Limity
Přihlásit se
Limity (14/23) · 4:07

Limita v plus a minus nekonečnu Pomocí dominantních členů polynomu zjistíme, k čemu se bude blížit hodnota funkce v plus a minus nekonečnu.

Máme dáno f(x) rovno (4(x na pátou) minus 3(x na druhou) plus 3) to celé lomeno (6(x na pátou) minus 100(x na druhou) minus 10), Rádi bychom zjistili limitu f(x), pokud se ‚x‘ blíží k nekonečnu. Můžeme postupovat různě, například dosazovat za ‚x‘ stále větší čísla a pozorovat, jestli se výsledek blíží k nějaké hodnotě, anebo výsledek získat úvahou. Při úvaze budeme sledovat chování čitatele a jmenovatele pro velká ‚x‘. Pro velká ‚x‘ se člen 4(x na pátou) v čitateli stane mnohem významnější než vše ostatní. Čísla umocněná na druhou rostou rychle, ale čísla umocněná na pátou porostou mnohem rychleji. Stejně tak ve jmenovateli, člen s nejvyšší mocninou...6(x na pátou)... poroste mnohem rychleji než ostatní členy. I když je zde záporný koeficient -100, ale pokud něco umocníte na pátou, tak to poroste mnohem rychleji než ‚x‛ na druhou. Pro velmi vysoká ‚x‘ se hodnota výrazu bude blížit 4(x na pátou) lomeno 6(x na pátou), pro velmi vysoká ‚x‛, neboli pro ‚x‘ blížící se k nekonečnu. A jak toto dále zjednodušit? (x na pátou) děleno (x na pátou). Obojí poroste společně. Takže se vykrátí a nám zůstanou 2/3. Můžeme prohlásit, že pro limitu f(x), kde ‚x‘ se blíží k nekonečnu, budou s rostoucím ‚x‘ tyto členy méně a méně významné a výsledek se bude blížit 2/3. Ověřme si na grafu, že vše souhlasí. Tvrdíme, že máme vodorovnou (horizontální) asymptotu v hodnotě ‚y‘ je rovno 2/3. Na tomto grafu, získaném z Wolfram Alpha, lze vidět, že pro vzrůstající ‚x‘ se f(x) skutečně přibližuje k hodnotě 2/3. Zdá se, že zde máme vodorovnou asymptotu... ...nakreslím ji trochu lépe... Máme vodorovnou asymptotu v hodnotě 2/3. Nakreslím ji, jak nejlépe dokáži... ...tady je ‚y‘ rovno 2/3. Pokud se ‚x‘ blíží k nekonečnu, ‚y‘ se přibližuje k hodnotě 2/3. Z grafu se zdá, že totéž se děje i ze směru zezdola, kde se ‚x‘ blíží k minus nekonečnu. Limita f(x) pro ‚x‘ blížící se k minus nekonečnu se zdá být rovněž 2/3. Použijeme stejnou logiku. Když ‚x‘ nabývá velkých záporných hodnot, hodně vlevo na číselné ose, významné budou pouze členy 4(x na pátou) a 6(x na pátou). Platí to pro velká ‚x‛, i pro velmi záporná ‚x‛, takže je to pravda i pro ‚x‘ blížící se k minus nekonečnu. Významné členy (x na pátou) děleno (x na pátou) se tedy vykrátí, čímž dostaneme hodnotu 2/3. Na grafu tedy vidíte vodorovnou asymptotu ‚y‘ je rovno 2/3. Limita f(x), kde ‚x‛ se blíží k nekonečnu, je rovna 2/3. a limita f(x), kde ‚x‛ se blíží k minus nekonečnu, je rovna 2/3. Obecný postup je tedy zjistit, které výrazy jsou významné a zaměřit se pouze na ně.
video