Algebra: Vektory
Přihlásit se
Algebra: Vektory (3/3) · 25:11

Úhel mezi dvěma vektory

Navazuje na Algebra: Průřez - řešené příklady.
V předchozích videích jsme ukázali, že velikost vektoru odpovídá jeho délce. V běžném životě jsme zvyklí pracovat s délkou předmětů ve 2 nebo 3 dimenzích, ale problém se stává velmi abstraktním, pokud se dostaneme do ‚n‘ dimenzí. Pokud bychom měli 100 složek, je těžké si představit vektor v prostoru o 100 dimenzích. Již jsme si definovali pojem délky vektoru a víme, že se jedná o skalární hodnotu. Prostě jedno číslo. V tomto videu se pokusíme definovat pojem úhlu. Pojem úhlu mezi dvěma vektory. Jak vidíte, budujeme matematiku vektorů úplně od základů. A nemůžeme si jen tak říci, co je to úhel mezi dvěma vektory. Všechno, co víme o vzdálenostech a úhlech, máme spojeno pouze s 2D nebo 3D prostorem. Celé studium lineární algebry je vlastně převodem těchto představ do prostorů vyšší dimenze. Zatím jsme nedefinovali pojem dimenze, ale asi o tom máme intuitivní představu, běžně mluvíme o dvou či třech dimenzích. Mějme nějaké vektory, mějme dva vektory, vektor ‚a‘ a vektor ‚b‘. Vektory jsou nenulové a jsou z prostoru Rn. Zatím nevíme, co znamená úhel mezi nimi, ale můžeme si vektory nakreslit. Nakreslíme si dva vektory ve dvoudimenzionálním prostoru. Toto je vektor ‚a‘ a zde je vektor ‚b‘. A tento vektor je vektorem a minus b. To si můžete ověřit stejným způsobem, jako když jsme se učili sčítat a odečítat vektory. Takže b plus (a minus b) je samozřejmě vektor ‚a‘. Můžeme si to spočítat. Pro definici pojmu úhlu mezi dvěma vektory si nakreslíme další trojúhelník, hodně podobný tomu prvnímu. Kreslíme si to pro lepší představu jen ve dvou dimenzích. Ale nemusíme se pohybovat pouze ve dvou dimenzích, vektory mohou mít stovky složek. Nyní si nakreslíme ten další trojúhelník. Měl by vypadat podobně, řekněme, že vypadá takto. Jednotlivé strany trojúhelníka jsou velikosti vektorů. Pamatujme, že velikosti vektorů, bez ohledu na to, kolik mají složek, jsou pouze reálná čísla. Velikost této strany je délka vektoru ‚a‘. Velikost této strany je velikost vektoru a minus b. A délka této strany je velikost vektoru ‚b‘. Nejprve se musíme ujistit, že vždy můžeme sestrojit takovýto trojúhelník. Za jakých podmínek nejsme schopni sestrojit nějaký trojúhelník? Trojúhelník není možné sestrojit, pokud tato strana, velikost strany ‚b‘... napíšeme si to. Je to drobnost, ale ujasníme si to. Pokud chceme definovat úhel, musíme být schopni zkonstruovat takovýto trojúhelník. Napíšeme si, kdy jej nemůžeme zkonstruovat. Co kdyby byla strana ‚b‘ větší než velikost strany ‚a‘ plus velikost strany a minus b? Ve dvou dimenzích nikdy nesestrojím takovýto trojúhelník, protože součet těchto velikostí by byl menším číslem než číslo na levé straně. Takže to nikdy nemůžeme nakreslit. Podobně to můžeme udělat s dalšími stranami. Co kdyby tato délka byla delší než součet těchto dvou stran? nebo kdyby tato velikost byla větší než jedna z těchto dvou stran? Nikdy nesestrojíme takovýto trojúhelník ve dvoudimenzionálním prostoru. Použijeme trojúhelníkovou nerovnost, abychom ověřili, že každá strana je menší nebo rovna součtu stran zbývajících. Ukážeme si to na jednoduchém příkladu. Pokud by strana ‚a‘ byla z nějakého důvodu větší než zbylé dvě strany, nemůžeme sestrojit trojúhelník. A kdyby byla strana a minus b větší než zbylé dvě strany také nemůžeme sestrojit trojúhelník. Nyní ukážeme, že pro libovolné dva nenulové vektory z prostoru reálných čísel Rn se nic z výše uvedeného nemůže stát. Dokážeme, že nic z toho nemůže nastat. Co nám říká trojúhelníková nerovnost? Trojúhelníková nerovnost říká, že pokud máme velikost součtu dvou vektorů, bude to vždy menší... pokud se jedná o nenulové vektory... bude to vždy menší nebo rovno součtu velikostí jednotlivých vektorů. Podíváme se, zda to můžeme aplikovat na náš trojúhelník. Co je velikostí vektoru ‚a‘? Můžeme si přepsat vektor ‚a‘. Čemu se rovná vektor ‚a‘? Vektor ‚a‘ se rovná vektor ‚b‘ plus vektor a minus b. Jenom jsme si to přepsali. Zapsali jsme vektor ‚a‘ jako součet dvou dalších vektorů. Nic složitého. Nepoužili jsme trojúhelníkovou nerovnost ani nic podobného. Pouze jsme použili definici vektorového součtu. Pokud si do rovnice přidáme závorky, můžeme použít trojúhelníkovou nerovnost. A nyní řekneme - víte co? V souladu s trojúhelníkovou nerovností, kterou jsme dokázali, to bude menší nebo rovno délce jednotlivých vektorů. Velikost vektoru ‚b‘ plus velikost vektoru a minus b. Víme, že velikost vektoru ‚a‘ je menší nebo rovna uvedenému součtu. Takže tímhle problémem se už nemusíme zabývat. Víme, že to neplatí. Podívejme se nyní na vektor ‚b‘. Takže existuje způsob, jak přepsat ‚b‘ jakožto součet zbylých dvou vektorů? Určitě existuje. Můžeme to napsat jako součet ‚a‘... raději to řeknu jinak. Pokud je tento vektor zde roven a minus b, pak tentýž vektor v opačném směru bude vektor b minus a. Takže ‚a‘ plus vektor b minus a To je totéž jako vektor ‚b‘. A tady to vidíte. Vidíte, že ‚a‘ se vzájemně vyruší. A zůstane nám tu jen ‚b‘. Z trojúhelníkové nerovnosti víme, že tohle je menší nebo rovno součtu délky vektoru ‚a‘ a délky vektoru b minus a. Teď si řeknete: "Sale, pracuješ s vektorem b minus a, ale tohle je délka a minus b." A můžu to nechat na vás, abyste dokázali, že délka vektoru b minus a se rovná -1 krát a minus b. Ale to už nechám na vás, abyste ukázali, že tyto délky jsou shodné. Ale tak jako tak si myslím, že to je patrné i z jejich grafického znázornění. Je vidět, že jsou to tytéž vektory, pouze v opačném směru. A musím být opatrný s délkou, protože to není pouze ve dvou dimenzích. Ale myslím si, že hlavní myšlence rozumíte, a nechám na vás, abyste dokázali, že jsou tyto délky shodné. Takže víme, že ‚b‘ je menší než délka těchto dvou věcí. Takže se o tohle zde už nemusíme starat. A konečně, a minus b Délka vektoru a minus b. Mohl bych to napsat jako vektor a plus vektor -b. Pokud napíšeme prostě a minus b a půjdeme opačným směrem, mohli bychom říct minus b, což by bylo tímto směrem, plus a. To by nám dalo vektor a minus b. Do toho se vlastně nemusím pouštět. To je tady zcela zřejmé. Jen jsem dal minus dovnitř závorky. To byla trojúhelníková nerovnost. Může se vám to zdát trochu nudné, ale ukázali jsme si, že takto můžeme vždycky definovat trojúhelník ve dvojdimenzionálním prostoru pomocí vektorů. Říká nám to, že tohle je menší nebo rovno délce vektoru ‚a‘ plus délce vektoru -b. A řekli jsme si, že tohle je totéž jako délka vektoru ‚b‘, jak si můžete sami dokázat. Takže jsme viděli, že tohle je určitě méně než tyto dva vektory. Tohle je určitě menší než tyto dva vektory. A tohle je určitě menší než tyto dva vektory. Neplatí žádný z těchto vztahů, kvůli kterým bychom trojúhelník nemohli sestrojit. Takže můžeme vždycky sestrojit trojúhelník tímto způsobem za pomocí libovolných nenulových vektorů v množině Rn. Vždycky ho můžeme sestrojit. A teď si definujeme úhel. Překreslím to tady dole. Překreslím ty vektory trochu větší. Tohle je vektor ‚a‘. Tohle je vektor ‚b‘. A nakreslím to takhle. Tohle je ten další vektor. Tohle je vektor a minus b. A řekli jsme si, že definujeme trojúhelník, jehož délky jsou určeny délkami těchto vektorů. Délkami těchto vektorů. Takže tohle je délka ‚b‘. Tohle je délka a minus b. A tohle je délka ‚a‘. Teď už vím, že můžu vždycky sestrojit takovýto trojúhelník. Můžu tedy zkusit definovat... nebudu to zkoušet, udělám to, definuji úhel mezi dvěma vektory. Víme, co v tomto kontextu znamená úhel. Tohle je prostě obyčejný trojúhelník. Nyní si definujeme pojem úhel mezi dvěma vektory. Tohle se snažíme definovat. Tohle definuji. Tady může být libovolný počet složek, takže je těžké si to představit. Ale definujeme tento úhel jako odpovídající úhel v trojúhelníku, přičemž strany tohoto trojúhelníku jsou ty dva vektory. A protější strana je jejich rozdílem. Je to délka rozdílu mezi těmito dvěma vektory. Tohle je jen definice. Definujeme úhel mezi dvěma vektory z množiny Rn. Mohli bychom mít libovolný počet složek. Tento úhel bude stejný jako tento úhel. Úhel mezi těmito dvěma stranami, mezi délkami těchto vektorů v obyčejném trojúhelníku. A co s tím můžeme udělat? Můžeme najít vztah mezi vším tady? Určitě můžeme. To víte, pokud si pamatujete něco z hodin trigonometrie, a pokud ne, podívejte se třeba na nějaké video. Existuje něco jako kosinová věta. Udělám to s tímto pomocným trojúhelníkem. Protože vás nechci nějak mást. Takže pokud je tohle strana a, b, c a tohle je theta, tak kosinová věta nám říká, že c na druhou se rovná (a na druhou) plus (b na druhou) minus 2ab krát kosinus theta. Vždycky jsem to chápal jako zobecnění Pythagorovy věty. Protože tohle nemusí být pravý úhel. Platí to pro libovolný úhel. Pokud to bude pravý úhel, poslední člen zmizí a zůstane nám prostě Pythagorova věta. Ale to jsme si už dokázali. Tohle platí pro všechny trojúhelníky. Jeden takový trojúhelník máme tady. Takže použijeme kosinovou větu na tento trojúhelník. Nakreslil jsem to tak, aby si odpovídaly. Délka této strany na druhou. To je totéž jako délka a minus b na druhou. Délka vektoru a minus b, to je prostě délka této strany. Takže jen umocňuji tuto stranu. Rovná se délce vektoru ‚b‘ plus délce vektoru ‚a‘ minus dvakrát délka... napíšu dvakrát délka vektoru ‚a‘ krát délka vektoru ‚b‘ krát kosinus tohoto úhlu. Krát kosinus tohoto úhlu. A říkám, že tento úhel mezi dvěma vektory je stejný jako tento úhel zde. Takže pokud známe tento úhel, pak z definice známe i tento úhel. Víme, že druhá mocnina délky vektoru, když budeme pracovat s délkou vektoru, je totéž jako tento vektor krát ten samý vektor. Tedy a minus b krát a minus b. To se bude rovnat tomu všemu na pravé straně rovnice. Ale zjednodušme nejdříve levou stranu této rovnice. Skalární součin (a minus b) a (a minus b) je totéž jako a krát a minus a krát b a pak minus b krát a Tohle se vynásobí. A pak -b krát -b. To je totéž jako plus b krát b. Nezapomeňte, že tohle je pouze zjednodušení levé strany rovnice. Můžeme to přepsat jako a krát a, víme že to je jen délka druhé mocniny a na druhou. (a krát b) a (b krát a) je totéž, takže tu máme dvakrát tohle. Tenhle člen se zjednoduší na minus 2 krát a krát b. A konečně b krát b. Víme, že to je totéž jako délka ‚b‘ na druhou. Jen jsem to zjednodušil, nebo možná spíše roznásobil. To je lepší vyjádření. Když z jednoho členu uděláme tři, nemůžeme asi říct, že jsme to zjednodušili. Ale roznásobil jsem levou stranu rovnice, a toto se musí rovnat pravé straně podle kosinové věty. Takže to se rovná... skoro bych to místo přepisování raději zkopíroval a vložil. Co jsem to udělal? Zkopírovat, upravit. Zkopírovat a vložit. Tak to by bylo. Nevím, jestli to stálo za to. Ale možná jsem ušetřil trochu času. Takže tohle se rovná tomuto. A teď to můžeme zjednodušit. Máme zde délku ‚a‘ na druhou, délku ‚a‘ na druhou. Odečteme to od obou stran rovnice. Je u délka ‚b‘ na druhou, tady je taky délka ‚b‘ na druhou. Odečteme ji od obou stran rovnice. Co můžeme udělat dále? Můžeme vydělit obě strany -2, protože všechno ostatní nám zmizelo. Takže z obou těchto členů se stane 1. A zůstal nám jen skalární součin vektoru ‚a‘ a vektoru ‚b‘. A tohle je zajímavé, protože najednou jsme našli vztah mezi skalárním součinem dvou vektorů. Začali jsme definicí jejich délky, ale skalární součin dvou vektorů se rovná součinu jejich délek, délek těchto vektorů. A můžou mít libovolný počet složek. Krát kosinus úhlu mezi nimi. Pamatujte si, tohle theta je totéž jako když si nakreslíte tento analogický trojúhelník. Ale definoval jsem úhel mezi nimi jako stejný s tímto úhlem. Takže můžu říct že toto je úhel mezi nimi. A očividně je těžké představit si úhel mezi dvěma vektory, když pracujete s více než třemi dimenzemi. Ale aspoň jsme to matematicky definovali. Takže nyní když dostaneme dva vektory, můžeme pomocí tohoto vzorce, který jsme si s využitím této definice dokázali, spočítat úhel mezi libovolnými dvěma vektory. Použijeme tohle. A ještě si upřesníme jednu věc. Možná to není jasné z této definice, takže ještě upřesním, že pokud se ‚a‘ rovná nějakému skalárnímu násobku ‚b‘, kde ‚c‘ je kladné číslo, pak bude theta rovno 0. A pokud je ‚c‘ záporné, pak je ‚a‘ rovnoběžné, ale jde opačným směrem, takže theta bude rovno 180°. A to je v souladu s tím, co víme o dvourozměrných vektorech. Pokud jsou rovnoběžné a jeden je skalárním násobkem druhého, pak ‚a‘ vypadá nějak takto a ‚b‘ vypadá nějak takto. Takže si můžeme říct, že úhel je 0°. A pokud jdou opačným směrem, vypadají nějak takto. Tohle je případ, kdy ‚a‘ jde opačným směrem než ‚b‘. ‚a‘ jde takto a ‚b‘ jde takto, takže úhel mezi nimi je 180°. Ale všechno ostatní lze definovat pomocí tohoto příkladu s trojúhelníkem. Jen jsem chtěl upozornit na tyto zvláštní případy, protože tady nepracujeme s trojúhelníkem, trojúhelník vlastně zmizí. Jako by se zploštil, když leží vektory ‚a‘ a ‚b‘ na sobě. Nebo když jdou přesně opačným směrem. Takže proto jsem to chtěl ještě tady bokem poznamenat. A teď s použitím definice úhlu mezi vektory můžeme definovat pojem kolmé vektory. Takže říkáme, že vektory jsou kolmé... tohle je další definice, a nebude to nic převratného, i když trochu ano, protože bychom mohli pracovat s vektory s libovolným počtem složek. Pokud máme kolmé vektory, znamená to... vektory ‚a‘ a ‚b‘ jsou kolmé, pokud je úhel mezi nimi 90°. To můžeme definovat. Vezmeme ty dva vektory a vynásobíme je. Vezmeme takto získaný výsledek. Zjistíme, jaké jsou jejich délky. A pak můžeme spočítat úhel mezi nimi. A pokud je roven 90°, můžeme říct, že jsou tyto vektory kolmé. A chci to říct co nejpřesněji, protože tohle není definováno pro nulový vektor. Tato situace zde není definována pro nulový vektor. Protože pokud bychom měli nulový vektor, pak by tohle bylo rovno 0 a tohle zde by také bylo rovno 0. Takže nemůžeme definovat náš úhel. Pokud tohle je 0, říkáme že 0 se rovná 0 krát kosinus theta. Takže pokud bychom chtěli určit theta, dostali bychom kosinus theta se rovná 0 děleno 0, což není definováno. Ale to, co můžeme udělat, je upřesnit slovo kolmý. Musíme mít tedy definovaný úhel, abychom mohli mluvit o tom, zda je něco kolmé. Pokud je úhel mezi dvěma vektory 90°, pak říkáme, že jsou tyto dva vektory kolmé. Pokud jsme tohle řekli, můžeme, pokud se na to podíváte... pokud je úhel mezi dvěma vektory 90°, co to znamená? Řekněme, že theta se rovná 90°. Nakreslím tu čáru. Řekněme, že theta se rovná 90°. Theta se rovná 90°. Co nám tento vzorec říká? Říká nám, že a krát b se rovná délka ‚a‘ krát délka ‚b‘ krát kosinus 90°. Kolik je kosinus 90°? Je to 0. Připomeňte si jednotkovou kružnici, pokud vám to nedává smysl. Tohle se rovná 0, takže tohle vše bude také rovno 0. Jestli je theta rovno 90°, pak součin ‚a‘ a ‚b‘ bude 0. Tohle je další zajímavost. Jestliže jsou ‚a‘ a ‚b‘ kolmé, pak jejich součin musí být roven 0. Ale pokud je jejich součin roven 0, můžeme s jistotou říct, že jsou kolmé? Co když je ‚a‘ nebo ‚b‘ nulový vektor? Nulový vektor... nazvěme ho ‚z‘. Nebo ho jen nakreslím. Nulový vektor krát cokoli bude vždy 0. Takže znamená to, že nulový vektor je kolmý na vše ostatní? Určitě ne. Protože jak jsem řekl, nulový vektor... musí existovat úhel mezi vektory, abychom mohli použít slovo kolmý. Takže nemůžeme použít nulový vektor. Nemůžeme říct, že vektory jsou kolmé, jen proto, že jejich součin je roven 0. A to proto, že nulový vektor nám tu dělá trochu neplechu. Protože 0 vektor není definován. Ale pokud řekneme, že ‚a‘ a ‚b‘ jsou nenulové vektory, pak můžeme říct, že jestliže jsou to nenulové vektory a jejich součin je roven 0, pak jsou na sebe tyto vektory kolmé. Teď už to funguje oběma směry. Ale co když tu budeme mít tuto podmínku? Co když budeme mít podmínku, že ‚a‘ krát ‚b‘ se rovná 0? Zdá se, že je to vcelku jasná podmínka. A můžeme to zapsat slovně. A tyto výrazy se často používají jako synonyma, ale snad už chápete rozdíl. Můžeme říct, že když je skalární součin dvou vektorů roven 0, říkáme jim ortogonální. Psaní mi zrovna moc nejde. Tohle je vcelku přímočará myšlenka. Říká nám, že všechny kolmé vektory jsou ortogonální. A také nám to říká, že nulový vektor je ortogonální ke všemu ostatnímu. Dokonce i sám k sobě. Skalární součin dvou nulových vektorů bude 0. Takže podle definice je ortogonální. Takže poprvé ve vaší matematické kariéře vidíte že, slova... pokaždé, když jste se setkali se slovy kolmý a ortogonální v geometrii, nebo možná i ve fyzice či jinde, znamenaly totéž. Ale teď jsem tady ukázal drobný rozdíl. A můžete se ve škole předvést před vašim učitelem. A říct: "Víte, vektory jsou kolmé, jen pokud žádný z nich není nulový vektor. V opačném případě, pokud je jejich skalární součin 0, lze pouze tvrdit, že jsou ortogonální. Ale pokud jsou nenulové, můžeme říct, že jsou ortogonální a kolmé." Každopádně jsem si říkal, že tady uvedu tento drobný rozdíl, v případě, že by vás někdo chytal za slovo. Ale taky to ukazuje, že na to v matematice jdeme od základů a musíme dávat pozor, jaká slova používáme. A musíme být přesní ohledně našich definic. Protože kdybychom na nepřesných definicích vystavěli kupu matematických znalostí a udělali kupu důkazů, jednoho dne bychom mohli být zmatení při čtení něčeho nejednoznačného. A tato nejistota by mohla pramenit z toho, že jsme nedefinovali dostatečně přesně některé pojmy. Každopádně doufám, že se vám tohle zdálo užitečné. Teď můžeme určit úhel mezi vektory s libovolným počtem složek.
video