Mnohočleny
Mnohočleny (1/24) · 1:09

Výpočet mnohočlenu se zadanou hodnotou x. Naučte se počítat mnohočleny se zadanou hodnotou neznámé. Úvodní video, ve kterém budeme pouze dosazovat za 'x' zadané číslo.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
Vypočítejte 3 krát ('x' na 2) minus 8 krát 'x' plus 7, když se ‚x‘ rovná -2. Abychom tento výraz vypočítali, když ,x' se rovná -2, jednoduše si v něm za všechna ‚x‘ dosadíme hodnotu -2. Výraz tedy bude vypadat takto: 3 krát… Namísto ,x' na druhou by to bylo (-2) na druhou… minus 8 krát… Namísto 8 krát ,x' dáme 8 krát (-2)… … plus 7. Co z toho vyplývá? Znamená to, že máme 3 krát (-2) na 2… což je 4. Násobení dvou záporných čísel nám dá kladné číslo. … minus 8 krát (-2) je -16, -16 plus 7. 3 krát 4 je 12. Od toho odečtete -16. Odečítat -16 je to stejné, jako přičítat +16. Takže je to 12 plus 16 plus 7, což se rovná… 12 plus 16 je 28, A když k 28 přičtete 7, dostanete 35.
video