Aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny
Aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny (1/6) · 6:37

Názvosloví ketonů Základy názvosloví ketonů.

Navazuje na Aromatické sloučeniny.
V posledním videu jsme se naučili něco o aldehydech. Víme, že mají obecnou strukturu, kde je karbonylová skupina vázána na nějaký typ uhlíkového řetězce, v nejjednodušší formě to může být vodík zde, a pak samozřejmě bude mít jeden vodík vázán na uhlíku v karbonylové skupině, tak toto byl aldehyd. Aldehydu velmi podobný typ molekuly se nazývá keton. Nakresleme si pár ketonů, abychom měli jasno, a potom přemýšlejme o tom, jaké jsou rozdíly mezi ketonem a aldehydem. Tak právě zde... CH3 a CH3. Zde je keton. Řeknete si, že je velmi podobný aldehydu. Máme karbonylovou skupinu u obou. Toto je karbonylová skupina. A tady je karbonylová skupina. Napíši to: karbonyl. Máme karbonylovou skupinu u obou. Máme tady uhlíkový řetězec. Může zde být jakýkoliv uhlíkový řetězec. Zde máme methyl. Tak čím se liší? Nejspíše to vidíte. Je to ta část, kterou jsem ještě nezvýraznil. U aldehydů existují 2 možnosti, jak se na ně dívat. Můžete buď říci: „Podívejte, karbonylová skupina je na konci uhlíkového řetězce." Zde tedy bude vodík. Nebo můžeme říci, že v aldehydu, je přinejmenším 1 vodík vázán na uhlík v karbonylové skupině. A způsob, jak si to pamatuji je, že zde máme vodík, ale v ketonu ne. Karbonylová skupina je vložena v uhlíkovém řetězci. Je navázána na uhlík z obou stran... ...takže toto je uhlík. A způsob, jak si pamatuji rozdíl... ...a toto patří opravdu mezi mnemotechnické pomůcky k zapamatování... Ve slově aldehyd je písmeno „h". Písmeno „h" je zde a aldehyd má také vodík „H" vázán přímo na tento uhlík. Tak nyní, když už víme, co je keton, vyjmenujme si jich několik, abychom se s nimi seznámili. Toto zde je nejjednodušší možný keton. Nazývá se aceton, což je polotriviální název. Jmenuje se aceton. Ve skutečnosti slovo keton pochází z německého slova pro aceton, který má místo písmena „c" zde „k", což je jako „aketone". Tak si řekli, toto je keton. Toto je běžný název. Jiný druh pojmenování, funkční skupinové názvy ketonů, je pojmenování obou dvou těchto skupin, je to podobné, jako názvosloví etherů. Ale místo psaní slova ether na konci, napíšeme slovo keton. Zde máme methylovou skupinu a máme i druhý methyl. Zde máme právě 2 methylové skupiny. Toto by byl dimethylketon. Toto zde je dimethylketon. Kdybyste chtěli systematický název, podívejte se na nejdelší uhlíkový řetězec, který má 1, 2, 3 uhlíky, takže je to propan... A místo nazývání tohoto propan, přidejme koncovku „-on", takže toto je propanon. Koncovka „-on" nám říká, že toto zde je keton. Musíte vědět, kde je tato dvojná vazba. Ale pro propanon toto nemusíte specifikovat, protože když víte, že je to keton, víte, že musí mít uhlík na každé straně karbonylové skupiny, takže skutečně nemusíte specifikovat, kde se nachází karbonylová skupina. Ale když chcete, můžete říci, že skupina bude na uhlíku 2. Jedno z jaké strany začnete počítat, bude to pokaždé druhý uhlík. Ale připsat 2- před propanon je pouze formální záležitostí. Nakresleme si pár dalších. Řekněme, že máme molekulu, která vypadá takto. Tradiční způsob, jak toto pojmenovat je, že si řeknete, že na této straně ketonu máte 1, 2, 3 uhlíky. Takže na tomto konci máte 3 uhlíky. To je propylová skupina. A na opačné straně ketonu, zde, je pouze 1 uhlík. Tedy je to methylová skupina. Tak potom je stačí vyjmenovat. Skupiny se řadí podle abecedy. Tedy v této napíšete nejprve methyl. Methyl, protože má pouze jeden uhlík. Tak toto je methyl(propyl)keton. Toto je funkční skupinový název, řekl bych nejpoužívanější způsob pojmenování této molekuly. Ale systematický způsob pojmenování se dělá tak, že se podíváte na nejdelší uhlíkový řetězec a řeknete si: „Dobrá, mám 1, 2, 3, 4, 5 uhlíků." Tak to bude „pent-"... A pak je budete chtít očíslovat. Uhlík v karbonylu musí mít nejmenší možné číslo. Začnete počítat na pravé straně: 1, 2, 3, 4 a 5. Takže toto zde bude mít předponu „pent-"... Je to jako pentan, ale přidáte-li koncovku „-on", je to pentanon. A nakonec určit, kde je karbonylová skupina. Je na uhlíku 2. Toto je 2-pentanon. A můžete to také vidět napsané takto: pentan-2-on. Každý z těchto názvů je přijatelný. Udělejme si trochu komplikovanější příklad. Máme něco, co vypadá, jako toto. Nějaká molekula, která vypadá takto. Bude obklopená chlory tady. Tak co by to bylo? Znovu náš nejdelší řetězec... ...je to cyklohexan: 1, 2, 3, 4, 5, 6 uhlíků. A já to zde pojmenuji systematicky. Čím je molekula složitější, tím ji budou chtít lidé pojmenovat systematičtěji. Jestli máme 6 uhlíků tady a jsou v řetězci, tak je to cyklohexan... A máme tady karbonyl, takže přidáme koncovku „-on". Pojmenujeme to jako cyklohexanon. A poté v tomto kruhu musí být toto číslo uhlíku jedna. Jestli to je uhlík číslo jedna a chceme počítat ve směru, aby měla skupina co nejnižší možné číslo, tak toto bude uhlík číslo dva. Je to 2,2-dichlorcyklohexanon. Máme tu ještě dvě molekuly. Tyto molekuly jsou často pojmenovány svými nesystematickými názvy. Ukáži vám je velice rychle. Jedna z nich je tato molekula, kde máme methylovou skupinu na této straně... CH3. A na druhé benzenový kruh. A teď, ten nejjednodušší keton, který jsme viděli, jsme nazvali aceton. A běžný název pro tuto molekulu je vlastně odvozen od acetonu. Místo, aby se nazýval aceton, protože zde nemá jen methylovou skupinu, toto je nazváno „aceto-"... ...a místo acetonu, je to acetofenon, protože zde máme fenyl, což je zbytek od benzenu. Acetofenon je dosti běžná molekula, takže se s tímto názvem setkáte velmi často. A další molekula, se kterou se potkáte také velice často, je molekula, která vypadá takto. Má na sobě 2 benzenové kruhy. Vypadá to takto. A je to benzofenon. Tyto molekuly jsem vám ukázal kvůli jejich polotriviálním názvům. Ale myslím, že teď už máte slušnou představu, jak pojmenovat alespoň jednoduché řetězce s běžnými názvy, jako propyl nebo methyl(propyl)keton, nebo 2-pentanon. A toto jsou nejběžnější a jednodušší příklady názvosloví.
video