Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic (9/10) · 15:18

Speciální případy soustav lineárních rovnic Ukážeme si, že soustava lineárních rovnic nemusí mít jen jedno řešení.

Navazuje na Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic.
Podíváme se na další příklady se soustavami rovnic. V tomto videu narazíme na soustavy s žádným řešením nebo s nekonečně mnoho řešeními a pojmenujeme si je. Pojďme na první příklad. Řekněme, že máme rovnici 3x minus 4y se rovná 13. Druhou rovnicí naší soustavy je y rovná se -3x minus y. Všimněte si, že obě rovnice jsou v trochu zvláštním tvaru. Prvním krokem bude upravit si je do základního tvaru. Pak pravděpodobně použiji k jejich vyřešení sčítací metodu. Přepíšu jen vrchní rovnici. Máme tu 3x minus 4y se rovná 13. Tu spodní si upravím. Kdybychom přičetli 2y... Nejdříve odečtu y od obou stran rovnice. Když od obou stran odečtu y, dostanu 0 se rovná -3x minus 2y neboli -3x minus 2y se rovná 0. Přepíšu si to sem. Vypadá to dobře, protože mám v jedné rovnici -3x a v té druhé 3x. Ideální situace pro použití sčítací metody. Mám rovnici -3x minus 2y se rovná 0. Nejprve si sečteme levé strany obou rovnic. K pravé straně žluté rovnice přičteme 0. V podstatě přičítáme 0 k obou stranám. Pro zachování rovnosti provádím stejnou operaci na obou stranách rovnice. Na pravé straně se 3x vykrátí a zbyde nám -4y minus 2y. Dostanete -6y se rovná 13. Obě strany vydělíme -6. Vyjde nám y se rovná -13/6. Teď vyřešíme x. To najdeme s použitím kterékoli z těchto rovnic. Použijme tu vrchní, jen tak pro zábavu. Máme tu (3 krát x) minus (4 krát (-13/6)) se rovná 13. Tady násobíme záporná číslo, z toho vyjde kladné číslo. Dále tu máme 4/6, to je stejné jako 2/3. Dostaneme 3x plus (2 krát 13/3), tedy 26/3, se rovná 13. Protože budu od obou stran odečítat 26/3, napíšu místo 13 39/3. Je to tak? 39 děleno 3 je 13. Od obou stran odečtu 26/3. Na levé straně dostanu 3x... Tohle se vykrátí... ...rovná se 39/3 minus 26/3. A to je 13/3. Obě strany vydělíme 3. To je to samé jako násobení obou stran 1/3. Na levé straně nám zbude jen x. Pravá strana bude 13/9. Tato soustava měla jedno jasné řešení. A to 13/9 pro x a -13/6 pro y. Má jen 1 možné řešení. Když si rovnice představíte jako přímky, tak se protnou přesně v 1 bodě. Taková soustava je soustava rovnic o 1 řešení. Soustavy, se kterými jsme zatím pracovali, měly zatím vždy 1 řešení. Uvidíme, jestli narazíme na nějaký jiný případ. Řekněme, že máme soustavu dvou rovnic. Jedna z nich je 5x minus 4y rovná se 1. A ta druhá je -10x plus 8y rovná se -30. Znovu jsem vymyslel rovnice, abychom mohli použít sčítací metodu. V jedné máme -10x a v druhé 5x. Když vynásobím vrchní rovnici 2, dostanu 10x minus 8y se rovná 2, správně? Obě strany jsem vynásobil 2. A když sečteme levé strany obou rovnic, vyjde nám 0x plus 0y rovná se -28. Tím pádem nám vyšlo 0 rovná se -28. To je šílené. Víme, že to není pravda. V žádném případě. Dostali jsme odporující si výrok. Dostali jsme divný výsledek, protože tato soustava nemá řešení. Když řešíte soustavu rovnic, je jedno, jestli použijete metodu dosazovací nebo sčítací. Jakmile vám vyjdou výroky typu 0 rovná se -28 nebo 5 rovná se 7, jakékoli 2 věci, které se očividně nerovnají.... Aby soustava fungovala, musela by rovnost platit... Jedná se tedy o soustavu, která si odporuje. Taková soustava nemá řešení. Co to vůbec znamená pro tyto dvě rovnice? Zakreslíme si je do grafu. Lépe tak pochopíte, co znamená nemít řešení. První rovnice je 5x minus 4y rovná se 1. Upravím ji do správného tvaru. Když od obou stran odečteme 5x, dostaneme -4y rovná se -5x plus 1. Dále obě strany vydělíme -4 a dostaneme y rovná se -5/4x minus 1/4, správně? 1 děleno -4. První rovnici tak máme v základním tvaru. Do stejného tvaru si převedeme i druhou rovnici naší soustavy. Máme -10x plus 8y rovná se -30. K oběma stranám přičteme 10x. A vyjde nám 8y se rovná 10x minus 30. Pak obě strany vydělíme 8. Dostanete y rovná se 10/8, což je to samé jako 5/4, 5/4x minus 30/8. 30/8 je to stejné jako 15/4. Tady jsem udělal chybu. Když jsme obě strany této rovnice dělili -4, vydělili jsme -5 číslem -4, a to je 5/4. Tady nemá být minus. Málem jsem tam nechal chybu. To nemělo být záporné. 1 děleno -4 se rovná -1/4. Vraťme se k našim dvěma rovnicím. Všimli jste si něčeho zajímavého? Po jejich převedení do základního tvaru nám u obou vyšel stejný sklon. Každá ale protíná osu y v jiném místě. Jak budou vypadat jejich grafy? Nakreslíme si je. Tady máme osu y a tady osu x. Průsečík této rovnice s osou y je v bodě (0,-1/4). To bude asi tady. Nahoru pak jde o 5/4x. To je něco málo přes 1. Přesněji 1,25x. Pokaždé, když jdete o 1 doprava, posunete se o 1,25 nahoru. Tak nějak bude ta přímka vypadat. Kreslím to jen zhruba. Jde mi o princip. Máme načrtnutou přímku. Teď, druhá přímka protíná osu y v bodě -15/4. Co je -15/4? -3 a 3/4. A jelikož jsme si tady označili bod -1/4, tak bude její průsečík někde úplně dole. Udělám to stejnou barvou. Někde tady dole. Musím si osu y prodloužit. Tady máme bod -15/4. Ale sklon má tato přímka naprosto stejný. Pokaždé, když jdete o 1 doprava, musíte se zároveň posunout o 5/4 nahoru. Obě rovnice mají stejný sklon. Čeho jste si všimli u těchto dvou přímek? Jsou rovnoběžné. Mají stejný sklon, ale osu y protínají v různých bodech, tudíž se nikdy nesetkají. Tyto dvě přímky se nikdy neprotnou. To znamená, že neexistuje bod v kartézské soustavě souřadnic, který by splňoval požadavky obou rovnic najednou. Pamatujte si, že tato přímka představuje všechny body, které splňují požadavky této rovnice. Tato přímka pak reprezentuje body, které odpovídají druhé rovnici. Všimněte si, že žádný bod neodpovídá oběma naráz. Neexistuje žádný jejich průsečík, proto soustava nemá žádné řešení. Zkusíme si ještě 1 příklad. Řekněme, že mám rovnice 4x plus 5y rovná se 0 a 3x rovná se 6y plus 4,5. Vlastně ne. Abych vám ukázal všechny typy soustav, budu muset vymyslet jiné rovnice. Tohle smažu. Řekněme, že mou první rovnicí je 3x minus 7y rovná se 1. A druhou rovnicí mé soustavy bude -6x plus 14y rovná se -2. Pokusme se najít hodnoty x a y, které zapadají do této rovnice. A abychom to trochu pozměnili, použijeme dosazovací metodu. Přestože nás láká použití sčítací metody, zkusme si dosazovací. Máte 3x. Zjistíme x. Vlastně bude přece jen lepší sčítací metoda. Naše soustava je pro ni jako dělaná. Pojďme na to. Vrchní rovnici vynásobíme 2. A co nám vyjde? Dostaneme 6x minus 14y rovná se 2, je to tak? Jen jsem každý člen na obou stranách vynásobil 2. Teď si sečteme levé strany rovnic. Dostaneme 0 plus 0. A na pravé straně dostaneme také 0. Vyšlo nám 0 rovná se 0, což je pravdivý výrok. Jde tedy o soustavu s nekonečně mnoho řešeními. Pamatujte si, buď vám může vyjít pouze 1 správné řešení. Když dostanete něco šíleného jako 0 rovná se 1, soustava nemá žádné řešení. Znamená to, že jsou přímky rovnoběžné. Když dostanete 0 rovná se 0 nebo 1 rovná se 1 nebo něco podobného, soustava má nekonečně mnoho řešení. Znamená to, že jsou přímky obou rovnic naprosto stejné, i když se nám mohou zdát rozdílné. Ověříte si to jejich úpravou na základní tvar. Nahoře máme rovnici 3x minus 7y rovná se 1. Od obou stran odečteme 3x. Vyjde nám -7y rovná se -3x plus 1. Teď si obě strany vydělíme 7. Dostaneme y rovná se 3/7x minus 1/7. To byla první rovnice. Teď si převedeme i druhou rovnici do správného tvaru. Máme rovnici -6x plus 14y rovná se -2. K oběma stranám rovnice přičteme 6x. Dostaneme 14y rovná se 6x minus 2. Následně obě strany vydělíme 14. Vyjde nám y rovná se 6/14x minus 2/14. No, to je úplně to samé. 6/14x minus 2/14 je stejné jako 3/7x minus 1/7. Všimněte si, že jde opravdu o dvě totožné rovnice. Hledáte hodnoty x a y, které budou splňovat požadavky obou rovnic. Zamysleme se nad tím. Nakreslíme si graf. To bude má kartézská soustava souřadnic. Tady mám osu y a tady osu x. Graf bude vypadat nějak takto. Zhruba ho načrtnu. Může to vypadat třeba takto... Sklon přímky je 3/7. Bude vypadat nějak takto. Ta druhá přímka bude úplně stejná. Je to naprosto stejná přímka. Jaké hodnoty x a y odpovídají oběma rovnicím? No, jsou to všechny body naší přímky. Mezi ně patří tento bod. A tento bod. Tento. A další. Existuje nekonečně mnoho řešení. První rovnici můžu zjistit na základě té druhé. A opačně. Jsou na sobě závislé. Stačí jednu nebo druhou poupravit a jsou si rovny. Takže tady máme nekonečně mnoho řešení. Cokoliv, co odpovídá jedné rovnici, bude odpovídat i té druhé. Stačí si vybrat libovolné x. Když x je 1, dostanete 3/7 minus 1/7, což se rovná 2/7. Bod (1,2/7) pak splňuje požadavky obou rovnic. Jestliže si za x dosadíte 0, bod (0,-1/7) odpovídá oběma rovnicím. Můžete vybírat nekonečně hodnot pro x a na základě toho pak vypočítat y. Vždy získáte řešení, které odpovídá oběma vašim rovnicím. Zopakujme si to. Začali jsme s klasikou, kdy jsme dostali 1 řešení. Tyto přímky se skutečně protínají v 1 bodě. Pak může nastat situace, kdy vám při řešení soustavy rovnic vyjde šílenost. Jako například 0 rovná se -28. To rozhodně pravda není. Jde o soustavu bez řešení. Nemá žádné řešení. To znamená, že jsou tyto přímky rovnoběžné. Nikdy se neprotnou. A nakonec, soustava má nekonečně mnoho řešení. Tyto rovnice vytvoří stejnou přímku. Můžete si to ověřit jejich převedením do základního tvaru.
video