Mnohočleny
Mnohočleny (16/24) · 5:43

Vzorec pro druhou mocninu dvojčlenu Odvození vztahu pro druhou mocninu dvojčlenu, tedy že (x+a)² se rovná x² plus 2xa plus a².

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video