Psychologie
Přihlásit se
Psychologie (4/14) · 7:59

Regulační geny Pojďme se podívat jak regulace genů ovlivňuje naše chování.

Studiem interakce genů a prostředí začali vědci a psychologové přesněji určovat jednotlivé geny, které řídí naše chování. To vedlo ke vzniku úplně nového vědního oboru nazvaného molekulární genetika. Molekulární genetika je vědní obor, který zkoumá současnou strukturu molekul a funkce genů, tedy zkoumá segmenty DNA. V 50.letech James Watson a Francis Crick pomohli objevit strukturu DNA, která dala vzniknout řadě úžasných objevů a jeden takový objev učinil Crick, Francis Crick a nazýváme jej centrální dogma molekulární biologie. Centrální dogma molekulární biologie v podstatě říká, že segmenty DNA nazývané geny kódují RNA neboli ribonukleovou kyselinu. Tyto malé části RNA, označované jako kodóny kódují jednu z 20 aminokyselin. Toto je aminokyselina. Nyní se dostáváme k více biologickému pojmu, avšak tyto aminokyseliny, které byly kódovány, se nakonec staly stavebními prvky proteinů. A jsou to právě tyto vytvářené proteiny, které v našem těle pracují. Jako například enzymy, což jsou proteiny, které zrychlují reakce v těle nebo proteiny, které určují, zda může látka projít různými membránami uvnitř i vně buňky. V těle máme hromadu odlišných typů proteinů, ale pointou je že proteiny mohou být prostředníkem mezi geny a chováním. Používám slovo chování, protože v psychologii zahrnuje krásně široký odkaz na funkci našich těl a reakci na prostředí. Centrální dogma molekulární biologie klade velký důraz na úlohu DNA při určování všech výstupů těchto proteinů, které způsobují naše chování. Následné objevy, zvláště v molekulární oblasti způsobily přehodnocení relativního významu sekvence DNA, čili naší genové sekvence na určování této funkce. Jako příklad poslouží steroidy, což jsou hormony a můžete je považovat za faktory prostředí. Představte si steroid testosteron. Slyšeli jsme, že steroidy cestují mezi různými částmi těla, aby vyvolaly reakce, ale tyto reakce jsou ve skutečnosti aktivace genů k produkci proteinů. Pokud chceme příklad, který se ještě více dotýká prostředí, můžeme si představit stimuly vně našeho těla jako jsou feromony. Feromony pracují stejně, protože stimulují mozek a způsobují v nás nějakou reakci. Ale reakci v podstatě opět určují geny, které vytvářejí tyto proteiny a ty mají v našem těle nějakou funkci. V obou těchto případech je centrální dogma trochu převráceno, protože v jednom bodě klademe důraz na strukturu DNA, tedy genovou strukturu při určování proteinu, který ovlivňuje naše chování, a nyní trochu posouváme určování mimo sekvenci DNA. Tento jev nás uvádí do pojmu genové regulace. Pojem genové regulace se stává velmi důležitým v diskuzi o prostředí a dědičnosti chování. Existuje celý modulační svět genetické exprese a říkám modulační, protože genová exprese je modulována faktory prostředí, avšak jedním z největších úspěchů v objasnění těchto modulačních faktorů se stalo zmapování lidského genomu. V posledních dvou desetiletích vědci zmapovali celý genom, který čítá asi 30 tisíc genů. Na pozadí jsem nakreslil příklad takového zobrazení s našimi 46 chromozomy a můžeme vidět, že by třeba toto mohly být zmíněné geny. Vědci zmapovali všechny geny, které se podílejí na našem genomu. A zatímco jsme se v nedávné minulosti značně spoléhali na studie dvojčat a adopcí, abychom zúžili dědičnost rysů chování, teď když jsme zmapovali celý lidský genom můžeme zkoumat vzorky populace se shodnými rysy a geny, u kterých předpokládáme, že se podílejí na jejich rysech. A tyto geny můžeme porovnávat. Takové studie nám poskytly několik opravdu úžasných výsledků, například jsme zjistili, že drtivá většina našich genů, tuším asi 95% genů, ve skutečnosti nekóduje proteiny, ale spíše reguluje to, jak jsou proteiny kódovány. Tedy namísto změny proteinu mění kontext proteinu a kdy a jak se projeví. Trochu jako podmínkové věta. Pokud jíme cukr, kódujeme proteinový hormon insulin. V sekci biologie je celý seznam, který zahrnuje řízení genů a modulaci genové exprese. Nepůjdu příliš do hloubky, ale je to důležitý bod, zvláště když vidíme rozdíly v molekulární struktuře genů přispívající k dědičnosti našeho chování. Vedle studia struktury DNA a genové sekvence jsme začali objevovat další zajímavosti na molekulární úrovni, které mají vliv na genovou expresi. Jde o zcela novou oblast zájmu nazývanou epigenetika. Epigenetika studuje změny v genové expresi, které nejsou důsledkem změn sekvence DNA. Klasickým příkladem epigenetického vlivu je metylace, čili přidání metylových skupin ke genu. Přídání těchto metylových skupin může ztížit transkripčním faktorům identifikaci a aktivaci genu. Ke genové expresi nedojde proto, že je přerušena sekvence, ale spíše protože něco brání její aktivaci. Tento úkaz lze vidět u krys, kde rozdílné mateřské chování dokáže díky metylaci u potomků téměř trvale změnit reakci na stres. Prostředí považujeme za příčinu metylace, jenž ovlivňuje genovou expresi a v tomto smyslu jsou epigenetické faktory schopné přepisovat sekvence DNA rozhodující o našem chování. Tyto pojmy jsou dosti biologické ve srovnání s většinou psychologie, avšak molekulární genetika a epigenetika představují další krok k vyřešení dědičnosti našeho chování.
video