Pokročilá termodynamika
Přihlásit se
Pokročilá termodynamika (17/18) · 12:08

Příklad na Hessův zákon Výpočet slučovacího tepla ze spalných tepel

Navazuje na Základy termodynamiky.
Tento příklad je z 5. kapitoly knihy od tria autorů Kotz, Treichel a Townsend „Chemistry and Chemical Reactivity Textbook“. Takže nám říkají: Řekněme, že chcete znát změnu entalpie – tedy jako by změnu celkové energie – při vytvoření methanu, CH4, z pevného uhlíku ve formě grafitu – ten je zde – a plynného vodíku. Chceme spočítat změnu entalpie pro tuto reakci, tvorbu methanu. Kolik energie se pohltí nebo uvolní při vytvoření methanu touto reakcí pevného uhlíku ve formě grafitu a plynného vodíku? Takže nám říkají, že změnu entalpie této reakce není možné měřit v laboratoři, protože je tato reakce velmi pomalá. Za běžných okolností, pokud by reakce šla měřit, viděli byste, kolik tepla... respektive jaká je změna teploty okolního prostředí. Možná se toto děje velmi pomalu a je proto těžké měřit změnu teploty nebo to není možné udělat jakýmkoli smysluplným způsobem. Můžeme ovšem změřit změnu entalpie pro spalování uhlíku, vodíku a metanu. Takže nám zadávají změnu entalpie pro tyto spalovací reakce: spalování uhlíku, spalování vodíku a spalování methanu. A říkají, abychom použili tuto informaci k vypočtu změny entalpie pro vytvoření methanu z jeho prvků. Takže v takovémto příkladu, když vám zadají entalpie pro několik reakcí a řeknou, že neznají entalpii nějaké jiné reakce, a tato reakce vypadá, že se skládá z podobných atomů a molekul, váš mozek by měl hned říct: „To bude asi aplikace Hessova zákona.“ Hessův zákon. To, co říká Hessův zákon, je, že pokud je reakce součtem dvou nebo více jiných reakcí, potom změna entalpie této reakce bude součtem entalpií daných reakcí. Když se na to teď podíváme, a tohle bude trochu matoucí, jak můžeme vytvořit tuto reakci z těchto reakcí? A já rád začínám s konečným produktem. Takže bych začal s konečným produktem, což je methan v plynném skupenství. A když se podíváme na všechny tyto rovnice, máme tu spalování methanu. Tato reakce zahrnuje methan, začněme tedy s ní. Ale tato zahrnuje methan jako reaktant, ne jako produkt. Ale musíme jen obrátit směr a napsat methan jako produkt. Takže jen napíšeme tuto reakci, obrátíme ji. Takže nyní máme plynný oxid uhličitý – napíšu to sem – plynný oxid uhličitý plus... ...napíšu to jinou barvou... Plus dvě vody... Pokud o nich přemýšlíme jako o molech nebo o dvou molekulách vody, můžete říci: dvě molekuly vody v kapalném skupenství. Tohle... Myslím, že můžete říct, že toto se nebude dít spontánně, byla by na to potřeba energie. Ale pokud tuto reakci obrátíme, pokud jdete tímto směrem, dostanete dvě molekuly vody – nebo vlastně dvě molekuly kyslíku. ...udělám to růžovou... Takže dva molekuly kyslíku, ty jsou v plynném skupenství, plus methan v plynném skupenství. CH4. CH4 v plynném skupenství. A vlastně jsem jen napsal tuto třetí rovnici, jen v obráceném směru. Jdu od reaktantů k produktům. Když půjdete od reaktantů k produktům, uvolní se během reakce 890,3 kJ/mol. Ale pokud jdete druhou cestou, budete potřebovat 890,3 kJ/mol. Takže deltaH je zde – udělám ho v neutrální barvě – deltaH této reakce bude opak tohoto. Takže je to plus 890,3 kJ na mol reakce. Jen jsem obrátil směr této reakce. Dobrou věcí na tom je, že máme nyní něco, co končí molekulou, ke které chceme dojít. Sem se chceme dostat. Sem se chceme nakonec dostat. Pokud se sem chceme nakonec dostat, musíme nějak získat oxid uhličitý a nějakou vodu. Takže jak získáme oxid uhličitý a jak získáme vodu? No, tyto dvě reakce – tato spalovací reakce dá oxid uhličitý, tato spalovací reakce nám dá vodu. Takže je jen můžeme přepsat. Přepíšu je sem a potom... ...použiji nějaké barvy... Takže začnu s grafitem, uhlíkem ve formě grafitu, uhlík ve formě grafitu plus – už mám barvu pro kyslík – plus kyslík v plynném skupenství vede k plynnému oxidu uhličitému. Vznikne oxid – toto je jiný odstín zelené –, vznikne oxid uhličitý v plynném skupenství. A tato reakce... Pokud vezmete entalpii oxidu uhličitého a od ní odečtete entalpii těchto reaktantů, dostanete záporné číslo. To znamená, že máme nižší entalpii, uvolnila se tedy energie. Protože nyní dochází ke snížení energie v tomto systému. Takže toto v zásadě říká, kolik energie se uvolní. Ale tato změna entalpie, reakce číslo jedna... Přepíšu ji. Minus 393,5 kJ na mol probíhající reakce. Takže k reakci dojde „mol-krát“. Toto by byla energie, která se vlastně uvolní. Toto je změna entalpie. Takže pokud dojde k této reakci, dostaneme oxid uhličitý. A nyní také máme... Takže tolik energie by se uvolnilo a měli bychom tento produkt. Ale také potřebujeme vodu. A tato reakce tady nám dá vodu, reakce spalování vodíku. Takže máme... ...ještě jsem nedělal vodík, udělám ho novou barvou... ...toto není nová barva, udělám ho modrou... Takže tady je plynný vodík – jen přepisuji tuto reakci – plynný vodík plus 1/2 O2 – růžová je barva kyslíku – plus 1/2 plynného O2 nám dá nějakou tu vodu. Tady vznikne voda, kapalná voda. Předtím, než napíšu tato čísla, pojďme přemýšlet o tom, zda máme vše, co potřebujeme. Aby se uskutečnila tato reakce, protože ta nás dostane k našemu konečnému produktu, k plynnému methanu, potřebujeme jen jeden mol – nebo můžeme dokonce říct molekulu – oxidu uhličitého, tato reakce nám dá přesně jednu molekulu oxidu uhličitého. Takže to pro kontrolu. A potřebujeme dvě molekuly vody. Tato reakce nám dá pouze jednu molekulu vody. Takže znásobme obě strany rovnice, abychom dostali dvě molekuly vody. Takže toto je 2, vynásobíme to 2, takže toto v zásadě zmizí. Pokud násobíte 1/2 krát 2, dostanete tady 1. A potom se tady objeví 2. Takže jsem jen znásobil druhou rovnici 2. Jen jsem ji znásobil – z tohoto vznikne 1, tady se objeví 2. A pokud toho uděláte dvakrát víc, protože násobíme 2, hodnota deltaH, změny entalpie reakce, bude nyní dvojnásobná. Pojďme si vzít kalkulačku. Takže toto bude minus 285,8 krát 2. Celou reakci jsme znásobili dvěma. Takže minus 571,6. Toto je minus 571,6 kJ na mol reakce. Podívejme se, zda tato kombinace, jestli součet těchto reakcí opravdu vede k této reakci nahoře. A proto... Vlastně jen zkopíruji tuto nahoře, protože to je pořadí, které používáme. Nemusíme to dělat, ale snad vám to trochu pomůže s pochopením. Takže to zkopíruji a vložím. Vlastně bych to mohlo vyjmout a vložit. Vyjmu to a vložím sem dolů. Tu první. A teď se podívejme, co se stane. Abychom viděli, jestli ze součtu těchto reakcí dostaneme tuto reakci nahoře, podívejme se, zda se vykrátí reaktanty a produkty. Podívejme se, co se stane. Takže zde vzniká oxid uhličitý, ale pak se tento mol, nebo tato molekula CO2, spotřebuje v poslední reakci. Takže vzniká toto, toto je spotřebováno. Toto se tedy vykrátí. Udělám to stejnou barvou, jak to je na obrazovce. Tato reakce to vytvoří, tato to spotřebuje. A tato reakce vytvoří dvě molekuly vody. A nyní tato reakce dole... ...chci ji udělat stejnou barvou, tyto dvě molekuly vody... Takže tato reakce dole použije tyto dvě molekuly vody. Tato reakce potřebuje jednu molekulu kyslíku. Tato potřebuje další molekulu kyslíku. Takže tyto dvě reakce dohromady dají dvě molekuly kyslíku. Toto jsou reaktanty. A nakonec skončí jako produkty poslední reakce. Takže tyhle vcházejí to systému a potom ho opouštějí, procházejí tímto systémem reakcí nezměněny. Navzájem se pokrátí. Můžeme tedy říci, že toto a toto se vykrátí. Takže co nám zbývá? Co nám zbude v reakci? No, máme tu pevný uhlík jako grafit a dva moly nebo dvě molekuly vodíku, to nám dá... Vše, co nám zbude na pravé straně, je methan. Takže je pravda, že součet těchto reakcí je přesně tím, co chceme. Na straně reaktantů nám zbyde grafit, pevný grafit, plus plynný vodík – udělám ho v této barvě –, plus dvě molekuly plynného vodíku. Na straně produktů zbývá jen methan. Zbývá nám jen methan v plynném skupenství. Takže je to tak, že součet těchto reakcí... Pamatujte, že musíme otočit tuto reakci a změnit znaménko a musíme vynásobit tuto reakci 2, aby se součet těchto reakcí stal touto reakcí, o kterou nám vlastně jde. Takže toto je součtem těchto reakcí. Změna entalpie této reakce bude rovna součtu těchto reakcí. To je Hessův zákon. Takže toto je ta zábavná část. Jen sečteme tyto hodnoty. Máme tedy minus 393... Ne, to není to, co jsem chtěl udělat. Smažu to. Takže mám minus 393,5, tento krok je tedy exotermní. A pak máme minus 571,6. To je také exotermní. Toto jsou obě spalovací reakce, které jsou, jak víme, velmi exotermní. A máme tento endotermní krok, opak poslední spalovací reakce. Takže plus 890,3, to nám dává minus 74,8. Dává nám to minus 74,8 kJ na mol probíhající reakce. Nebo krát mol probíhající reakce. Takže jsme na konci. Zjistili jsme změnu entalpie. A je rozumně exotermní. Ne tak exotermní jako tyto spalovací reakce, ale přesto se uvolní energie. A jsme hotoví.
video