Souřadnice
Souřadnice (2/3) · 2:24

Kvadranty v kartézské soustavě souřadnic Představíme si kvadranty v soustavě souřadnic a ukážeme si, jak se v nich orientovat.

Navazuje na Rovinné obrazce.
Zjistěte, ve kterém kvadrantu se nachází bod [-7, 7]? Zopakujme si, co vlastně kvadrant znamená. Kvadrant je každá ze 4 částí soustavy souřadnic a když mluvíme o částech, myslíme tím části rozdělené osami. Zde je osa x a tato osa shora dolů je osa y. A vidíte, že takto je soustava rozdělena do 4 částí. Každou z těchto částí nazýváme kvadrant. Tato zde, kde hodnoty 'x‘ i 'y‘ jsou kladné, se nazývá 1. kvadrant a používáme pro jeho označení římskou číslici I. Když se přesuneme proti směru hodinových ručiček, tak tento kvadrant, kdy hodnoty 'x' jsou záporné a hodnoty 'y' jsou kladné, se nazývá 2. kvadrant. Říkáme mu 2. kvadrant. Pak pokračujeme dolů, kde se jsou hodnoty 'x' i 'y' záporné, této části říkáme 3. kvadrant. A znovu používáme římské číslice. Konečně poslední kvadrant, kdy 'x' hodnoty jsou kladné a 'y' hodnoty jsou záporné, je 4. kvadrant. Podívejme se, ve kterém kvadrantu nalezneme bod [-7, 7]. Jsou 2 způsoby, jak o tom přemýšlet, můžete říci: Aha, máme záporné 'x' hodnoty, takže se přesuneme doleva. Na tuto stranu. Z toho, že 'x' hodnota je záporná, víme, že bude buď ve 2., nebo 3. kvadrantu. Teď víme, že 'y' hodnota je kladná. Pokud je hodnota 'x' záporná a hodnota 'y' je kladná, tak skončíme na nějakém místě zde ve 2. kvadrantu. Jiný způsob, jak o tom přemýšlet, je, že si nakreslíte tento bod a pak uvidíme, jestli spadá do 2. kvadrantu. Udělejme to. Pokud x je -7, tak tady je -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Udělal jsem to správně? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže x je -7 a pak musíme o 7 směrem nahoru, protože 'y' je 7 (kladné číslo). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže bod [ -7, 7] je právě zde. Očividně leží ve 2. kvadrantu.
video