Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (19/42) · 9:54

Přímá a nepřímá úměrnost Porozumění přímé a nepřímé úměrnosti; Direct and inverse variation

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Chtěl bych mluvit o přímých a nepřímých úměrnostech. Na levé straně budu dělat přímou úměrnost. Napravo budu dělat nepřímou úměrnost nebo dvě proměnné, které se mění nepřímě. Velmi jednoduchá definice pro dvě proměnné, které se mění přímo úměrně, by mohla vypadat takto: ‚y‘ se mění přímo úměrně s ‚x‘, když ‚y‘ je rovno nějaké konstantě s ‚x‘. Můžeme to přepsat: ‚y‘ se mění přímo s ‚x‘. Pokud se vám tato konstanta zdá divná, pamatujte si, že to může být jakékoli konstantní číslo. Udělám pár konkrétních příkladů ‚y‘ je přímo úměrné s ‚x‘. Můžete mít y je rovno x pro případ, že konstanta je 1, to bychom neměli ani psát, ale můžete psát y je rovno 1x, kde k je 1. Můžeme napsat y je rovno 2x, můžeme napsat y je rovno x/2. Můžeme napsat y je rovno -2x. Stále to měníme, můžeme napsat y je rovno -x/2. můžeme mít y je rovno πx, můžeme mít y je rovno -πX. Myslím si, že už chápete, co tím myslím. Jakákoliv konstanta krát ‚x‘ se mění přímo úměrně. Pro lepší pochopení to lépe znázorním. Pojďme se zamyslet nad tím, co se stane, když vybereme jeden z těchto případů. Vezmu kladnou a zápornou verzi, protože to nemusí být úplně intuitivní. Vezměme verzi y je rovno 2x a pojďme prozkoumat, proč říkáme, že se mění přímo úměrně. Vyberme pár hodnot pro x a pozorujme, jak budou vycházet hodnoty . Když x je rovno 1, potom y je 2 krát 1, takže to je 2. Když x je rovno 2, potom y je 2 krát 2, což bude rovno 4. Když zdvojnásobíme ‚x‘, tady od 1 do 2, zdvojnásobili jsme ‚x‘, tak to samé se stane s ‚y‘, zdvojnásobili jsme ‚y‘, A to znamená, když se něco mění přímo úměrně. Když změníme měřítko ‚x‘ o danou hodnotu, o tu samou hodnotu se změní i měřítko ‚y‘. Pokud zmenšíme ‚x‘ o určitou hodnotu, tak zmenšíme ‚y‘ o stejné množství. A to platí s těmito všemi. Pojďme vyzkoušet případ, kde y je rovno -2x. Udělám to fialově, y se rovná… Lepší bude udělat nový příklad, pojďme vyzkoušet y je rovno -3x. Ještě jednou, udělám sloupec ‚x‘ a ‚y‘, když x je rovno 1, y je rovno -3 krát 1, což je -3. Když x je rovno 2, -3 krát 2 je -6. Když násobíme, zvětšujeme… Udělám to zelenou barvou… Když násobíme ‚x‘ dvěma, tak také zvětšujeme ‚y‘ dvěma, jdeme od 1 do 2, násobíme dvěma, při přechodu z -3 na -6, také násobíme dvěma. Takže se to zvětšilo „stejněkrát“ a můžeme zkusit jiný příklad. Řekněme, že x je 1/3. Když x je 1/3 potom y bude -3 krát 1/3, což je -1. Takže když jdeme z 1 do 1/3, dělíme 3. Když jdeme z -3 do -1, rovněž dělíme 3, rovněž zmenšujeme 3. Takže bez ohledu na velikost měřítka ‚x‘ bude mít to samé měřítko ‚y‘. To je přímá úměrnost. Není to vždy tak jasné, někdy to může být zmatené. Můžete psát… Vezměme tento příklad: y je rovno -3x. -- Vlastně si šetřím tento prostor pro nepřímou úměrnost. -- Můžete napsat toto nebo to můžete algebraicky upravit, můžete třeba vydělit obě strany této rovnice ‚x‘ a dostanete y/x je rovno -3. Nebo možná vydělíte obě strany ‚x‘ a potom vydělíte obě strany ‚y‘. Z toho byste dostali, kdybyste vydělili obě strany ‚y‘, dostali byste 1/x je rovno -3 krát 1/y. Tyto tři tvrzení, tyto tři rovnice jsou pořád to samé. Takže někdy přímá úměrnost není zcela zřejmá, ale když uděláte to, co jsem zde udělal já, tak každý z těchto vám dá přesně stejný výsledek. Nebo můžete zkusit zpětný postup jako tady. Je jiný způsob, jak to udělat. Můžeme obě strany rovnice vydělit -3, a potom byste dostali -1/3y je rovno x. A to je zajímavý případ, protože tady je x měnící se přímo úměrně s y. Nebo můžeme říct, že x je rovno nějakému k krát y. Obecně to je pravda. Když se y mění přímo s x, tak rovněž můžeme říct, že x se mění přímo s y. Nebude to stejná konstanta, bude to v podstatě inverze této konstanty, ale pořád přímo úměrná. Nyní s tímto tvrzením o přímé úměrnosti pojďme prozkoumat nepřímou úměrnost. Obecný tvar nepřímé úměrnosti, když použijeme stejné proměnné, ne vždy to musí být ‚y‘ a ‚x‘, může to být ‚a‘ a ‚b‘, může to být ‚m‘ a ‚n‘… Kdybych řekl, že ‚m‘ je přímo úměrné ‚n‘, tak by to bylo: m se rovná k krát n. Nyní k nepřímé úměrnosti. Když to udělám s ‚y‘ a ‚x‘, tak toto bude y rovno nějaké konstantě krát 1/x. Namísto nějaké konstanty krát x, je zde konstanta krát 1/x. Ukážeme si pár příkladů. Mohlo by to být y je rovno 1/x, mohlo by to být y je rovno 2 krát 1/x, což je vlastně to samé jako 2/x. Mohlo by to být y je rovno 1/3 krát 1/x což je to samé jako 1/3x. Mohlo by to být y je rovno -2/x. Pojďme to prozkoumat, nepřímou úměrnost vysvětlíme stejně jako přímou úměrnost. Vezměme y je rovno 2/x, a zde uděláme tu samou tabulku s hodnotami ‚x‘ ‚y‘. Když x je 1, potom y je 2, když x je 2, potom 2 děleno 2 je 1. Když vynásobíte ‚x‘ dvěma, zvětšíte to dvakrát, co se stane s ‚y‘? ‚y‘ se dvakrát zmenší, nyní to dělíte to 2, vidíte ten rozdíl? Tady měníme ‚x‘ a měníme ‚y‘ „stejněkrát“. Nyní když zvětšujeme ‚x‘, když máme nepřímou úměrnost, tak zmenšujeme ‚y‘ o stejné množství, takže takto vzniká nepřímá úměrnost. Mohli bychom na to jít opačně. Když uděláme x rovno 1/2, tedy když zmenšujeme ‚x‘, uvidíme, že ‚y‘ se bude zvětšovat, protože 2 děleno 1/2 je 4. Takže tady zvětšujeme ‚y‘, takže se děje pravý opak. Mění se nepřímo, a můžete to zkusit stejně tak se záporným znaménkem. Tady jsme násobili 2. Opět to takto není vždy zapsané, může to být upraveno řadou různých způsobů, ale pořád to bude nepřímá úměrnost tak dlouho, dokud se bude jednat o ekvivalenci. Mohli byste vynásobit obě strany této rovnice ‚x‘ a dostali byste xy je rovno 2, což je rovněž nepřímá úměrnost. Dostali byste tuto stejnou tabulku. Kdybyste vydělili obě strany této rovnice y, tak byste dostali x je rovno 2/y, což je to samé jako 2 krát 1/y. Takže y je nepřímo úměrné x. Mohli byste prostě algebraicky upravovat pro důkaz, že ‚x‘ se mění nepřímo s ‚y‘, ‚y‘ se mění nepřímo s ‚x‘. Toto je to samé, jak je vidět v tomto příkladu, jako x se mění nepřímo s y. Mohli byste vzít tohle a vydělit obě strany 2 a dostali byste y/2 je rovno 1/x. Jsou tam trochu šílené věci. Obecně pokud vidíte výraz, který se týká dvou proměnných a je řečeno, že se mění nepřímo nebo přímo nebo možná ani jedno z toho, tak můžete buď zkusit udělat tabulku, jako je tato, když zvětšujete ‚x‘ určitým množstvím a ‚y‘ se zvětšuje stejným množstvím, je to přímá úměrnost. Když zvětšujete ‚x‘, možná chcete zkusit několik různých násobků, a ‚y‘ se zmenšuje, nastává opačný děj, poté je to pravděpodobně nepřímá úměrnost. Jistý způsob, jak zjistit, jaká úměrnosti to je, je buď algebraicky upravit rovnici, takže dostanete zpět tuto formu, což vám řekne, že to je nepřímá úměrnost, nebo tuto formu, což vám řekne, že se jedné o přímou úměrnost.
video