Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Řešení lineárních rovnic

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

9 hodin

Poměr 6 m

Tři úlohy na zápis rovnosti poměru mezi dvěma veličinami. Závislost veličin - přímá úměrnost.

Slovní úlohy 11 m

Slovní úlohy řešené rovnicí, počítání s procenty.

Výrazy s proměnnou 2 m

Výpočet koeficientu přímé úměrnosti.

Procenta - slovní úlohy 1 6 m

Slovní úloha s procenty.

Hodnota výrazu s dvěma proměnnými 4 m

Dabované – Výpočet hodnoty výrazu s dvěma proměnnými.

Procenta - slovní úlohy 2 9 m

Slovní úlohy s procenty.

Pořadí operací 14 m

Příklady na výpočet hodnoty číselných výrazů a výrazů s proměnnými pro dané hodnoty proměnných. Doplňování závorek do číselných výrazů.

Procenta 1 14 m

Vysvětlení výpočtu procent. Slovní úlohy s procenty.

Rovnice s absolutní hodnotou 1 11 m

Několik příkladů rovnic s absolutní hodnotou. Vysvětlení pojmu absolutní hodnota.

Procenta 2 10 m

Několik úloh s procenty.

Procenta 3 10 m

Několik úloh s procenty - procentní nárůst.

Rovnice s absolutní hodnotou 2 3 m

Rovnice s absolutní hodnotou. Provedení zkoušky.

Proč děláme vždy stejnou operaci na obou stranách rovnice 3 m

Názorné vysvětlení pro řešení neznámé pomocí rovnosti na vyvážené váze.

Rovnice s absolutní hodnotou 3 3 m

Rovnice s absolutní hodnotou. Provedení zkoušky.

Popis vztahu jednoduchou rovnicí 3 m

Proč můžeme vyřešit příklad na neznámou hmotnost pomocí jednoduché rovnice

Rovnice s absolutní hodnotou 4 7 m

Rovnice s absolutní hodnotou. Provedení zkoušky.

Proměnné, výrazy a rovnice 4 m

Dabované – Zavedení výrazu s promměnnou a výpočet hodnoty výrazu pro dané hodnoty proměnných.

Proč dělíme obě strany rovnice 3 m

Vysvětlení, proč je nutné dělit obě strany ronice pro výpočet neznámé.

Jednoduché rovnice 11 m

Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice 7x=14. Příklady na procvičení.

Lineární rovnice 1 2 m

Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice - 1.ekvivalentní úprava (převedení členu na druhou stranu rovnice). Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 2 3 m

Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice - 2.ekvivalentní úprava (dělení případně násobení rovnice vhodným číslem). Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 3 8 m

Příklady na procvičení řešení jednoduchých lineárních rovnic (dělení případně násobení převrácenou hodnotou).

Přímá úměrnost 1 4 m

Slovní úloha na přímou úměrnost.

Neřešitelná rovnice s absolutní hodnotou 4 m

Absolute value equation with no solution

Lineární rovnice 4 13 m

Příklady na procvičení řešení jednoduchých lineárních rovnic (jedna ekvivalentní úprava).

Lineární rovnice 5 9 m

Názorné řešení dvou lineárních rovnic - obě ekvivalentní úpravy.

Lineární rovnice 6 6 m

Dvě lineární rovnice řešené oběmi ekvivalentními úpravami. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 7 3 m

-16 = x/4 + 2  Lineární rovnice řešená oběma ekvivalentními úpravami. Provedení zkoušky. Solving Equations 1

Lineární rovnice 8 14 m

Čtyři přiklady lineárních rovnic, které je třeba před použitím ekvivalentních úprav zjednodušit. Slovní úloha řešená pomocí sestavené rovnice.

Lineární funkce 3 m

Slovní úloha - vyjádření závislosti pomocí lineární funkce.

Lineární rovnice 9 9 m

Názorné řešení lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice.

Lineární rovnice 10 4 m

Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 11 7 m

Dvě lineární rovnice na procvičení - sloučení členů, neznámá na obou stranách rovnice. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 12 5 m

Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice - řešení dvěma způsoby. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 13 6 m

Přiklad lineární rovnice na procvičení (závorky, zlomky). Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 14 10 m

Dva přiklady lineárních rovnic s neznámou na obou stranách rovnice (závorky, zlomek). Provedení zkoušky. Slovní úloha řešená pomocí sestavené rovnice.

Lineární rovnice 15 15 m

Dva přiklady lineárních rovnic s neznámou na obou stranách rovnice (závorky, zlomek). Provedení zkoušky. Slovní úloha řešená pomocí sestavené rovnice.

Lineární rovnice 16 6 m

Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice. Roznásobení závorek (distributivní zákon). Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 17 5 m

Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice a zlomky. Odstranění zlomků pomocí distributivního zákona. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 18 2 m

Zvláštní případ, kdy rovnice nemá řešení.

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 8 m

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli - tři příklady.

Slovní úloha - řešení rovnicí 1 8 m

Slovní úloha řešená pomocí rovnice. Vyjádření dvou neznámých v závislosti na třetí neznámé.

Slovní úloha - řešení rovnicí 2 2 m

Slovní úloha na výpočet šířky obdélníkové zahrady ze známého obvodu. Délka je vyjádřená v závislosti na šířce. Ve videu se používá pro obdélník toto značení: obvod P, šířka w.

Vyjádření neznámé ze vzorce 1 4 m

Dabované – Vyjádření vztahu pro výpočet teploty ve stupních Celsia ze vztahu pro výpočet teploty ve stupních Fahrenheita.

Vyjádření neznámé ze vzorce 2 3 m

Vyjádření vztahu pro výpočet teploty ve stupních Fahrenheita ze vztahu pro výpočet teploty ve stupních Celsia.

Vyjádření neznámé ze vzorce 3 7 m

Vyjádření šířky obdélníku ze vztahu pro obvod obdélníku (dva způsoby). Ve videu se používá pro obdélník toto značení: obvod P, délka l, šířka w.

Vyjádření neznámé ze vzorce 4 2 m

Vyjádření délky obdélníku ze vztahu pro obvod obdélníku. Ve videu se používá pro obdélník toto značení: obvod P, délka l, šířka w.

Vyjádření neznámé ze vzorce 5 3 m

Vyjádření výšky trojúhelníku ze vztahu pro obsah trojuhelníku. Ve videu se používá pro trojúhelník toto značení: obsah A, délka strany b, výška h.

Součet po sobě jdoucích celých čísel 1 5 m

Nalezení tří po sobě jdoucích lichých čísel s daným součtem - řešení pomocí rovnice.

Součet po sobě jdoucích celých čísel 2 10 m

Dva příklady - nalezení nejmenšího lichého a největšího sudého čísla z řady čísel s daným součtem - řešení pomocí rovnice.

Součet po sobě jdoucích, lichých čísel (příklad 2) 5 m

Součet čtyř po sobě jdoucích, lichých celých čísel je 136. Jaká čísla to jsou?

Výpočet rychlosti 4 m

Slovní úloha s výpočtem rychlosti rovnoměrného pohybu. Ve videu je zobrazen vzorec pro výpočet rychlosti s tímto značením: rychlost r, dráha d, čas t.

Úloha o pohybu 7 m

Slovní úloha o pohybu - výpočet času.

Aritmetický průměr 9 m

Příklady na výpočet aritmetického průměru. Úlohy řešené pomocí rovnice.

Vyjádření periodického čísla zlomkem 1 4 m

Převod desetinného periodického čísla na zlomek - dva příklady.

Vyjádření periodického čísla zlomkem 2 9 m

Převod desetinného periodického čísla na zlomek - tři příklady.

Přímá úměrnost 2 2 m

Výpočet koeficientu přímé úměrnosti.

Přímá úměrnost 3 2 m

Slovní úloha na přímou úměrnost - výpočet koeficientu.

Slovní úloha - výpočet věku 1 7 m

Dvě slovní úlohy s věkem řešené pomocí rovnice.

Slovní úloha - výpočet věku 2 10 m

Dvě slovní úlohy s věkem řešené pomocí rovnice. Druhá úloha dokončena v následujícím videu.

Slovní úloha - výpočet věku 3 4 m

Dokončení slovní úlohy z předchozího videa. Další úloha s věkem.

Slovní úloha na výpočet věku 4 5 m

Armanovi je 18 let a Diye jsou 2 roky. Za kolik let bude Arman právě třikrát tak starý jako Diya?

Slovní úloha na výpočet věku 5 4 m

Za 40 let bude Imran 11 krát starší než je nyní. Jak je starý nyní?

Slovní úloha na výpočet věku 6 6 m

William je 4 krát tak starý jako Ben. Před 12 lety, William byl 7 krát tak starý jako Ben. Kolik let je Benovi teď?

Sčítání úseček 4 m

Aplikace lineárních rovnic na sčítání úseček.

Řady 1 3 m

Úloha na výpočet n-tého členu v číselné řadě.

Úvod do řešení jednoduchých rovnic 2 m

Jak řešit procvičovat rovnice na Khan Academy

Řady 2 5 m

Úloha na výpočet počtu párátek, ze kterých je složen n-tý obrazec v řadě.

Řady 3 9 m

Úloha na zapsání předpisu, který popisuje řadu obrazců složených z kostek. Dva způsoby řešení.

Řady 4 6 m

Úloha na výpočet n-tého členu v číselné řadě.

Definice nových operátorů 7 m

Příklady na definování nových matematických operátorů.

Co je to proměnná? 4 m

Dabované – Vysvětlení, že proměnná je jen symbol, který zastupuje různé hodnoty.

Sčítání proměnných 5 m

Využití síly Chucka Norrise k porozumnění sčítání proměnných.

Permanentka na jógu - základy proměnných a rovnic 7 m

Začátek posouzení, který plán jógy je pro mě lepší

Přičítání a odčítání stejné hodnoty od obou stran rovnice 2 m

Řešené příklady jednoduchých rovnic.

Intuitivní řešení jednoduchých rovnic 5 m

Proč řešíme jednoduché rovnice tak, jak je řešíme.

Příklad 2 - rovnice: řešení více kroky 3 m

Převod nelineární rovnice na lineární. Ex 2 Multi-step equation

Základní úloha s lineární rovnicí 5 m

Vytvoření a řešení základní lineární rovnice z úlohy.

SAT příprava: Test 8, část 5, úloha 1 10 m

Úlohy 1-6 začínající na straně 855

Super Yoga plány - Řešení jednoduchých rovnic 8 m

Řešení jednoduchých rovnic k zjištění kolik lekcí si můžeme dovolit.

Super Yoga plány - Řešení pomocí substituce 8 m

Pokračování našeho Yoga plánu a určení, ve kterém místě se střetnou dva plány.

Smíšená úloha č. 3 4 m

Slovní smíšená úloha s tématikou lineárních rovnic.

Řešení slovních úloh 4 10 m

Word Problem Solving 4

Příklad: závislé a nezávislé proměnné 1 m

Jak zakreslit vztah mezi proměnnými do grafu?

Zjišťování chybějícího algebraického kroku 2 m

Podívejte se, jakým způsobem řešil Steven lineární rovnici. Jakou operaci udělal v prvním kroku?

Řešení rovnic a nerovností pomocí dosazování, příklad 2 1 m

Řešení rovnic a nerovností pomocí dosazování, příklad 2

Proč provádíme vždy stejné úpravy na obou stranách rovnice? - složitější rovnice 8 m

Video na příkladu váhy vysvětluje, jak se řeší složitější rovnice (lineární rovnice s neznámou na obou stranách).