Limity
Přihlásit se
Limity (13/23) · 7:00

Svislá asymptota přirozeného logaritmu Jak vypadá funkce přirozeného logaritmu a kde má asymptotu?

Definovali jsme si ‚y‘ jako funkci ‚x‘ tak, že ‚y‘ je přirozený logaritmus (x minus 3). Teď bych chtěl, abyste stopli tohle video a sami popřemýšleli nad tím, pro jaké hodnoty ‚x‘ je tato funkce definovaná. Neboli, jaký je definiční obor této funkce. A pak se pokuste tuto funkci sami načrtnout na kus papíru. A pak popřemýšlíme nad tím, jestli má tato funkce nějaké svislé asymptoty, a pokud ano, tak kde. Snad už jste si to tedy zkusili. Nejprve se zamysleme nad tím, kde je funkce definovaná. Je důležité si uvědomit, že logaritmus je definován jen pro kladná čísla. Takže výraz v logaritmu, tento výraz, musí být kladný. Neboli, tato funkce je definovaná jen pro taková ‚x‘, že (x minus 3) je větší než 0. Ne „větší nebo rovno“, ale „větší než“, logaritmus nuly není definován. Takže (x minus 3) musí být větší než 0, abychom dělali logaritmus kladného čísla. Když k oběma stranám rovnice přičteme 3, dostaneme, že ‚x‘ musí být větší než 3. Takže funkce je definovaná pro ‚x‘ větší než 3. Můžeme to považovat za definiční obor funkce. Všechna reálná čísla větší než tři. Tak když už tohle víme, pokusme se načrtnout graf této funkce. Tady si dám osy. Nejdříve budu chtít vyznačit nějaké speciální body. Nejpříhodnější je ten bod, ve kterém je celá tato funkce nulová. Kdy nám funkce protne x-ovou osu? Pojďme se nad tím zamyslet. Kdy se přirozený logaritmus (x-3) rovná nule? Jeden ze způsobů, jak to určit, je umocnit ‚e‘ na obě tyto věci. Můžeme říct, že ‚e‘ na ln(x minus 3) je rovno ‚e‘ na 0. Když umocníme ‚e‘ na exponent, který je potřeba k tomu, abychom dostali (x minus 3), dostaneme (x-3). ‚e‘ umocněné na 0 je, jako všechno kromě 0, pro kterou to není definované, rovno 1. Nebo bychom se prostě mohli zeptat, co dostaneme, umocníme-li ‚e‘ na 0. Víme, že e^0 je rovno 1. Takže (x minus 3) musí být rovno 1. Když udělám přirozený logaritmus 1, bude se rovnat 0. Takže (x minus 3) se rovná 1, takže ‚x‘ se rovná 4. Takže víme, že funkce prochází bodem [4,0], takže ho zakreslím. Jedna, dva, tři a čtyři. Takže tady máme bod, kde ‚x‘ je 4 a ‚y‘ je 0. 4 minus 3 je 1, přirozený logaritmus 1 je 0. Taky víme, že funkce je definovaná pouze pro ‚x‘ větší než 3. Takže nakreslím svislou přerušovanou čáru procházející bodem ‚x‘ rovná se 3. Víme, že funkce není definovaná pro ‚x‘ rovno 3 a pro všechny hodnoty nalevo od tohoto bodu. Podívejme se ale, co se stane, když se budeme k bodu ‚x‘ rovno 3 blížit zprava. Udělejme si pro názornost tabulku. Nakreslím tabulku s hodnotami ‚x‘ a budeme určovat příslušné hodnoty ‚y‘. Už víme, že máme bod [4,0]. Zkusme tedy zjistit hodnoty ‚y‘ pro ‚x‘ rovno 3,1; 3,01 a 3,001. Můžeme od každého z těchto čísel odečteme trojku, Takže do přirozeného logaritmu budeme vkládat hodnoty 0,1; 0,01 a 0,001. Budeme tedy získávat čím dál menší záporná čísla, na která musíme umocnit ‚e‘, abychom tyto hodnoty dostali. Ale abychom si to ověřili, otevřu si kalkulačku. Zapnu si hlavní obrazovku. Zjistěme tedy přirozený logaritmus (3,1 minus 3). Dostáváme -2,3. Zaokrouhlím to na desetiny. Takže tady máme -2,3. Když vypočítáme přirozený logaritmus (3,01 minus 3), dostaneme -4,6, opět zaokrouhlím. A když vypočítáme přirozený logaritmus (3,001 minus 3), dostaneme -6,9. Zkusme spočíst logaritmus něčeho extrémnějšího. Zkusme spočítat přirozený logaritmus (3,000001 minus 3). Dostaneme ještě menší zápornou hodnotu. Takže vidíte, že čím víc se blížíme 3, tím menší záporné hodnoty dostáváme. Zkusím to zakreslit. Tohle je -1, tohle -2, tohle -3 a toto -4. Takže když se ‚x‘ rovná 3,1, což je asi tady, funkce má hodnotu -2,3. Když je ‚x‘ 3,01, což je asi tady, funkční hodnota je -4,6, což je až tady dole. Takže graf bude vpadat asi takhle… Pokusím se to nakreslit ručně. Bude vypadat přibližně takhle. Existuje tedy svislá asymptota? No samozřejmě! Když se ‚x‘ blíží 3 z hodnot větších než 3, tedy zprava, naše funkce se řítí dolů, je neomezená, pořád klesá dolů. Funkční hodnota naši funkce se velmi rychle blíží minus nekonečnu. Funkce má tedy očividně svislou asymptotu s rovnicí ‚x‘ se rovná 3.
video