Ideální plyn
Přihlásit se
Ideální plyn (3/7) · 13:01

Rovnice ideálního plynu - příklad 2 Další příklady na rovnici ideálního plynu.

Podívejme se na další problémy, které využívají rovnici ideálního plynu. Řekněme, že mám plyn v nádobě a momentální tlak jsou 3 atm. A řekněme, že objem nádoby je, no já nevím, 9 l. Teď, co se stane s tlakem, jestli se objem změní z 9 l na 3 l? Z prvního videa o rovnici ideálního plynu můžete mít již ponětí, že máte velké množství -- a to je důležité. Držíme konstantní teplotu a to je důležité si uvědomit. Takže v našem úplně původním pochopení rovnice ideálního plynu jsme řekli, jestliže máme určitý počet částic s určitým obsahem kinetické energie, a vyvíjí určitý tlak na nádobu, a kdybychom nádobu zmenšili, budeme mít stejný počet částic. n zůstává nezměněné. Průměrná kinetická energie se nemění, takže budou narážet do stěny víc. Takže když změnšíme objem, když objem jde nahodu-- když jde objem dolů. tlak by měl vzrůst. Takže zkusíme spočítat přesné číslo. Vezměme si rovnici ideálního plynu: tlak krát objem je roven nRT. Teď, počet částic se mění, když jsem nastínil tuto situaci, když zmenším objem? Ne! Máme stejný počet částic. Jen zmenšuji nádobu, takže n je n, R se nemění, to je konstanta, a pak teplota se nemění. Takže původní tlak krát objem bude roven nRT, a nový tlak krát objem, napíšeme to jako p1 a V1. A pak p2 je to... promiňte, to je V2. Takže V2 je toto, a pokusíme se zjistit p2. p2 je co? Víme, že p1 krát V1 je rovno nRT, a také víme, že teplota a počet molů plynu je konstantní, že p2 krát V2 je rovno nRT. A jelikož jsou obě stejné, můžeme říct, že tlak krát objem, dokud je teplota konstantní, bude konstanta. Takže p1 krát V1 bude rovno p2 krát V2. Co je tedy p1? p1, náš původní tlak byl 3 atm. Takže 3 atm krát 9 l se rovná našemu novému tlaku krát 3 l. A když podělíme obě strany rovnice 3, můžeme škrtnout 3 l, a zůstává nám 9 atm. A to by mělo dávat smysl. Když zmenšíte objem o dvě třetiny, nebo když získáte objem jedné třetiny původního objemu, pak se tlak zvýší faktorem 3. Toto šlo krát 3, a toto krát 1/3. To je užitečná věc k zapamatování. Jestli je teplota konstantní, pak tlak krát objem budou konstantní. Teď, půjdeme ještě dál. Jestli se podíváme na PV se rovná nRT, dvě věci, které víme, že se nemění ve většině cvičení, které děláme, je počet molekul, se kterými pracujeme a R, které se nebude měnit. Když vydělíme obě strany T, dostaneme PV/T je rovno nR, nebo bychom mohli říct, že je to rovné konstantě. Toto bude konstantou pro jakýkoliv systém, kde neměníme počet molekul v nádobě. Když měníme tlak-- Takže když začneme s p1, V1, a nejakou T1, bude se to rovnat této konstantě. A když změníme kteroukoliv hodnotu, půjdeme zpět k p2, V2, T2, měly by být stále rovny této konstantě, takže se rovnají. Takže například, řekněme, že začneme s tlakem 1 atm. A mám objem jen změním jednotky, abychom si to vyzkoušeli, --2 m3. A řekněme, že teplopta je 27°C. A napsal jsem Celsius, protože chci, abyste si vždy pamatovali, že je musíte převést na Kelviny, takže 27 plus 273 a dostaneme přesně 300 K. A řekněme, že nová teplota bude .. vlastně, budeme zjišťovat novou teplotu v tomto příkladu. Řekněme, že nový tlak budou 2 atm. Tlak se zvýšil. A zmenšíme nádobu na 1 m3. Takže nádoba se zmenšila o polovinu a tlak se zdvojnásobil o polovinu. Takže byste to mohli uhodnout. Víte, že jsme zvýšili tlak... A teď uděláme nádobu ještě menší. A vlastně ne. Zvýšíme mnohem více tlak. Tlak bude 5 atm. A teď chceme vědět, co bude druhá teplota a poskládáme naši rovnici. A tak máme 2/300 atm m3/K je rovno 5/T2, naše nová teplota, a pak máme 1500 je rovno 2T2. Vydělme obě strany 2. A tak máme T2 je rovna 750 K. A to dává smysl, že? Zvýšili jsme tolik tlak a snížili jsme objem ve stejný okamžik, že teplota se musela zákonitě zvýšit. Nebo jestliže jste si mysleli opak, možná jsme zvýšili teplotu a to je co řídí tlak být mnohem výš, zvláště pokud jsme snížili objem. Hádám, že nejlepší způsob si to představit je, že tlak se o tolik zvýšil, šel nahoru o faktor 5. Změnil se z 1 atm na 5 atm, protože na jedné úrovni jsme zmenšili objem o polovinu, takže se měl tlak dvakrát navýšit, takže bychom se měli dostat ke 2 atm. A pak jsme o tolik navýšili teplotu, že jsme tedy naráželi do nádoby. Dostali jsme 750 K, takže víc než jen zdvojnásobit teplotu, a pak to je to, co nás dostalo k 5 atm. Teď, jedna věc, o které pravděpodobně uslyšíte, je představa, co se stane za standartní teploty a tlaku. Takže smažu, co jsem tady napsal. Standartní teplota a tlak. Jen smažu vše, které nepotřebuji. Standartní teplota a tlak. Mluvím o tom, protože i když je to nazváno standartní teplota a tlak, často zkracována STP, bohužel pro svět, nebyl zrovna standartizován, co standartní tlak a teplota jsou. Podíval jsem se na Wikipedii. A co nejčastěji pravděpodobně uvidíte ve většině hodin fyziky a standartizovaných testech, je standartní teplota je 0°C, která je, samozřejmě, 273 K. A standartní tlak je 1 atm. A na Wikipedii, píšou 101,325 kPa, nebo něco víc než 101 000 Pa. Samozřejmě, pascal je newton na metr čtvereční, V tomto jsou nejhorší jednotky, se kterými se musíme vypořádat. Ale řekněme, že předpokládáme, že tyto jsou všechny různé standartní teploty a tlaky založené na různě Takže se nemohou spolu dohodnout. Řekněme, že si to vezmeme jako definici standartní teploty a tlaku. Takže předpokládáme, že teplota je rovna 0°C, což se rovná 273 K. A tlak, předpokládejme, že je 1 atm, který může být zapsán také jako 101,325 kPa. Takže má otázka zní, že když máme ideální plyn při standartní teplotě a tlaku, kolik molů toho máme v 1 l? Řeknu to jiným způsobem. Kolik l zabere 1 mol? Nechte mne říct trochu víc. Takže n je rovno 1 mol. A chci zjistit, jaký je objem. Mám 1 mol plynu, mám 6,02 krát 10 na 23 molekul v plynu. Je to při standartním tlaku, 1 atm, a při standartní teplotě, 273 K. Jaký je objem plynu? Použijme PV se roná nRT. Tlak je 1 atm, ale pamatujte si, jednáme s atmosferami, 1 atm krát V to je to, co řešíme. Nakreslím to fialově. Je to rovno 1 kol, máme 1 mol plynu, krát R, krát T, krát 273. Toto je v K, toto v mol. A chceme objem v l. Kterou verzi R použijeme? Počítáme s atm. Chceme náš objem v l, a samozřejmě máme moly v K, takže použijeme 0,082. To je 1. takže můžeme ignorovat 1 tady, 1 zde. Objem je roven 0,082 krát 273 K, a pak 0,082 krát 273 je rovno 22,4 l. A když mám jakýkoliv ideální plyn, a žádné plyny se nechovají ideálně, ale když máme ideální plyn, a je to při standartní teplotě, která je 0°C, nebo bod mrazu, který je také 273 K. A mám 1 mol. a to je při standartním tlaku 1 atm, že plyn by měl tlak zabere objem přesně 22,4 l. A jestli chcete vědět, o kolik m3 se to navýší... no mohli byste říct 22,4 l krát a teď, kolik m3 je tam na každý 1 m3, máme 1000 l. Zdá se to jako hodně, ale je to tak. Představte si, jako velký je metr krychlový. Takže toto by bylo rovno 0,0224 m3. Když máte něco při 1 atm, 1 mol, a při 0°C. Mimojiné, toto je velmi užitečná hodnota k zapamatování. Často vám řeknou, že máte 2 mol za standartní teploty a tlaku. Kolik l plyn zabere? No, 1 mol zabere tolik, a 2 mol při standartní teplotě a tlaku, zabere dvakrát tolik, protože používáme pouze PV = nRT a jen vynásobíme 2. Vše ostatní zůstává stejné. Tlak, vše ostatní je konstantní, Když vynásobíte 2 počet molů, budete mít dvojnásobný objem. Nebo zmenšíte o polovinu počet molů, budete mít poloviční objem. Je to užitečná věc vědět, že v l při standartní teplotě a tlaku, kde standartní teplota a tlak je definován jako 1 atm a 27 K, ideální plyn zabere 22,4 l.
video