Limity
Přihlásit se
Limity (12/23) · 7:41

Limity a nekonečno Jak může vypadat limita v plus nebo mínus nekonečnu? A co se děje, když výsledkem limity bude nekonečno?

Řekněme, že funkce f(x) se rovná 1 lomeno x. A chceme zjistit, jaká je limita f(x), jestliže se ‚x‛ blíží k 0 zprava. Připravím si zde malou tabulku. Vytvoříme ‚x‛ a zjistíme, čemu se bude rovnat f(x) a ‚x‛ se bude blížit k 0 zprava. Řekněme, že zkusíme 0,1, pak zkusíme 0,01, pak zkusíme 0,001 a pak zkusíme 0,0001. Všimněme si, že každé z těchto čísel je větší než 0 a že se blíží k 0 zprava.... Každé je blíže k 0. Když je ‚x‛ 0,1, f(x) bude 1 lomeno toto. Toto je 1/10, tudíž 1 lomeno 1/10 bude 10. 1 lomeno 0,01 bude 100. 1 lomeno 0,001 bude 1 000. 1 lomeno 0,0001 bude 10 000. Vidíte, že když se ‚x‛ blíží k 0 zprava, f(x) roste opravdu rychle. Řekněme, že limita f(x) pro ‚x‛ jdoucím k 0 zprava se bude rovnat nekonečnu. Pokud tedy dosadíme číslo velmi blízké 0, řekněme 0,0000001, potom 1 lomeno tímto číslem bude 10 000 000. Jak tedy vidíme, pokud se blížíme k 0 zprava, f(x) stále roste a roste. Můžeme tedy říci, že limita se rovná nekonečnu. Pojďme si zadat jinou limitu. Zadejme si limitu, kdy ‚x‛ se blíží 0 zleva, nebo-li limita f(x) je taková, že se ‚x‛ blíží k 0 zleva. V tom případě napíšeme všechny hodnoty ‚x‛ se záporným znaménkem. Pokud je ‚x‛ rovno -0,1, pak toto bude rovno -10. Jestliže je toto záporné, tak toto je také záporné. Vidíme tedy, že hodnota f(x) se zvětšuje stále více směrem do minus nekonečna, když si představíme číselnou osu, hodnota půjde stále více doleva. Můžeme tedy říci, že limita f(x), když se ‚x‛ blíží k 0 zleva, se rovná minus nekonečnu. To je zajímavé. Teď si pojďme zadat limitu, kdy se ‚x‛ blíží plus nebo minus nekonečnu. Zadejme si limitu f(x), kdy se ‚x‛ blíží k nekonečnu. Opět si můžeme vytvořit tabulku, x a f(x). Pokud je ‚x‛ rovno 10, pak f(x) je 1/10. Teď budu psát jen vyšší a vyšší čísla... Pokud je ‚x‛ rovno 1 000, pak f(x) je 1/1 000. Pokud je ‚x‛ rovno 1 000 000, pak f(x) bude 1/1 000 000. Vidíme tedy, že pokud se hodnota ‚x‛ stále více přibližuje zprava, hodnota f(x) se stále více blíží k 0. Můžeme tedy říci, že limita při ‚x‛ jdoucím k nekonečnu se rovná 0. Teď si pojďme zadat limitu f(x), kdy se ‚x‛ blíží minus nekonečnu. Čísla budou stále více zápornější. Pokud tedy ‚x‛ bude -10, pak f(x) bude -1/10. Pokud bude ‚x‛ -1 000, pak f(x) bude -1/1 000. Pokud bude ‚x‛ -1 000 000, pak f(x) bude -1/1 000 000. Ale pořád vidíme, že se blížíme k 0. Zde se opět blížíme k 0. Co z toho tedy plyne? Kromě toho, že už jsme schopni se vypořádat s limitami. Neřekl jsem vám sice formální definici, ale snad již tušíte, jak se zabývat limitami v nekonečnu a minus nekonečnu... ...tady má být minus nekonečno... Limity do nekonečna, limity do minus nekonečna nebo když sama limita se rovná nekonečnu nebo minus nekonečnu. Vidíme tedy, že to takto můžeme dělat. Ale zkusme si to představit, když se podíváme na graf funkce f(x) je rovno 1 lomeno x. Udělejme to...musím se podívat na všechny tyto nástroje... ...zde vytvořím nový graf. Tady máme osu x a tady osu y a pojďme znázornit průběh funkce f(x). Vidíme, že když je ‚x‛ velmi malé číslo, například 0,1, pak se y...y je rovno f(x)... ...bude velmi vysoké číslo. A čím více se blížíme k 0 zprava, f(x) se blíží k nekonečnu. Tedy čím více se blížíme k 0, tím je na ose y větší hodnota. A následně, jak se hodnota ‚x‛ stále více zvětšuje, hodnota f(x) se stále více zmenšuje a blíží se k 0. Podobně, pokud se ‚x‛ blíží k 0 zleva, vidíme, že f(x) se blíží k minus nekonečnu. Čím více se hodnota ‚x‛ blíží k 0, tím více je záporná hodnota f(x) a jak se ‚x‛ blíží minus nekonečnu, funkce f(x) se blíží k 0. Na tomto grafu tedy vidíme 2 asymptoty funkce f(x) rovno 1 lomeno x Jednu horizontální asymptotu v bodě ‚y‛ je rovno 0. Když se ‚x‛ blíží k nekonečnu, f(x) se blíží k 0, ale nikdy jí nedosáhne. Když se ‚x‛ blíží minus nekonečnu, f(x) se blíží k 0 zespoda, ale rovněž jí nikdy nedosáhne. Ale také zde máme vertikální asymptotu a ta se nachází v bodě ‚x‛ rovném 0. To vidíme, protože jak se ‚x‛ blíží 0 zprava, ‚y‛ se blíží nekonečnu a jak se ‚x‛ blíží k 0 zleva, ‚y‛ se blíží k minus nekonečnu. Limita v bodě ‚x‛ rovném 0... Podíváme-li se, jak se ‚x‛ blíží 0 zprava a zleva, vidíme dvě různé věci. Rozhodně máme vertikální asymptotu v bodě ‚x‛ rovném 0, ale limita f(x) pro ‚x‛ blížícím se 0, není definována. Proč tomu tak je? Pokud se blížíme k 0 zprava, je to zcela rozdílné, než když se blížíme k 0 zleva.
video