Medicína - Různé
Medicína - Různé (10/21) · 8:08

Gestaltismus Toto video shrnuje základní tvarové zákony.

Představte si, že sedíte doma a sledujete v televizi basketbalový zápas. Co ve skutečnosti vidíte je množství statických obrazů naskládaných jeden za druhý a ve vaší hlavě se tyto obrazy skládají dohromady a vám se zdá že sledujete plynulý, realistický basketbalový zápas. Jak to, že jsme toho schopni? To je to, co se gestaltismus pokouší vysvětlit. Gestaltismus Gestaltismus hledá vysvětlení jakým způsobem vnímáme věci kolem sebe. Proč prostě neřekneme sami sobě: hele, basketbal je jenom množství obrazů, ale spíše to, že je to plynulé, realistické znázornění basketbalového zápasu? Existuje několik různých zákonů a principů, se kterými gestaltismus přišel a my se na na všechny z nich podíváme a ukážeme si je na příkladu. Zde napíšeme název zákonu a tady jeho definici. Prvním zákonem tvarové psychologie je zákon podobnosti. Zákon podobnosti. Zákon podobnosti v podstatě říká, že předměty navzájem si podobné jsou v našem mozku seskupovány. Seskupovány. Co to ale znamená? Podívejme se na příklad. Na tomto příkladě můžete vidět kruhy a čtverce. Tady jsou čtverce, tady jsou kruhy a tak dále, a tak dále. Možná, že první věc, které jste si všimli bylo, že tento obrázek vypadá jako by na něm byly skupiny čtverců jeden na druhém a skupiny kruhů, také jeden na druhém. Jinými slovy, váš mozek automaticky zaznamenal vzorek. Všiml si, že čtverce tvoří tento vertikální sloupec a ... Promiňte, kruhy vytvořily tento vertikální sloupec a čtverce zase tento sloupec. Váš mozek přirozeně uspořádal tento obrázek do svislých sloupců spíše než do těchto delších horizontálních sloupců. První pravidlo gestaltismu tedy říká, že věci, které si jsou navzájem podobné jsou naším mozkem seskupovány. Druhým základním principem gestaltismu je zákon pregnantnosti. Zákon pregnantnosti. Ten říká, že realita je často organizována nebo redukována na tu nejjednodušší možnou. Realita je redukována do té nejjednodušší podoby. Co tím myslím? Podívejme se znova na příklad. Zde vidíte pět kruhů které jsou vzájemně propojené. Co říká zákon pregnantnosti je, že když se podíváme na tento obrázek, rozdělíme ho na pět samostatných kruhů. Tady je jeden kruh, tady druhý. Proč si ale obrázek nerozdělíme do více komplexních tvarů tak, abychom se mohli na tento objekt podívat a říct dobře, tady je tento podivně tvarovaný ovál a tady je vykrojený částečný kruh a tady máme ... Nebo můžete říct, že tady je jedna čára a zde je druhá druhá čára. Můžeme se na obrázek podívat a rozdělit ho do mnohem komplikovanějších tvarů, ale neuděláme to. Podíváme se a zjistíme, že tady je kruh, tady je další kruh a že jsou navzájem propojené. V podstatě se díváme na tento komplex čar a redukujeme ho do jeho nejjednodušší podoby, což je pět vzájemně propojených kruhů spíše než soubor tvarů, které se navzájem propojují do tohoto obrazce. Třetím principem gestaltismu je zákon blízkosti. Zákon blízkosti. Ten říká, že objekty, které jsou si vzájemně blízké vytvářejí celky. Vytvářejí celky. Pojďme se podívat na příklad pro zákon blízkosti. Zde vidíme několik kruhů. Když se podíváte na obrázek, přirozeně si všimnete vzoru, obdélníkového vzoru, do kterého jsou kruhy uspořádány a všimnete si také tohoto horizontálního obdélníkového vzoru kruhů. Tato skupina kruhů je umístěna blíže k sobě než tato skupina kruhů. Váš mozek tedy... Nechtě mě to vymazat, aby jste to viděli. Proč se prostě nepodíváme na tuto skupinu kruhů a nějak je nedáme dohromady? To proto, že tyto kruhy jsou si blíže než ty ostatní. Mezi těmito kruhy je více prostoru než mezi těmito. Menší vzdálenost. Přirozeně zkoumáme vzdálenost. Díváme se, jak blízko si různé objety jsou a spojujeme do skupin ty, které jsou si navzájem blízko. Dalším zákonem je zákon návaznosti. Zákon návaznosti říká, že máme tendenci čáry organizovat do souvislých linií. Čáry vidíme jako co nejjednodušší linie. Podívejme se na příklad. V tomto příkladu vidíme opět skupinu kruhů. Když se na ně podíváte, všimnete si spíše této nepřetržité linie z kruhů, než této. To proto, že úhel zde je mnohem méně strmý než tento. Váš mozek přirozeně vykresluje takovéto linie a zaznamenává, že na sebe kruhy navazují, vzhledem k tomu, že tyto jsou lehce nesouvislé. Dále váš mozek, zatímco se díváte na tento obrázek, seřazuje tyto kruhy a uspořádává je do jednoho obrazce. Dává je dohromady a zaznamenává vzor, tedy že tyto kruhy tvoří souvislou linii, dává je dohromady a tvoří skupinu kruhů v jedné skupině, jedné mentální skupině jsou tyto kruhy a tyto jsou další, oddělená skupina. Tohle říká zákon návaznosti. Posledním zákonem gestaltismu je zákon blízkosti. Zákon blízkosti. V podstatě tento zákon říká jen to, že seskupené objekty jsou vnímány jako celek. Ignorujeme mezery a vrstevnice. Nechtě mě napsat definici. Objekty seskupené k sobě vnímáme jako celek. Pojďme se podívat na příklad. Zde můžeme vidět tento úhel, tento úhel, vidíme také tento podivný částečný kruh vypadající jako Pacman. Vaše mysl je automaticky spojuje do tohoto trojúhelníku. Nevím, lidi, jestli to vidíte, ale je tady trojúhelníkový tvar. Sice jsou tady mezery, ale vaše mysl je zaplňuje. Zaplňuje je obrysovými liniemi a vy vnímáte tento trojúhelník. Nechte mě to odstranit. Můžete vidět, že přestože na tomto obrázku ve skutečnosti není žádný trojúhelník, váš mozek říká: "Hele, tady je trojúhelník!". Zaznamenáváte tento trojúhelník. To říká zákon blízkosti, že váš mozek zaplňuje chybějící informace k vytvoření známých tvarů a obrazců.
video