Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (23/26) · 1:44

Odčítání mnohočlenů Ukážeme si, že odečítání mnohočlenů se řídí stejnými pravidly, jako jsme si již procvičovali u jejich sčítání.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
Zjednodušte výraz 16x plus 4 minus tento kvadratický polynom 3x na druhou minus 9. Přepíši to a pokud to půjde, tak se zbavím nějakých závorek. Máme tedy tento člen 16x. 16x plus 14. Tyto závorky nejsou potřeba, protože nemění pořadí operací. Od toho můžeme odčítat. Můžeme se zbavit tohoto záporného znaménka. Namísto kladného 3x na druhou, pokud ho vynásobíme −1, tak dostáváme −3x na druhou. To je tento člen. Poté zde máme toto ‚x‘. Je to kladné ‚x‘, ale my ho vynásobíme touto −1. Dostáváme tedy −x. A nakonec zde máme −9, ale tu opět násobíme −1 před závorkou. Záporné krát záporné číslo nám dá kladné číslo. Takže plus 9. A nyní můžeme dát dohromady členy se stejnou mocninou u ‚x‘. Začnu tím nejvyšším exponentem. To je tento člen. ‚x‘ umocníme na nejvyšší exponent. Člen s nejvyšším exponentem je zde −3x na druhou. Je to člen druhého stupně. ‚x‘ umocňujeme na druhou. Napíši sem tedy −3x na druhou. To je ten jediný, který zde je. Pak máme členy s ‚x‘. Máme 16x minus x. Pokud máme 16 kusů něčeho a jeden z nich odebereme, tak dostaneme 15 kusů, 15x. Takže plus 15x. A konečně zde máme konstanty. 14 a také plus 9. 14 plus 9 je 23. Plus 23. A jsme hotovi. Zjednodušili jsme tento polynom.
video