Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (18/29) · 18:20

Vzorec pro inverzní matici 2x2 Jak spočítat inverzní matici 2x2.

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Mám zde matici typu 2x2. Řekněme, že ‚A‘ se rovná a, b; c, d. Snažím se to pojmout co nejobecněji. Takže toto je typická 2x2 matice. Já chci přijít na způsob, jak najít inverzní matice pro tuto matici a následně z ní odvodit vzorec pro inverzní matici matice 2x2. Takže chci tedy najít inverzní matici a použitím vzorce, který se týká této matice tady. Takže jak na to? No, známe pro to postup. Vytvoříme si rozšířenou matici. Takže si jednu udělejme přímo tady. Takže máme a, b; c, d a to rozšíříme o matici identity v R2, takže 1, 0; 0, 1. A víme, že pokud provedeme posloupnost řádkových operací na rozšířené matici, abychom zredukovali levou stranu do horního trojúhelníkového tvaru. Pravá strana, pokud se tahle trojúhelníková matice přepočítá na matici identity, bude pravá strana inverzní matice. Takže udělejme to tak u tohoto obecného příkladu, nebudeme řešit žádná čísla. Takže první co udělám, co chci udělat, je to, že vynuluji tuhle pozici. Co chceme je dostat tady a tady nulu, a potom tyhle dvě pozice musí být jedničky. Nejlepší způsob pro vynulování bude, když provedeme transformaci tady. Když použiji transformaci na sloupce ‚C1‘, takže toto jsou data ze sloupce, toto bude jeden sloupec a toto bude druhý sloupec, tady je třetí sloupec a tady je čtvrtý sloupec. Transformaci použiji na každý tento sloupec, a už víme, že tohle je ekvivalentní s úpravou řádku, což bude ekvivalentní, vzhledem k tomu, že chci tohle vynulovat, nechám si první řádek stejný, takže to bude ‚C1‘ a druhý řádek nahradím ‚a‘ násobkem mého druhého řádku minus ‚c‘ krát první řádek. A proč to teď dělám? Protože a krát c minus c krát a bude nula. Takže tady dostanu nulu. To je řádková úprava kterou provedu. A to dělám proto, abychom stíhali sledovat, protože algebra bude brzy trochu zmatená. Provedeme tuto operaci. Provedu-li tuto operaci na naší matici, co dostaneme? První řádek zůstane stejný. Začneme s druhým řádkem, protože ten je trochu složitější. ‚c‘ nahradím a krát c minus c krát a. Takže ac, řeknu to takto, tady dostaneme nulu. ‚d‘ nahradím d krát a nebo a krát d minus c krát ‚C1‘ v tomto sloupcovém vektoru. Takže minus c krát b. Napíšu to jako bc. A pak to rozšířím. A tady bude a krát nula, protože je to C2 minus c krát C1 Takže to bude -c. A nakonec, toto bude a krát 1, a krát ta jednička tady, -c krát nula. Takže to bude jenom ‚a‘. A první řádek je jednoduchý. Víme, že první řádek prvních vstupů v našem sloupcovém vektoru zůstane stejný během celé transformace. Takže a, b, 1, 0. A jenom pro ujištění, že to děláme správně, když provedeme transformaci tohoto sloupcového vektoru tady, tento sloupcový vektor dostaneme tady. Když provedeme transformaci na tomto sloupcovém vektoru, dostanete tento sloupcový vektor tady. Musím to vyjasnit, protože jsem teď provedl všechny druhé vstupy sloupcových vektorů zároveň, protože protože jsme prováděli stejnou řádkovou operaci, takže to mi dost zjednodušilo přemýšlení. Zůstaňme na této vlně. Tak pokračujme zredukováním na horní trojúhelníkovou matici. Další, co chceme udělat, je provést další transformaci, nazveme ji ‚T1‘. Toto byla naše první transformace. Teď provedeme další. ‚T2‘, nebo jinou sadu řádkových operací. Takže když začnu se sloupcovými vektory ‚C1‘, ‚C2‘, co chci udělat je udržet druhý řádek stejný a chci vynulovat tuto položku tady. Chci ho vynulovat. Vím, že chci udržet druhý řádek stejný, takže ‚C2‘ bude pořád ‚C2‘. Ale abych to vynuloval, můžu nahradit první řádek tímto násobitelem krát první řádek minus tento násobitel krát druhý řádek. Takže to bude ad minus bc krát první vstup ve sloupcovém vektoru minus b krát druhý vstup. A dělám to proto, aby se tento člen vynuloval. Když to aplikujeme na matici nahoře, udělejme nejdřív první řádek. První vstup zde bude ad minus bc krát a, protože to je ‚C1‘, zapíšu to. Čili je to ad minus bc krát a minus b krát C2 minus 0. Takže to bude, ten druhý člen bude 0. Výborně. Co se stane s tímhle členem? Zapíšu to. Bude to ad minus bc krát b minus b krát naše C2 v tomto sloupcovém vektoru, minus b krát ad minus bc. minus b krát ad minus bc. A hned vidíme, že tyto členy se zkrátí a dostaneme zde nulu. A pak to musíme rozšířit. Snad nám nedojde místo, začneme trochu víc vlevo. Tak co s tímto členem? Vynásobíme ho ad minus bc, napíšu to růžovou, takže máme ad minus bc krát 1, což je ad minus bc minus b krát C2, tedy minus b krát minus c. Což je plus bc. Takže 1 krát ad minus bc minus b krát minus c se rovná tomuto. A hned vidíme, že tyto členy se zkrátí. <i>ŠPATNÝ ZVUK</i> ad. A tenhle člen bude 0 krát ad minus bc, což je 0, minus b krát a. Tedy máme minus ab, to tam vmáčkneme. A víme, že druhý řádek zůstane stejný. Druhý řádek zůstal stejný po této transformaci. Měli jsme tady 0, pořád to je 0. Měli jsme ad minus bc, pořád máme ad minus bc. Měli jsme minus c, potom jsme měli ‚a‘. Takhle. Teď přepíšu tuto matici tak, ať se trochu vyčistí. Přepíšu ji sem. Použiji oranžvou, nebo raději to napíšu žlutou. Čili mám ad minus bc krát a. A tento člen se stal 0. Tento člen zde je 0. Tento člen tady je ad minus bc. ad minus bc. A pak naše rozšířená část byla jen ad. Toto bylo minus ab. Toto je minus c. A tady je a. Už tady skoro máme jednotkovou matici. Tyto dva členy se musí rovnat 1, abychom dostali horní trojúhelníkovou matici. Tak definujme transformaci, která vyrovná oba dva členy 1. Takže byla-li toto ‚T2‘, definujeme transformaci ‚T3‘. definujeme transformaci ‚T3‘. Dáme tam sloupcové vektory ‚C1‘, ‚C2‘. A toto vynásobí každý sloupcový vektor. Co chci udělat, je podělit moje první vstupy tímto násobitelem tak, aby se rovnaly 1. Takže budu násobit 1 nad ad minus bc krát a, takže 1 nad ad, bc, a krát můj první vstup v každém sloupcovém vektoru. A druhý vydělím tímto. Takže tady dostaneme 1. Takže provádím dva skalární součiny v jedné transformaci. Takže tady bude 1 nad ad minus bc krát C2. Takže násobím všechno těmito dvěma faktory. Když aplikujeme transformaci napravo, co dostaneme? Dostaneme matici. A tento člen vydělím ad minus bc krát a, takže to dělím sebou, proto bude výsledek 1. Teď tímto vydělím nulu, ale 0 děleno čímkoliv je 0. Teď jsme v rozšířené části. ad děleno, zapíšu to takto. ad, to vydělím tímto, takže to bude ad minus bc krát a. Hned vidíme, že a se zkrátí. Toto bude minus ab děleno ad minus bc krát a. a se znova zkrátí. A ve druhém řádku jsou druhé vstupy ve sloupcových vektorech, 0 děleno čímkoliv je 0. Takže 0 děleno tímto bude 0, pokud tím můžeme dělit, o tom si promluvíme za vteřinku. Tento člen děleno tento člen, takže dělíme sebou, což bude rovno 1. Teď máme minus c děleno tímto, ad minus bc. A tady máme ‚a‘. a děleno ad, ad minus bc. A hotovo. Udělali jsme z levé strany rozšířené matice jednotkovou matici. A toto bude naše inverzní. Tak si to pročistíme. Dosud jsme začali s maticí, napíšu to fialovou, začali jsme s maticí a rovná se a, b, c, d. Teď jsme s použitím naší techniky přišli na to, že inverze ‚A‘ je rovná tomuto tady. A pro zjednodušení, zapíšu to tak, jak to mám tady, protože nechci nic přeskočit, toto se rovná d nad ad minus bc. Takže, tento člen se zkrátil s tímto. A tady máme a minus b nad ad minus bc, protože se ty dva členy krátily. Takže máme minus c nad ad minus bc. A nakonec máme a nad ad minus bc, což je naše inverzní matice. Ale jedna věc vás mohla napadnout hned, a to že všechno v inverzní matici je děleno tímto. Takže jednodušší zápis naší inverzní matice. Můžeme ji zapsat takto. Můžeme napsat jako 1 nad ad minus bc krát matice d minus b minus c a a. A tak dostaneme vzorec pro inverzní matici k matici 2x2. Dosaďme si zde jakákoliv skutečná čísla a vypočítáme její inverzní matici. To je jasné. Ale teď si můžete říct, že ne všechny matice 2x2 mají inverzní matici. Jak to může platit pro všechny? A já se vás zeptám, kdy bude tato věc nedefinovaná? Kdy tato věc není definovaná? Každou operaci, kterou jsem provedl, mohu provést s každým reálným číslem a to platí pro všechna reálná čísla. Ale kdy to není definované? Ale kdy to není definované? Není to definované, když dělím nulou. A kdy bych musel dělit nulou? Všechno ostatní můžete násobit, sčítat, přidávat nulu k čemukoliv, ale nesmíte nulou dělit. Nikdy jsme nedefinovali, jaký je výsledek, dělíme-li něco nulou. Takže není definováno, když ad minus bc je rovno 0. To je zajímavé. Vždycky mohu najít inverzní matici k 2x2 matici, dokud ad minus bc není rovno 0. Přišli jsme se skvělými věcmi ohledně inverzity, teď to převedeme na jednotkovou matici, a předtím jsme mluvili o tom, že to bylo na 1x1. Pro matici nejméně 2x2 jsme to dost zjednodušili. Dokud ad minus bc není rovno 0, můžeme použít tento vzorec a pak víme, že k ‚A‘, a to jde oběma směry, k ‚A‘ se dá najít inverzní matice. A nejen to, také na ni můžeme použít tento vzorec. Takže může nastat něco zajímavého, můžete si říct: "Hej, to je zajímavé číslo." Měli bychom ho pojmenovat. A naštěstí pro nás jsme na jméno přišli. To se nazývá determinant. Napíšu to růžovou. Determinant. Takže determinant ‚A‘, taky se dá zapsat takto, s těmito linkami okolo ‚A‘, a můžete také to napište takto, a, b, c, d. Ale většina lidí si myslí, že je zbytečné mít závorky a ještě linky. Takže to píší takto, linky a, b, c, d. Chci, aby to bylo jasné. Když máme závorky, je to matice. Když máme jenom rovné linky, mluvíme o determinantu matice. Ale to je definováno pro případ 2x2, kde se rovná ad minus bc. To je definice determinantu. Takže můžeme přepsat, máme-li zde matici, máme matici ‚A‘, která je a, b, c, d. Můžeme napsat inverzní matici, inverze ‚A‘ se rovná 1 nad tímto, což jsme definovali jako determinant A krát, a řekněme si teď, jak si to dobře zapamatovat. Zaměníme tyto členy, a se vymění za ‚d‘. Takže máme ‚d‘ a ‚a‘. A tyto členy zůstanou stejné, jenom se změní na záporné. Čili minus b a minus c. To je obecný vzorec pro determinant matice 2x2. Pojďme si jich pár udělat. Najděme determinant matice 1, 2, 3, 4. Dost lehké. Takže determinant, řekněme, že toto je matice ‚B‘. Tedy determinant ‚B‘, nebo to můžeme zapsat takto, to se rovná determinantu ‚B‘. A to se rovná, ta věc přímo tady, 1 krát 4 minus 3 krát 2, což se rovná 4 minus 6, a to je -2. Takže determinant je -2, proto je možné vytvořit inverzní matici. A nejen to, ale je snadné najít inverzní matici. Použijeme tento vzorec. Inverzní matice matice ‚B‘, napíšu to v této barvě, inverzní matice ‚B‘ se rovná 1 nad determinantem, takže 1 nad -2 krát matice, kde jsme měnili toto je determinant ‚B‘. Musím být opatrný. ‚B‘ je to stejné, ale v závorkách. 1, 2, 3, 4. Takže inverze ‚B‘ bude 1 nad determinantem ‚B‘, což se rovná -2. Tedy 1 nad -2. Vyměníme tyto členy, takže dostaneme 4 a 1, pak tyto členy budou záporné, -2 a -3. A budeme-li chtít roznásobit, bude se to rovnat -1/2 krát 4 je -2. -1/2 krát -2 je 1. -1/2 krát -3 jsou 3/2, -1/2 krát 1 je -1/2. Takže toto je inverzní matice ‚B‘. Řekněme, že máme jinou matici. Řekněme, že máme matici ‚C‘, ‚C‘ se rovná 1, 2, 3, 6. Jaký je determinant ‚C‘? Rovná se, zapíšeme to takto, 1, 2, 3, 6. A to se rovná 1 krát 6 minus 3 krát 2, což je 6 minus 6, a to je 0. A vidíte, že se to rovná 0, takže nemůžeme najít, tedy nelze najít inverzní matici. tedy nelze najít inverzní matici. Nemůžeme najít inverzní matici, protože kdybychom se o to pokusili, s použitím tohoto vzorce, dostali bychom 1 děleno 0. Ale my víme, že tento vzorec ukazuje, ten pokus o převedení na zredukovanou matici, a v tom posledním kroku jsme museli v podstatě vydělit všechno těmito prvky. Takže tyto prvky jsou 0 v této matici ‚C‘, kterou jsem teď vytvořil. A proč jsem věděl, to mě prostě napadlo, věděl jsem, že nebude možné vytvořit inverzní matici, protože jsem nastavil situaci, kde jsou sloupce, které jsou lineární kombinací jeden druhého. Mám 1, 3, po vynásobení 2 dostaneme 2 a 6. Věděl jsem, že to nejsou lineárně nezávislé sloupce. Takže víte, čemu jeho hodnota nebude rovná, takže jsem věděl, že nebude možné vytvořit inverzi, ale vidíme, že zde spočítáme determinant.
video