreslit stejně, vypadalo by to nějak takto. Co kdybychom měli přímo zde ještě další dvojnou vazbu? Jak bychom to specifikovali? No, znovu máme sedm uhlíků. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Pořád se tedy jedná o hept-. Pořád zde mluvíme o alkenu, proto sem přidáme koncovku -en. Ale začneme to číslovat, stejně jako předtím, od nejbližší dvojné vazby Takže, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Teď však máme dvojnou vazbu od 2 do 3, proto se jedná o hept-2. Poté ještě máme dvojnou vazbu začínající od 4., a končící u 5. uhlíku, tedy hept-2,4-en. To je přesně tato molekula. Někdy, to je-myslím-správné pojmenování, abyste o tom věděli, pokud na to narazíte. Někdy, když lidé píší hept-2-en, raději to napíšou jinak, třeba jako 2-hepten, pravděpodobně kvůli jednodušší výslovnosti. A z toho jste schopni nakreslit to i sem, název vám sděluje ty samé informace. Stejně tak tady, lidé můžou říct 2,4-hepten. Ale tohle je ta specifická, ta správná, varianta zápisu. Dá vám vědět o tom, že 2 a 4 se týkají -en, což je koncovka dvojné vazby. Zkusme si to ještě na jiných příkladech. Takže tady mám dvojnou vazbu, a k tomu vedlejší řetězec. Podívejme se, zda si s tím nějak poradíme, se všemi tyto detaily. Zaprvé, co je náš nejdelší uhlíkový řetězec? Máme tu jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Teď můžeme jít kterýmkoliv směrem. Sedm uhlíků jako sedm uhlíků. Začněme číslovat řetězec od nejbližší dvojné vazby. Dvojná vazba má totiž přednost, přednost před všemi skupinami. Počítejme tedy s tím, s její předností. V budoucnu si řekneme ještě o jiných skupinách, které mají také přednost. Tato dvojná vazba má přednost před tímto vedlejším řetězcem, touto metylovou skupinou. Ale v tomto případě na tom nezáleží, číslujeme od konce. Máme tu první, druhý uhlík, třetí uhlík, čtvrtý uhlík, pátý uhlík, šestý uhlík a sedmý uhlík. Mluvíme tedy zase o hept-u. Máme tu dvojnou vazbu začínající od druhého uhlíku, jdoucí ke třetímu uhlíku. Takže tahle část řetězce, tato dvojná vazba, od 2. ke 3. uhlíku. Jedná se tedy to hept-2,3-en-vlastně ne, jedná se jen o 2-en. Nepíšeme totiž oba konce. Kdybychom napsali 3, byla by zde další, dvojná vazba. Je to hept-2-en. Potom tu ještě máme tuhle metylovou skupinu, která je napojena na 2. uhlík. Myslím tím tuto metylovou skupinu, na 2. uhlíku Sloučeninu pojmenujeme 2-metylhept-2-en. Je to tedy hept-2-en, to je tahle část, dvojná vazba na 2. uhlíku, číslujeme zprava. Metylová skupina, ta je také navázána na 2. uhlíku. Zkusme si pojmenovat ještě jednu sloučeninu. Tady máme cyklickou sloučeninu, a znovu, její kořen bude nejdelším řetězcem ve sloučenině. Hlavní kruh je ten největší, poté máme jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest uhlíků. Bavíme se tedy o hex-, ten je vlastně základem, hlavní částí naší sloučeniny. Je to cyklická sloučenina, proto se jmenuje cyklohex-. Napíšu to sem. Máme tedy cyklohex-. Ten má však v sobě dvojnou vazbu. Proto je to cyklohex-en, cyklohexen. Nakreslím to jinou barvou. Takže díky této dvojné vazbě, díky ní víme, že je to -en. Teď si možná říkáte: "Hej, Sale, proč nečíslujeme i umístění -en?" Když máte jen jednu dvojnou vazbu v cyklu, předpokládá se, že je navázán na 1. uhlíku. Pokud napíšete jenom cyklohexen, víte, že cyklohexen vypadá přesně takto. Přesně takhle. Nemusíte určovat jeho umístění. Prostě jeden z těchto bude dvojnou vazbou. Pokud na něm máte navázány jiné části, teoreticky, nebo správně, by se měla sloučenina pojmenovat tak, aby byl jeden z konců dvojné vazby na 1-uhlíku, a pokud bude mít konec vazby ještě něco navázán na sobě, bude se jednat o 1-uhlík. Oba jsou vlastně kandidáty na umístění na 1. uhlíku, ale tento bod má na sobě navázanou i tuto metylovou skupinu. Začneme číslovat odtamtud, jedna, poté budeme chtít číslovat směrem k druhému konci dvojné vazby. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Takže máme 3 metylové skupiny, jednu na 1. uhlíku. Tohle jsou tedy... Nechte mě je zakroužkovat. Tohle je metylová skupina. To je metylová skupina. Tohle je jenom jeden uhlík. Takže máme 3 metylové skupiny, takže tohle bude... Na 1., 4. a 6. uhlíku. Takže je to 1, 4, 6. Máme tu 3 metylové skupiny, jedná se tedy o trimetylcyklohexen. 1, 4, 6-trimetylcyklohexen. Takže to je vše, doufám, že jste se něco naučili.
video