Úvod do algebry
Úvod do algebry (1/4) · 7:18

Původ algebry Odkud pochází slovo algebra? Kdo byl vlastně otcem algebry?

V tomto videu se zamyslíme nad původem algebry. Původ algebry. A slovo algebra zvláště ve spojení s tím, co algebra dnes reprezentuje, pochází z této knihy, Respektive toto je strana z této knihy. Český překlad zní: "Souhrnné pojednání o počítání pomocí doplňování a vyrovnávání" Byla napsána perským matematikem, který žil v Bagdádu myslím, že v osmém nebo devátém století. Vlastně to bylo roku 820 našeho letopočtu, když tuto knihu napsal. A algebra je arabské slovo. Zde máme název knihy, který zvolil, je to arabský název. Algebra znamená obnovení nebo doplnění obnovení nebo doplnění. A v této knize to spojil s velmi specifickou operací: s přesunem něčeho z jedné strany rovnice na stranu druhou. Můžeme to vidět tady, já sice neumím arabsky, ale umím nějaké jazyky, které si půjčili něco z arabštiny nebo možná arabština od nich. Tady se píše: Toto je Al Kitab. Umím urdsky a hindsky akorát na to, abych porozuměl dobrému indickému filmu. "Kitab" znamená "kniha", takže tato část je "kniha". Al-muhktasar, myslím, že to znamená souhrnná, i když neznám slovo pro "souhrnná", ale to by mohlo být ono. Fi hisab, hisab znamená počítání v urdštině, takže toto je počítání. Al-Gabry - toto je kořen slova. Toto je ta slavná algebra. Zde se objevuje. Toto je "doplňování" Můžete si to představit jako "doplňování". A nyní wa'l-muqabala, což v podstatě znamená "vyrovnávání" či "vyvažování". Doplňování a vyrovnávání. Takže když to přeložíme, i když toto video není o překládání z arabštiny.. Překlad zní: "Souhrnné pojednání o počítání pomocí doplňování a vyrovnávání" Je to jen hrubý, přibližný překlad, ale je zdrojem, původem slova "algebra". Je to velmi, velmi důležitá kniha. Nejen proto, že v ní bylo poprvé použito slovo algebra, ale také proto, že mnoho lidí vidí tuto knihu jako první úkaz toho, že algebra zavedla mnoho moderních myšlenek. Těmi je například vyvažování rovnic, abstrakci příkladů a ne pokoušení se o jednorázové řešení tu a tam. Ale Al-Khwarizmi nebyl první. Tento člověk žil v Bagdádu a v této části světa se našlo hodně z historie algebry. Ale on tam žil kolem osmého-devátého století - Nakreslím tu takovou malou časovou osu - abychom měli lepší představu. Takže tady ji máme, a bez ohledu na to, zda jste nebo nejste věřící, většina našich dat se odvíjí od Kristova narození. To je tady, označím to křížem. Jako nevěřící můžeme říci našeho letopočtu / před naším letopočtem, pokud chceme být věřící, říkáme A.D. Anno Domini, to znamená „léta Páně“ Latinsky Anno Domini, znamená „léta Páně“ a v náboženském kontextu na místo "před naším letopočtem" říkáme "před Kristem" (BC) ale tak či onak, toto je rok 1000 našeho letopočtu, toto je rok 2000 našeho letopočtu, a teď jsme samozřejmě, v době, kdy dělám toto video, někde tady ... a toto, toto je 1000 před naším letopočtem, toto je 2000 před naším letopočtem. Takže první zmínky, a toto je jen to, co jsme dosud našli, určitě kdybychom mohli kopat víc, našli bychom další důkazy o jiných civilizacích a lidech, kteří přišli na hodně myšlenek z algebry, ale naše první záznamy o lidech, kteří opravdu zkoumali myšlenky, které jsou podstatou algebry, pocházejí ze starobylého Babylonu. Kolem roku 2000 před naším letopočtem, před Kristem, někdy tehdy, když měli kamenné desky, z nich se dá usuzovat, že lidé zkoumali některé ze základních myšlenek algebry. Nepoužívali stejné symboly, nereprezentovali čísla stejně, ale pracovali na algebře a to bylo, zopakuji, v této části světa. Babylon byl někde ... někde tady a Babylon držel sumerské tradice, tato oblast se jmenovala Mezopotámie, což v řečtině znamená "mezi dvěma řekami", ale to jsou první zmínky o lidech, kteří začali s tím, co nazýváme "pravou" algebrou. A pak přeskočíme a myslím, že ani historici nevědí o všech případech, kdy lidé používali algebru. Ale hlavní příspěvky do algebry vidíme zde v Babylóně před 2000 lety, a pak, když skočíme do roku 200-300 AD, zde, máte tu řeckého džentlmena, který žil v Alexandrii - Zde máme Řecko, ale on žil v Alexandrii, která byla tehdy součástí Římské říše. Takže Alexandria je přesně tady, a tento pán se jmenoval Diophantus. - Nevím jak se to vyslovuje - Dio ... Diophantus ... v českém přepisu Diofantos a tomu se říká "otec algebry" A je diskutabilní, jestli je to Diofantos nebo Al-Khwarizmi, který začal používat tyto myšlenky o vyrovnávání rovnic a vyprávět o čisté matematice, zatímco Diofantos se více soustředil na konkrétní příklady a oba přišli až po Babyloňanech, ačkoli oba přispěli svým způsobem, nekopírovali jen to, co Babyloňané udělali. Měli své vlastní, unikátní příspěvky k tomu, co dnes nazýváme algebra, ale mnoho, obzvláště západních historiků, považuje Diofanta za otce algebry a Al-Khwārizmī je ten, jehož jiní považují za otce algebry, protože významně přispěl. Pokud půjdete do roku 600 našeho letopočtu, kolem 600 našeho letopočtu, tehdy žil další slavný matematik z historie algebry, Brahma Gupta z Indie, Brahma Gupta ... z Indie, Nevím, kde přesně v Indii žil, měl bych si to zjistit. Doufám, že to bylo zhruba ... zhruba tam, a on také významně přispěl. A pak máme samozřejmě Al-Khwārizmī'a, který žil tady, a Al-Khwārizmī 'je ten, kterému připisujeme pojmenování "algebra", které pochází z arabského slova "obnovení" A někteří ho považují, pokud ne za otce algebry, i když někteří říkají, že jím je, je jedním z otců algebry, protože opravdu začal přemýšlet o algebře v abstraktní rovině, bez nějakých konkrétníc příkladů tak, jako by o této oblasti přemýšlel dnešní matematik.
video