Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou (1/10) · 10:44

Základní rovnice a funkce s absolutní hodnotou Vysvětlení pojmu absolutní hodnota. Jak jí můžeme počítat a jakým způsobem je lze nakreslit? Ukážeme si i graf funkce s absolutní hodnotou.

Navazuje na Rovnice s neznámou pod odmocninou.
video