Magnetismus
Magnetismus (16/20) · 5:37

Úvod do Faradayova zákona Faradayův zákon nám říká, že změnou magnetického toku vodivou smyčkou můžeme generovat elektrický proud.

Navazuje na Elektřinu, Matematiku vektorů.
Zatím jsme mluvili o tom, jak proud protékající vodičem může indukovat magnetické pole. V tomto videu se budeme bavit o opačném jevu. Jak změna magnetického pole může ovlivnit či indukovat proud ve vodivé smyčce. Budeme pozorovat změny magnetického toku. Magnetický tok smyčkou. Uvidíme, že to ve smyčce indukuje proud. Tohle je můj pokus o nakreslení magnetického pole. Tohle jsou siločáry magnetického pole. Nevypadají jako čáry, protože vystupují ven z obrazovky. Směřují k vám, pozorovatelům, měli byste je vidět jako špičky šipek. Jsou různé způsoby zobrazení magnetických polí. Můžete použít takovéto siločáry, ale také vektory. Při použití siločar záleží síla magnetického pole na jejich hustotě. V tomto místě nejsou tolik nahuštěné, takže magnetické pole je napravo slabší, než tady nalevo. Nebo se to tak aspoň snažím zobrazit. Kdybychom kreslili vektory, tady bychom měli delší šipky než tuhle. Ale teď udělejme smyčku drátu. Tohle je moje vodivá smyčka. Pokud ji pouze položím do tohoto pole a ono se nebude měnit, budu mít nějaký tok plochou, který tento drát ohraničuje. Pokud vám magnetický tok nic neříká, podívejte se na video o něm. Pokud se tenhle drát v magnetickém poli nepohybuje, nic se nebude dít. Proud se mi podaří indukovat jen pokud nějakým způsobem změním magnetický tok touto plochou. Například teď magnetické pole míří ven z obrazovky. Kdybych ho v tomto směru ještě zesílil… Představte si, že změním pole tak, aby jeho tok směrem ven byl ještě silnější. Nevím, jak to dobře znázornit… Nakreslím sem velkou šipku. Mohli bychom říct, že tyto čáry směrem ven zhoustly. To bude indukovat proud. Indukovaný proud bude téct tímto směrem. Nakreslím to trochu lépe. Proud bude téct tímto směrem. Bude téct po směru hodinových ručiček. Změna magnetického toku indukuje elektromotorické napětí, které uvádí tento proud do pohybu. Existují jiné způsoby, jak změnit magnetický tok. Kdybych magnetické pole mířící ven oslabil, kdyby změna magnetického pole mířila dovnitř, proud by tekl opačným směrem. Klíčové je, že když změním tok plochou ohraničenou tímto drátem, bude to indukovat proud. Ve stacionárním magnetickém poli tu proud nebude, a s touto smyčkou vůbec nic nedělám. Ale jakmile jakkoli změním magnetický tok, budu indukovat proud. Kromě změny pole samotného můžu taky pohnout smyčkou. Můžu ji posunout tudy. Pokud to udělám, tok touto plochou se zvětší. Posunu-li ji doleva, magnetické pole je hustější, a když je silnější, zvětší se i tok touto plochou. Posunete-li ji tímto směrem, vznikne vám proud jako tady. Kdybyste ji posunuli tudy, zleva doprava, také by se indukoval proud, ale protože tok směrem ven slábne, proud by tekl opačným směrem. Měnit tok jde ještě jinak. Mohli byste měnit plochu této smyčky, kdyby třeba byla z drátu, který lze natahovat. Nakreslím to takhle. Kdyby se vám povedlo ji natáhnout, aby se zvětšila její plocha, způsobilo by to nárůst magnetického toku ve směru z obrazovky, a indukoval by se proud. Tohle je základ indukce proudu změnou magnetického toku. V dalších videích se tím budeme zabývat hlouběji, tohle je základ Faradayova zákona. V dalších videích si řekneme nějaké vzorečky, ale zatím nám jde jen o myšlenku, že měním-li magnetický tok procházející smyčkou drátu, bude to v ní indukovat proud.
video