Zaokrouhlování
Zaokrouhlování (2/11) · 4:56

Zaokrouhlování na stovky Jak zaokrouhlit celá čísla jako 152, 137, 245 a 354 na stovky? To si vysvětlíme a ukážeme v tomto videu.

Navazuje na Desetinná čísla.
Máme úkol zaokrouhlit 152, 137, 245 a 354 na nejbližší stovku. To znamená zaokrouhlit všechna tato čísla na nejbližší násobek 100. Takže... Půjdeme postupně. Nakreslíme si číselnou osu. Odpočítávám stovky. To, co jsem označil, jsou všechno násobky 100. Můžu pokračovat. Můžu jít na 500, 600 a tak dále... Začneme s 152. Takže, kde vlastně 152 leží? Uprostřed je 150. 152 je hned napravo od 150. Takže 152 je někde tady. Jaké máme tedy dvě možnosti? Můžeme zaokrouhlit nahoru. Nejmenší násobek 100 větší než 152 je 200. Největší násobek 100 menší než 152 je 100. Jakým směrem ale půjdeme? Zaokrouhlíme nahoru ke 200, nebo dolů k 100? Když zaokrouhlujeme na stovky, musíme se podívat o jedno místo napravo. Zajímají nás desítky, abychom mohli rozhodnout, který násobek 100 je blíže. Pravidlo je stejné jako při zaokrouhlování na desítky nebo jiné řády. Zajímá nás řád o 1 místo napravo. V našem případě se díváme na desítky. A pokud je číslo větší nebo rovno 5, zaokrouhlujeme nahoru. A toto je větší nebo rovno 5, takže zaokrouhlíme na 200. Takže takto se zaokrouhluje. 152 zaokrouhlíme na 200. Dává to smysl. 152 je o maličko blíž k 200. Je to 48 míst daleko od 200 a je to 52 míst daleko od 100. Takže dává smysl jít nahoru, k nejbližšímu násobku 100. Nyní se podíváme na 137. Zkuste teď pozastavit video a zkusit si zaokrouhlit na stovky tato další 3 čísla. 137 bude někde tady. 137 bude právě tady. Máme dvě možnosti. Můžeme zaokrouhlit dolů ke 100, což je násobek 100 menší než 137. Nebo můžeme zaokrouhlit nahoru k 200. Vidíme, že 137 je blíže ke 100. Nebo můžeme aplikovat naše pravidlo. Pokud zaokrouhlujeme na stovky, podíváme se o 1 řád napravo. Díváme se na desítky. Pokud je to 5 a větší, zaokrouhlujeme nahoru. Pokud je to menší než 5, zaokrouhlujeme dolů. Takže v tomto případě zaokrouhlujeme dolů ke 100. Pojďme zkusit to stejné s 245. Pokud jste video nezastavili a nezkusili to sami, tak znovu důrazně opakuji. Je dobré vyzkoušet si všechno sám. Nakresleme si, kde 245 leží. 245 je někde okolo 250. Takže 245 bude někde zde. Nyní použijeme naše pravidlo. Když zaokrouhlujeme na stovky, musíme se podívat o 1 řád vpravo. Podíváme se na desítky. Jednotky můžeme ignorovat. Zajímají nás tyto desítky. Pokud je to větší nebo rovno 5, zaokrouhlujeme nahoru. Pokud je to menší než 5, zaokrouhlujeme dolů. Tady můžeme bez problémů zaokrouhlit dolů. Zaokrouhlíme k nejbližšímu násobku 100, který je pod 245. Takže zaokrouhlujeme ke 200. Měli jsme dvě možnosti. Pokud bychom zaokrouhlili nahoru, bylo by to 300. Pokud bychom zaokrouhlili dolů, bylo by to 200. Jsme blíže k 200. Můžeme to ověřit pomocí pravidla. Desítky jsou zde... 40. Desítky jsou tedy 4. Budeme zaokrouhlovat dolů. Teď se podíváme na 354. Pokud si to nakreslíme, toto je 350. 354 bude někde tady. Při zaokrouhlování dolů dostaneme 300. Nahoru 400. Vyřešíme to pomocí pravidla i pomocí číselné osy. Stačí jen najít nejbližší násobek 100. Pokud zaokrouhlujeme na stovky podíváme se na desítky, číslo napravo od řádu, ke kterému zaokrouhlujeme. Pokud jsou desítky 5 nebo vyšší, zaokrouhlujeme nahoru. Toto je 5 nebo vyšší, takže zaokrouhlujeme nahoru ke 400. Je to logické. Pravidlo je důležité. Pokud máme přesně 350, tak potřebujeme pravidlo, abychom mohli zaokrouhlit. Ale 354 je blíže ke 400 než ke 300. Je to 54 pozic daleko od 300 a také 46 pozic daleko od 400. Je tedy jasné, že zaokrouhlujeme nahoru ke 400.
video