Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin
Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin (1/9) · 8:38

Pozadí a úvod do Deklarace nezávislosti Spojených Států .

Jsem tu s Walterem Isaacsonem. Waltere, o čem si budeme povídat? Budeme si povídat o Deklaraci nezávislosti, která byla přijata, jak můžete vidět nahoře, 4. července 1776. Ale musíme si uvědomit, že v té době už déle než rok, od dubna 1775, probíhaly boje. Docházelo k revoluci, ale až do tohoto období se bojovalo hlavně proti tomu, co bylo považováno za kroky parlamentu a ministrů a proti zdanění kolonií Konečně podpisem tohoto dokumentu se rozhodli, že se stanou... Americké kolonie budou svobodné a nezávisé a vytvoří samostatnou zemi, což znamená povstat proti anglickému králi Jiřímu III. A tohle je Jiří III. v celé své kráse. (smích) Walter: Správně. Do té doby co se potkali v kongresu s se shromážděním Kontinentálního kongresu, američtí zastupitelé přinejmenším předstírali, že respektují krále Jiřího III. a ze všeho vinili britský parlament. Rozhodnutí svrhnout samotného krále bylo tedy značně obtížné. A aby bylo jasno, podíváme-li se zpět, tento Kontinentální kongres nám připadá samozřejmý. Tváří se jako vážná oficiální instituce, ale ve skutečnosti se jednalo o povstalecký kongres. Kontinentální kongres nebyl schválen oficiální vládou, tedy vládou Velké Británie. Správně. A jak vidíte, píše se 13 Spojených států amerických. Je to poprvé, kdy se použil termín Spojené státy americké. Nebyly ještě opravdovou zemí. Bylo tu 13 samostatných kolonií a ne všechny se chtěly připojit k tomuto Kontinentálnímu kongresu. Dostat je všechny dohromady bylo opravdu těžké. Udělali to z části, aby pomohli financovat jednotky George Washingtona. Co začalo potyčkami v Lexingtonu, Concordu a v Massechusetts, se v roce 1776 změnilo v opravdovou armádu George Washingtona, kterou bylo třeba financovat. Tento kongres se tedy musel rozhodnout, jestli opravdu nastala revoluce. Pokusí se kolonie odtrhnout od samotného krále? A odpověď je ano. Páni. A to je začátek Deklarace nezávislosti. Ti tři pánové napravo vypadají velmi povědomě. Jsou členy komise, kterou Kongres jmenoval, aby připravila návrh Deklarace. V komisi bylo ve skutečnosti pět lidí, ale tihle tři jsou nejdůležitější. Třiatřicetiletý Thomas Jefferson, zdaleka nejmladší člověk v komisi, byl vybrán, aby sepsal první návrh. Další je Benjamin Franklin, Jefferesonův mentor a tiskař z Filadelfie. Franklin strávil skoro dvě dekády cestováním tam a zpět do Anglie, aby se pokusil zabránit revoluci. Třetí je John Adams, učenec ze státu Massachusetts, který revoluci podporoval nejvíce. Když se na začátku roku 1776 Franklin vrátil do Filadelfie, poté co se snažil udržet Británii a Ameriku pospolu, většina těchto lidí nevěděla, jestli revoluci podpoří nebo ne. Jeho vlastní syn, William Franklin, působí v době podpisu Deklarace jako králem jmenovaný guvernér státu New Jersey a zůstává loajální králi Jiřímu. Vysvětleme si ještě, co znamenalo, být králem jmenovaným guvernérem New Jersey. Bylo to něco úplně jiného, než, jak si představíme guvernéra New Jersey dnes. Nebyl volen lidmi. Byl jmenován. Byl jmenován samotným králem. Byl královským guvernérem a Franklin byl na svého syna hrdý, ale v roce 1776 se názorově rozešli. William Franklin zůstal loajální koruně a králi Jiřímu III., který ho jmenoval guvernérem New Jersey. Před chvilkou jsi řekl něco, co mě překvapilo. Zmínil jsi, že Jefferson byl pouze 33 let starý když napsal Deklaraci nezávislosti. Bylo to běžné? Víte, tehdy lidé dospívali rychleji, ale přesto byl považován za velmi mladého. Všichni se také rádi považovali za mladé rebely. Jefferson byl, myslím, druhým nejmladším členem Kontinentálním kongresu, ale byl tu ještě jeden člověk, který o svém věku lhal a předstíral, že je mladší, než ve skutečnosti byl. Jefferson uměl dobře poskládat slova. Pocházel z Virginie a to bylo velmi důležité ... Franklin pocházel Pensylvánie a Adams z Massachusetts. Bylo třeba získat Virginii, protože hrozilo, že zůstane loajální a ... Byla to velká a bohatá ... Velká, bohatá kolonie s množstvím země. Proto bylo důležité získat Virginii a silné rebely pocházející z Virginie. Rodina Lee z Virginie byla stejně jako Jefferson pro vyhlášení nezávislosti, a tak se chtěli ujistit, že Jefferson napíše první návrh. Zajímavé. A to co tu vidíme, to je finální text. Toto je oficiální Deklarace nezávislosti. Správně. V příštích videích si můžeme něco povědět o předcházejících návrzích. Správně. Bylo vytvořeno pět návrhů, než se shodli na tomto. Tento návrh jednomyslně přijalo všech 13 kolonií, v tomto dokumentu nazvaných 13 Spojených států, které prohlásily nezávislost za společnou věc. A jak můžete vidět v prvním odstavci vysvětlují, proč píší tento dokument. Říkají dobře, pokud bude revoluce, pokud se zruší politické spojení s jiným státem, pak jim zákony přírody a jejího boha udělují právo na přirozený respekt. Toto je odvozeno rovným dílem z přírodních a božích zákonů. Je to velmi zajímavá věta. Pojďme si ji přečíst celou. Ano. "Když v průběhu lidských událostí nastane některému národu nutnost zrušit politické závazky," o tom jsi mluvil, "které jej poutají s národem jiným, a zaujmout mezi mocnostmi světa své vlastní a rovné místo, k němuž jej opravňují zákony přírody a jejího Boha." Říkají tu, že zákon přírody a fakt, že nás její bůh stvořil všechny si rovné, znamená, že jedna skupina lidí nesmí být podřízena, okupována, nebo kolonizována jinou skupinou lidí. Chtějí být svobodní a nezávislí, a je zajímavé, že použili slova, "Zákony přírody a jejího Boha," protože deklarace vznikala během osvícenství a měli jsme pochopit, že příroda nám dává naše práva a důvody. Známý britský filozof John Locke věřil v zákony přírody a tito lidé byli hluboce věřící. Byli věřící, ale zároveň nehlásili se k žádnému konkrétnímu náboženskému vyznání, a tak jen mluvili o tom, jak nám všem Bůh přírody umožňuje být svobodní a rovní. Správně. "Náležitá úcta k mínění lidstva vyžaduje, aby vyhlásili důvody, jež je k odtržení vedou." Takže oni opravdu jen říkají ... Oni říkají, staráme se o to, co si vy ostatní myslíte. A mimochodem, je to směřováno na jeden určitý národ, Francouze. Protože nevyhrajeme revoluci ve Spojených státech, pokud nás Francouzi nepodpoří. Francouzi už navíc byli ve válce s Brity. V průběhu 18. století spolu Francouzi a Britové vybojovali mnoho válek. Takže, tento dokument chce sdělit Francouzům, bojovali jste s Británií dlouhou dobu a my si vážíme názorů celého lidstva, ale vašeho zvláště. Řekneme vám, proč bojujeme, a samozřejmě ve Francii v této době pojmy svobody, rovnosti a bratrství značně rezonovaly. Takže tento dokument se pokouší přemluvit ostatní národy, aby nás podpořily. Vysvětlujeme, proč máme tuto revoluci. A to je, myslím, důležité si uvědomit pro někoho v Americe 21. století. Spojené státy jsou dnes důležitou globální mocností, tou hlavní supervelmocí. Ale tenkrát byly malou kolonií. Je to tak trochu vedlejší událost. Ano, ano. A také je důležité si uvědomit, že kdykoli něco děláme, kdykoli se zapojíme ve světě, měli bychom mít řádný respekt k názorům lidstva. Správně. Tak jsme začali jako národ říkat, když něco děláme, děláme to otevřeně. Budeme upřímní. Vysvětlíme vám proč.
video