Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (26/29) · 13:53

Lineární transformace Úvod do lineárních transformací.

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Nyní už víte, co je to transformace, tak si můžeme představit její speciální typ nazývaný lineární transformace. Dává to smysl, že jsme něco nazvali lineární transformací, protože studujeme lineární algebru. Měli jsme lineární kombinace, takže by bylo dobré mít i lineární transformaci. Podle definice je lineární transformace… o čemž víme, že je pouze funkce. Protože můžeme říci, že je to množina Rn promítnutá do množiny Rm. V dalším videu by mohlo být více zřejmé, proč chci být přesný ohledně označení, i když jsou to jen zvolená písmena… kde následující dvě věci musí být pravdivé. Tvrdíme, že jde o lineární transformací, tehdy a jen tehdy, když je následující tvrzení pravdivé. Řekněme, že máme dva vektory. Vektor ‚a‘ a vektor ‚b‘ jsou oba prvky z množiny Rn. To znamená, že jsou oba v našem definičním oboru. Potom jde o lineární transformace tehdy a jen tehdy, když vezmeme transformace součtu obou našich vektorů. Pokud je nejdříve sečtu, tak je to ekvivalentní k tomu, mít transformaci každého z vektorů a následně je sečíst. To je má první podmínka pro lineární transformaci. A má druhá podmínka. Pokud máme transformaci jakéhokoliv zvětšeného vektoru… Jen vynásobím vektor ‚a‘ nějakým skalárem nebo reálným číslem ‚c‘. Pokud jde lineární transformace, potom by to mělo být rovno c krát transformaci ‚a‘. To se zdá celkem přímočaré. Pokud aplikujeme tyto pravidla, tak můžeme zjistit zda nějaká transformace je lineární nebo ne. Definujme transformaci. Máme transformaci ‚T‘. Část definice, o které si řekneme se promítá z R2 do R2. Pokud přidáte 2D n-tici. Jeho doména je 2D n-tice. Přidali jsme X1 a X2. Takže to bude rovno nebo spojené s x1 plus x2. A dále 3 krát x1 je druhá část n-tice. Nebo bychom to mohli zapsat více ve podobě vektoru. Toto je druh formy naší n-tice. My bychom to zapsali… a je dobré vidět všechno v různých zápisech, s kterýmy se můžete setkat… mohli byste napsat transformaci nějakého vektoru ‚x‘, kde vektor vypadá takto: ‚x1‘, ‚x2‘. Dejme tam závorky. To je rovno novému vektoru, x1 plus x2. A potom druhá část nového vektoru by byla 3 krát x1 To je naprosto správný způsob vyjádření naší transformace. A třetí způsob, který je velmi neobvyklý, ale pro mě to vystihuje podstatu toho, co je transformace. To je jen promítnuto nebo je to funkce. Mohli bychom říci, že transformace je promítnutí jakéhokoliv vektoru v množině R2, která vypadá takto: ‚x1‘, ‚x2‘, do… budu používat tuto notaci… vektoru, který vypadá takto. x1 plus x2 a pak 3 krát x1. Všechny tyto tvrzení jsou ekvivalentní. Ale celá naše myšlenka tohoto zápisu je přijít na to, zda je ‚T‘ lineárně nezávislá. Promiňte, ne lineárně nezávislá. Zda se jedná o lineární transformaci. Já byl tak zabraný do lineární nezávislosti v posledních videích, že je teď těžké se soustředit na toto video. Zda to je lineární transformace. Zkusme zkontrolovat naše dvě podmínky. Mám je zde. Mějme ‚T‘, vektory ‚a‘ a ‚b‘, které jsou prvky množiny R2. Takže je zapíšu. ‚a‘ je rovno ‚a1‘, ‚a2‘ a ‚b‘ je rovno ‚b1‘, ‚b2‘. Promiňte, to není vektor. Musíme se ujistit, že to jsou skaláry. Toto jsou komponenty vektoru. A ‚b2‘. Kolik je a1 plus b? Promiňte, co je vektoru ‚a‘ plus vektor ‚b‘? Selhání mozku… Dobře tedy. Sečteme jejich komponenty. Toto je definice vektorového sčítání. Takže to je a1 plus b1. Sečteme první složky. A druhou složká je jen součet všech druhých složek vektorů. a2 plus b2. Nic nového. Ale co je transformace tohoto vektoru? Tedy transformace vektoru‚a‘ plus vektor ‚b‘, bychom mohli zapsat takto. To by mohla být stejná jako transformace tohoto vektoru, který je a1 plus b1 a a2 plus b2. O kterém víme, že je roven vektoru. To je rovno tomuto vektoru. Nebo-li co děláme je, že pro první složku zde sečteme dvě složky na této straně. Takže první složka zde bude rovna součtu těmto dvěma prvků. Takže a1 plus a2 plus b1 plus b2. A potom druhá složka pomocí naší transformace nebo definicí funkce je 3-krát první komponent v naší doméně. Myslím, že byste mohli souhlasit. Tedy 3-krát první prvek. Tedy 3-krát první člen. To je 3a1 plus 3b1. Dobré, ne? Nyní, co je samotná transformace ,a' a ,b'? Transformace ,a' je rovna transformaci ,a'… zapišme to takto… je rovna transformaci ,a1', ,a2' v závorkách. To je další způsob zápisu vektorů. A co se tomu rovná? Definice naší transformace je přímo tady. Toto se bude rovnat vektoru a1 plus a2 a pak 3-krát a1. To přímo vyplývá z definice. V podstatě jsem jen nahradil ,x' pomocí ,a'. Co je transformace našeho vektoru ,b'? To bude stejná záležitost jako s ,a', ale budeme nahrazovat pomocí ,b'. Transformace našeho vektoru ,b' bude vypadat… je ,b1', ,b2'… to bude b1 plus b2. A pak druhá složka v transformaci bude 3-krát b1. Nyní, co je transformace vektoru ,a' plus transformace vektoru ,b'? No, je to vektor plus vektor. A čemu je to rovno? To je čistě jen sčítání vektorů. Takže sečteme jejich prvky. To je a1 plus a2 plus b1 plus b2. Je to prostě jen tento prvek plus tento prvek. Druhá složka je 3a1 a chceme to sečíst s touto druhou složkou. Takže to je 3a1 plus 3b1. Nyní, vám ukážu, že pokud vezmeme transformaci odděleně z každého vektoru a pak je sečteme, tak dostaneme stejný výsledek, jako když vezmeme vektory, sečteme je a pak udělám transformaci. Splnili jsme naše první kriterium, že transformace součtu vektorů je stejné jako součet transformací. Nyní se pojďme podívat, zda to funguje i s náhodným skalárem. Takže víme, jak vypadá transformace. Zaprvé, jak vypadá ,ca'? Myslím, že je to dobré místo, kde začít. c-krát vynásobený vektor bude roven c-krát ,a1'. a pak c-krát ,a2'. To je naše definice skaláru vynásobeným vektorem. Co je tedy naše transformace? Vezmu si novou barvu. Co je naše… Vyzkouším ji. Nepoužíval jsem to dlouhou dobu, bílá. Co je naše transformace ,ca'? Je to stejný případ jako naše transformace ,ca1', ,ca2', které jsou rovny novému vektoru, kde první výraz je součet prvního a druhého prvku. A pak je druhý prvek roven 3-krát první prvek. Náš první term je jejich součet. To bude ,ca1' plus ,ca2'. A pak náš druhý term je 3-krát náš první výraz. To je '3ca1;' Čemu je to rovno? To je stejná záležitost. Můžeme se na to podívat jako vytknutí ,c'. To je stejní jako c-krát vektor ,a1' plus ,a2'. A pak druhá složka je ,3a1'. Ale tohle, už jsme viděli. To je to samé co transformace ,a'. Stejně tak, transformace c-krát náš vektor ,a' pro jakýkoliv vektor ,a' v množině 'R2'… cokoliv v R2 může být reprezentováno tímto způsobem… je to stejné jako c-krát transformace ,a'. Splnili jsme tedy naši druhou podmínku. Já to zrovna zadal, takže ji nemusím předefinovávat. Splnili jsme tedy obě podmínky, které říkají, že jde o lineární transformaci. a možná si říkáte: "Sale, hezké. Jak já vím, že všechny transformace nejsou lineární transformace? Ukaž mi něco co nebude fungovat. Já udělám jednoduchou věc. Nadefinuji transformaci. Udělám to z R2 do R2 jen pro porovnání obou. Mohl bych to udělat z R do R, pokud bych chtěl jednodušší případ. Ale nadefinuji svoji transformaci. Moje transformace vektoru ,x1', ,x2' Bude rovna ,x1' na druhou a pak nula. Ověřme, zda je to lineární transformace. První otázka je: Jaká je moje transformace vektoru ,a'? Moje transformace vektoru 'a' -- kde 'a' je stejně jako jako předtím -- by vypadalo takto. To by vypadalop'a1' nadruhou a pak 0. Jak by vypadal moje transformace, pokud bych vynásobil ‚a' c-krát. To je stejný případ jako c-krát ,a1' and c-krát ,a2'. A podle naší definice transformace zpromiňte transformace c-krát tady to, protože vezmu transformace obou stran A podle naší definice transformace to bude rovno novému vektoru, který by byl v naší doméně, kde první term je první term našeho vstupu na druhou. To je ,a1' na druhou. And druhý term je 0. Čemu je toto rovno? Vyměním si barvu. Toto je rovno c nadruhou ,a1' nadruhou a to je rovno 0. Nyní, pokud uvažujeme, že 'c' není rovno 0, čemu by to bylo rovno? Vlastně na to ani nezáleží. My to ani nemusíme vědět. Takže je to stejné. Je to rovno 'c' na druhou vynásobeno vektorem ,1a1' na druhou a 0. A čemu je to rovno? Tento výraz je transformace 'a'. Toto se rovná ,c' na druhou vynásobeno transformaci sa'. Udělám to stejnou barvou. Takže, právě jsem vám ukázal, že pokud transformaci vektoru vynásobenou nejprve skalární tuto transformaci jsem definoval zde… na druhou vynásobenou transformací ,a'. A zřejmě toto tvrzení zde, nebo tato volba transformace, je v rozporu s těmito požadavky pro lineární transformaci. Pokud zde mám ,c', Ale v našem případě mám ‚c‘ a tady mám ‚c‘ na druhou. Takže očividně se to navzájem vyvrací. Tedy toto není lineární transformace. A jen pro dobrý pocit , pokud se podíváte na něco a budete chtít zjistit, zda je to lineární transformace nebo ne, pokud transformace obsahuje lineární kombinace různých částí vstupních dat, pravděpodobně se musíte vypořádat s lineární transformací. Pokud začnete s něčím, kde se různé části násobí navzájem nebo se zde vyskytují druhé mocniny nebo exponenty, pravděpodobně nebudete moc použít lineární transformaci. A potom tu jsou funkce, které můžou být v trochu šedé oblasti, ale může to tíhnout k tomu, že jsou lineární kombinací a tedy můžeme použít lineární transformaci. Naštěstí ale nám to dává dobrý přehled o věcech. A tohle vede k věci, která je podle mě nejhezčí na tomto videu.
video