Druhy konkurence
Druhy konkurence (6/8) · 10:22

Shrnutí grafů příjmů a nákladů pro monopol Jak vypadají křivky příjmů a nákladů pro monopol?

Navazuje na Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti.
V tomto videu bych rád zopakoval něco z toho, co jsme se naučili o monopolech a během toho lépe pochopíme některá grafická vyjádření, o nichž jsme v minulosti mluvili, a která bych rád v tomto videu shrnul. Řekněme, že pro průmysl, v němž se nacházíme, vypadá křivka poptávky asi takto. Toto je poptávka a budu předpokládat, že je to lineární křivka poptávky. Tato osa jsou dolary za jednotku. V kontextu poptávky je to cena a toto je množství. Na tomto malém grafu máme stále množství na vodorovné ose, ale svislá osa nejsou jen dolary za jednotku, je to celkový počet dolarů. Tady vlastně můžeme nakreslit... můžeme nakreslit celkový příjem jako funkci množství. Celkový příjem (TR). Pamatujte si, že předpokládáme, že jsme tady jediný výrobce. Máme monopol. Máme na tomto trhu monopol. Když se podíváme na množství ve fázi, kdy nic nevyrábíme, nebudeme generovat žádné příjmy. Naše celkové příjmy budou nulové a když budeme vyrábět hodně věcí, a nic si za ně nebudeme účtovat, to je tento bod grafu, naše celkové příjmy budou také nulové. Dělali jsme to v jiných videích, ale když zvýšíme množství od tohoto bodu, náš celkový příjem stále poroste. Bude existovat nějaký maximální bod a potom to zase začne klesat. Náš celkový příjem by vypadal nějak takhle. Celkový příjem by vypadal nějak takhle. Celkový příjem. Kromě celkového příjmu můžeme přemýšlet o tom, jak by vypadal mezní příjem. Vzpomeňte si, že mezní příjem jen říká, když zvýším množství o trochu, o kolik zvyšuji celkový příjem. V podstatě je to sklon křivky celkového příjmu v jakémkoli bodě. Nebo o tom můžete uvažovat jako o sklonu tečny. A předtím jsme viděli, že když začnete zde, máte velmi vysoký kladný sklon a viděli jsme v jiných videích, že tohle ve skutečnosti bude přesně stejná hodnota jako ta, kde křivka poptávky protíná svislou osu právě tady. Ale potom se snižuje. Sklon je méně strmý. ... Stále je kladný, méně strmý a potom zde bude nulový a potom začne být záporný. V tomto množství bude nula. Sklon tohoto bude klesat a klesat. Je kladný, potom je nula a potom je vlastně záporný. Tady začíná klesat a je ještě strmější, ještě strmější a ještě strmější. To je příjmová stránka věci a tohle označím. Tohle je křivka našeho mezního příjmu, sklon celkového příjmu. Když budeme maximalizovat zisk, musíme přemýšlet o tom, jak vypadají naše náklady. Nakreslím křivku našich celkových nákladů. A udělám to fialovou. Řekněme, že naše celkové náklady vypadají nějak takhle. Celkové náklady vypadají nějak takhle. Zde, kde máme jen velmi málo jednotek, když máme nula jednotek, všechny naše náklady jsou fixní náklady a potom, když vyrábíme více a více jednotek variabilní náklady se tu začnou hromadit. Dokonce i z tohoto grafu můžete vlastně začít vidět ekonomický zisk. Ekonomický zisk a když mluvíme o nákladech a zisku v hodinách ekonomie. Myslím, že tohle je jedna taková. Pamatujte si, že byste se na to měli dívat jako na ekonomický zisk a když mluvíme o celkových nákladech, mluvíme o nákladech obětované příležitosti. Tohle jsou celkové náklady obětované příležitosti, jak explicitní, ty, za které platíte výslovně peníze, a implicitní náklady obětované příležitosti. Celkové náklady obětované příležitosti. To jsou celkové náklady obětované příležitosti a rozdíl mezi vaším celkovým příjmem. Pro dané množství vám rozdíl mezi celkovým příjmem a vašimi celkovými náklady obětované příležitosti dá váš ekonomický zisk. Pro toto množství zde by váš ekonomický zisk byl reprezentován výškou tohoto sloupečku mezi těmito dvěma křivkami. Ale co vidíme, že se děje, jakmile zvýšíme množství zde, tyto křivky se dostávají od sebe dál. Protože sklon zelené křivky, celkového přájmu je větší než sklon této růžové křivky, což jsou celkové náklady obětované příležitosti nebo můžete říct celkové náklady. Mohli bychom jít ještě dál. Rozdíl mezi dvěma křivkami je větší a větší. Vypadá to, že dosáhne maxima někde v těchto místech. A potom se ty dvě věci začnou přibližovat k sobě. Nyní je sklon této růžové křivky větší než sklon oranžové křivky. Začínají se k sobě více přibližovat. Kdybyste se dívali jen na tento graf bez ohledu na to jaká by byla maximální vzdálenost mezi těmito dvěma věcmi, vypadá, že je někde tady. To by byl váš maximální ekonomický zisk. Ale víme, že si to také můžeme zobrazit na této křivce zde a můžeme to udělat tím, že načrtneme naše mezní náklady. A pamatujte si, že tenhle mezní příjem je sklon křivky vašich celkových příjmů. Mezní náklad je sklon, momentální sklon v jakémkoli bodě křivky vašich celkových nákladů. Udělám to. Udělám to žlutou. Tady máte nulový sklon nebo alespoň velmi blízký nule podle toho, jak jsem to tu nakreslil. Vaše mezní náklady budou tady docela blízké nule. Potom vidíme, že tento sklon stále roste a roste a naše mezní náklady rostou a rostou. Bude to vypadat nějak takhle. To je křivka našich mezních nákladů. Pokud si vybereme množství a když najdeme naše mezní náklady zde, nevím, řekněme že to je 5 dolarů za jednotku. Doslova to znamená, že sklon při stejném množství, sklon křivky našich celkových nákladů, že sklon bude muset být 5. To je to, co nám to říká. Tohle je načrtnutí sklonu této křivky zde. A když chceme maximalizovat zisk a již jsme mluvili o tom, jak bychom to zobrazili na této křivce. Můžeme to udělat zde. Tady když začneme od výroby ničeho k výrobě něčeho, za každou další jednotku, přírůstek příjmu, který z toho dostaneme, je daleko vyšší než přírůstek nákladů. Měli bychom to vyrábět, protože z toho tady dostaneme zisk. Můžeme pokračovat ve výrobě, protože dostaneme zisk z každé z těchto dalších jednotek. Budeme v tom pokračovat, dokud se mezní příjem nerovná mezním nákladům. V tom bodě nemá smysl, abychom více vyráběli. Když vyrobíme jednotku navíc za tímto bodem, naše náklady na tuto jednotku budou vyšší než naše příjmy. Ubere nám to náš ekonomický zisk. Tohle zde je množství, při kterém maximalizujeme zisk. A vidíme to tady. Tak, jak jsem to naštěstí nakreslil, to vypadá, že maximální bod je také mezi těmi dvěma křivkami. A to dává smysl. Před tímto bodem, kdy je mezní příjem vyšší než mezní náklady, což znamená, že sklon křivky celkových příjmů je větší než sklon křivky celkových nákladů a tak se od sebe více a více vzdalují. V tomto bodě jsou jejich sklony stejné. Sklony budou stejné tady a potom za tímto bodem sklon křivky mezních nákladů... Promiňte mezní náklady jsou vyšší, což nám říká, že sklon křivky celkových nákladů je vyšší než sklon křivky celkových příjmů. Budou se k sobě přibližovat a tato vzdálenost se bude zmenšovat. To je místo, kde maximalizujete zisk a kdybyste chtěli zobrazit skutečný zisk na tomto grafu... samozřejmě ho můžeme zobrazit jako vzdálenost mezi těmito dvěma křivkami. Když ho chcete zobrazit zde, museli bychom načrtnout křivku našich průměrných celkových nákladů. A v podstatě co děláte je, že jen vezmete tuto křivku celkových nákladů a nevezmete jen sklon v jakémkoli bodě, což jsou mezní náklady. Místo toho to jen vydělíte množstvím. Když vezmete tuto křivku celkových nákladů, když vezmete tuto hodnotu a vydělíte ji velmi malým množstvím, dostanete velmi vysoké číslo. Můžete si představit jako rozložení vašich fixních nákladů mezi velmi malé množství. Dostanete velmi vysoké číslo a když vyrábíte více a více, vaše průměrné celkové náklady klesají, ale potom se vaše variabilní náklady začnou zvedat a vaše průměrné celkové náklady mohou vypadat nějak takto. Průměrné celkové náklady. Když chcete znát váš zisk, který jste maximalizovali v tomto grafu zde, řeknete, že tohle je množství, které maximalizuje můj zisk. Mezní příjem se rovná meznímu nákladu. Cenou, kterou mohu dostat na trhu za tohle množství... potom jdete ke své křivce poptávky a to vám dá... tohle je cena, kterou dostanete za tohle množství a to je... v přepočtu na jednotku to je příjem, který dostanete. Cena je stejná věc jako příjem za jednotku. V přepočtu na jednotku je tohle příjem, který dostáváte. V přepočtu na jednotku jsou tohle vaše průměrné náklady. Tohle jsou průměrné celkové náklady. To vezmete všechny vaše náklady a vydělíte je jednotkami. V průměru v přepočtu na jednotku bude tohle váš ekonomický zisk. V přepočtu na jednotku a když byste chtěli najít váš ekonomický zisk, museli byste to vynásobit celkovým počtem jednotek. V podstatě byste měli oblast tohoto obdélníku zde. Tohle je váš průměrný konomický zisk za jednotku a váš celkový ekonomický zisk bude množství krát zisk za jednotku. Tohle zde je ekonomický zisk. Nebo bych to možná měl nazvat celkový ekonomický zisk. Napíši to. Celkový ekonomický zisk. Oblast tohoto obdélníku by měla být stejná jako výška tohoto zde. Můžeme tohle považovat za udržitelný scénář, potože máme monopol. Nikdo jiný nevstupuje. Kdyby tohle nebyl monopol, kdyby neexistovaly bariéry pro vstup, potom by ostatní lidé mohli říct, ekonomický zisk je tady. To znamená, že je to pro mě pobídka, abych dal dohromady ty samé zdroje a zkusil konkurovat, protože dostanu lepší výnosy než moje náklady obětované příležitosti... než moje alternativy je dobrý způsob, jak o tom přemýšlet.
video