Kyseliny a zásady
Přihlásit se
Kyseliny a zásady (7/9) · 14:33

Vztah mezi pKa a pKb Jaký je vztah mezi pKa a pKb u konjugovaných kyselin a bází?

Navazuje na Chemickou vazbu.
--- V posledním videu jsme se dozvěděli, že když bych měl nějakou slabou kyselinu. Tak by to byl vodík plus nějaké - zbytek nějaké dané molekuly. Nazveme ji A. Mám za to, že tohle je standardní zvyklost pro zbytek té kyseliny. Mohou disociovat nebo jsou v rovnováze, protože se jedná o slabou kyselinu. Takže to může být v rovnováze, jelikož je to slabá kyselina, bude vytvářet nějaké vodíkové protony. A zbytek molekuly si ponechá elektrony. Bude to plus, tohle je vlastně ve vodném roztoku. Dovolte mi to udělat. Vodný roztok. Pak budete mít zbytek jakékoli kyseliny. A-, to také bude ve vodném roztoku. A to je obecné schéma. Viděli jsme případ kdy A mohlo být NH3, že? Jeli A NH3, pak máte NH4+ a tohle bude amoniak. A tohle je NH3. A může být molekula fluoru, pak toto bude fluorovodík nebo kyselina fluorovodíková. A toto může být záporný fluorový ion. Nebo fluor s elektronem navíc. Mohlo by to být cokoliv. Můžete tam dosadit cokoliv aby to fungovalo. Zejména pro slabé kyseliny. Dozvěděli jsme se, že když toto bude kyselina, pak tohle bude konjugovaná báze. --- Mohli bychom napsat stejné reakce, v podstatě spíše základní reakci. Řekněme, že začnu s A-, je to ve vodném roztoku, to je v rovnováze s ,tohle si může odebrat vodík z okolí, vodou a změnit se v neutrální. Pořád je to ve vodném roztoku. Jedna z molekul vody, ze které byl vodík odtržen se přemění na molekulu hydroxidu. Že ano? Protože je to vodík. Pamatujte, kdykoli řeknu odtrhnout vodík, pouze proton nikoliv elektron pro vodík. Pokud elektron zůstane na molekule vody, pak má molekula záporný náboj. Je to ve vodném roztoku. Takže můžeme napsat stejnou reakci pro oba směry. Také můžeme napsat rovnovážnou konstantu pro obě tyhle reakce. Dejme se do toho. Jen mě nechte tohle smazat, abych mohl smazat tyhle věci a pak to volné místo využít. Rovnovážná reakce pro tuto první reakci. Nazvu to Ka, protože je to rovnovážná reakce kyseliny. Bude rovno svým produktům. Tedy koncentraci vodíku krát koncentraci zvolené konjugované báze, děleno koncentrací výchozí kyseliny. Slabé kyseliny. Takže tohle bude koncentrace HA. --- To je fér. Mohl bych také napsat rovnovážnou konstantu pro tuhle bazickou reakci. Dovolte mi ji napsat sem dolů. Nazvu to Kb. Tohle je konstanta bazicity. Tohle je rovno koncentraci produktů. Začíná to být nuda pořád měnit barvy. Vlastně ani ne. Protože se na to pak dá lépe dívat. HA krát koncentrace hydroxidových iontů děleno koncentraci slabé báze. A-. Pamatujte, tohle může platit pouze pro slabou bázi nebo slabou kyselinu. Kdybych měl silnou kyselinu nebo silnou bázi, pak by tohle nebyla rovnovážná reakce. Probíhalo by to pouze v jednom směru. Pokud to probíhá v jednom směru, pak by takto napsaná rovnovážná reakce nebo rovnovážná konstanta nedávala smysl, protože to není v rovnováze. Probíhá to pouze v jednom směru. Kdyby A byl chlor, toto by byla chlorovodíková kyselina, pak byste to nemohli napsat. Pokud máte mol tohohle, pak pouze hromadíte mol vodíkových protonů v roztoku a k tomu nějaké chlorné anionty, které nic nezpůsobí. Ačkoli jsou to konjugované báze, nezpůsobí vůbec nic. Takže tohle můžete udělat pouze pro slabé kyseliny a báze. Po tom co bylo řečeno, pojďme se podívat zda najdeme něco společného mezi Ka a Kb. --- Co máme zde? Máme A- na obou stranách --- Máme H nad, OH lomeno A-. --- Řešme pro A-. Že ano. Pokud vynásobíme obě strany rovnice HA lomeno H+ na levé straně získáme Ka krát opak tohohle. Takže získáte HA lomeno H+ což je rovno koncentraci vaší konjugované báze. A-. Udělejme to samé taky zde. Vyřešit pro A-. K vyřešení pro A- budeme nejspíše potřebovat 2 kroky. Pokud vezmeme opačné výrazy obou stran, získáte 1 nad Kb což je rovno A- lomeno H, koncentraci naší konjugované kyseliny krát koncentrace hydroxidu. Tímto vynásobit obě strany. Získám A-, což je rovno koncentraci konjugované kyseliny krát koncentrace hydroxidu. Všechno to lomeno konstantou bazicity. Teď to teprve jsou stejné reakce. Že ano. S kteroukoli reakcí s danými koncentracemi skončím se stejnou koncentrací. Tohle se bude rovnat tomuhle. Že ano. Tohle jsou 2 odlišné způsoby jak napsat úplně stejné reakce. Nastavme si je aby se rovnaly. Jen to zkopíruji a vložím. Vlastně říkám, že tohle, je rovno tomuhle přesně tady. Tohle je rovno, tomuhle. Je to tomu rovno. Pojďme se podívat zda najdeme vztah mezi Ka a Kb --- Jednu věc, kterou můžeme udělat je vydělit obě strany tím HA. Že ano. Takže pokud obě strany vydělíme tím HA. Vlastně jsem to mohl udělat dříve na celý tento celek. --- Ignorujme tuhle část, tohle je rovno tomuhle. Jen mě nechte smazat všechno tohle. Ó. Použil jsem špatný nástroj. Můžeme říci, že se oba rovnají koncentraci A-. Takže tohle je rovno tomuhle. Můžeme vydělit obě strany tím HA. --- Tohle se zkrátí s tímto. Pomalu se dostáváme k velmi úzkému vztahu. Získáme Ka lomeno koncentraci vodíkových protonů, což je rovno koncentraci hydroxidu děleno Kb. Tohle můžete vynásobit do kříže. Takže získáme Ka, rovnovážnou konstantu acidity, krát Kb, což je rovno koncentraci vodíku krát koncentraci hydroxidu. Pamatuje, že vše se odehrává ve vodném roztoku. Co o tomhle víme? Co víme o tom, když vynásobíme vodík koncentrací hydroxidu ve vodném roztoku? --- Jen si to rychle zopakujme, abych se ujistil, že si to ještě pamatujete. Mohli bychom mít H2O. Ta může autoionizovat na H+ plus OH-. A tohle má rovnováhu. Kw, Pouze vložíte produkty. Takže koncentrace vodíkových protonů krát koncentrace hydroxidových iontů. A tímhle nebudete dělit protože se jedná o rozpouštědlo. A už jsme přišli na to, o co se jednalo. Pokud máme čistě neutrální vodu, tohle bude 10 na -7. A tohle je 10 na -7. Tohle se rovná 10 na -14. Tyhle 2 věci by se mohly změnit. Mohu přidat více vodíku, mohl bych přidat i hydroxid. A vše o čem jsme doposud mluvili, je to, co jsme celou dobu dělali. To je přesně to co kyseliny a báze dělají. Buď zvýší toto nebo toto. Ale skutečnost, že tohle je rovnovážná konstanta znamená že, podívejte je jedno co uděláte s tímhle, to přispěje k vašemu novému poznání vodíkových protonů. Tohle vždy bude konstantní. Dokud se budeme pohybovat ve vodném roztoku, v roztoku kde voda je rozpouštědlo za teploty 25 stupňů. V čisté vodě je to 10 na -7. Nezáleží na tom, co provedeme s tímhle a tímhle, ve vodném roztoku bude produkt vždy 10 na -14. To je tedy odpověď na tuhle otázku. Tohle bude vždy 10 na -14. Pokud vynásobíte koncentraci vodíku koncentrací OH. Pak už nebudou 10 na -7, protože pracujeme se slabou kyselinou a slabou bází. Takže tyto věci vlastně změní. Ale když je vynásobíte získáte 10 na -14. Vezměme záporný logaritmus obou stran rovnice. Jen vymažu všechno co jsem psal tady dole. Budeme potřebovat místo. Vezměme tedy záporný logaritmus obou stran této rovnice. Získáte, jen si změním barvu, záporný logaritmus o základu 10 Ka. Napíšu to v barvách. Ka krát Kb se bude rovnat zápornému logaritmu 10 na -14. Čemu se to tedy rovná? Logaritmus 10 na -14 je -14, protože 10 na -14 je rovno 10 na -14. Vezmete zápor tohoto a vznikne z toho 14. Pravá strana rovnice bude prostě 14. A tohle, můžeme využít vlastnosti logaritmu, je úplně stejné jako záporný logaritmus Ka. Použijme barvy. Ka plus záporný logaritmus Kb. --- Nebo byste si mohli říct, že toto je pKa a toto pKb. Takže můžete říci, že tohle je pKa plus pKb. --- Vlastně jsem chtěl použít modrou. Plus pKb, a to všechno se bude rovnat 14. Proč je to vlastně užitečné? No, pokud znáte pKa slabé kyseliny, například když máme NH4+. Jedná se o slabou kyselinu. Může poskytnout vodík, ale nejedná se o nevratnou reakci. Ten vodík je možné nabýt zpět. Tohle je tedy slabá kyselina. Pokud si to vyhledáte na Wikipedii, řekne vám to, že pKa NH4 je rovno 9,25. Že ano? Je to tedy 9,25 pro NH4. Pro amonný kationt. Jaké tedy bude pKb amoniaku? . Napišme si tu reakci. Tohle je NH4. Je to v rovnováze. Tohle je +. Může se zbavit jednoho z protonů, a pak vám zbude pouze amoniak. Tohle je tedy kyselá reakce. S tímto je tedy pKa úzce vázána. Rovnovážná konstanta pro tuhle reakce je, záporný logaritmus rovnovážné konstanty je rovno 9,25. A kdybych měl zpětnou reakci konjugované báze, amoniak by se přeměnil na amonný kationt. --- Navíc si odtrhne vodíkový proton z molekuly vody. Kdybych chtěl vypočítat pKb, neboli rovnovážnou konstantu, nebo záporný logaritmus rovnovážné konstanty této reakce, jaký by byl výsledek? No, tohle je 9,25 9,25 plus toto pKb by se mělo rovnat 14. Čemu se rovná 14 mínus 9,25? Se rovná 4,75. Ihned tedy známe rovnovážnou konstantu reakce konjugované báze. Je to vskutku užitečná věc. Že pKa plus pKb je rovno 14. Pamatujte, že pokud se setkáte s pKa a pKb a zeptáte se, co to je? No, pokud uvidíte p jedná se o záporný logaritmus z něčeho. V tomhle případě se jedná o záporný logaritmus rovnovážné konstanty kyselé reakce. Plus záporný logaritmus rovnovážné konstanty bazické reakce, kde tohle je konjugovaná báze téhle kyseliny. Vždy to bude rovno 14, pokud se jedná o vodný roztok při 25 stupních Celsia, neboli pokojová teplota, o kterou půjde ve většině případech.
video