Stechiometrické výpočty
Stechiometrické výpočty (6/10) · 4:00

Pokročilý příklad na stechiometrické výpočty Na příkladu reakce sorbanu draselného s kyselinou chlorovodíkovou máme dopočítat, kolik sorbanu je nutné použít. Procvičíme i vyčíslování rovnic.

Navazuje na Vyčíslování chemických rovnic.
Sorban draselný, jehož vzoreček je uveden zde, má molární hmotnost 150 gramů na mol. Desetinná čárka určuje, že je to zaokrouhleno na tři platná čísla. Dokonce i tato nula je zde důležitá. Je běžně přidáván do dietních nealkoholických nápojů jako konzervant. Má být připraven zásobní roztok sorbanu o známé koncentraci. Student titruje čtyřicet pět mililitrů tohoto zásobního roztoku jedna celá dvacet pět molárním roztokem kyseliny chlorovodíkové, za použití pH metru a indikátoru. Disociační konstanta Kₐ kyseliny sorbové je 1,7 krát 10⁻⁵. A teď otázky, postupně. Napište zkrácenou iontovou rovnici reakce sorbanu s kyselinou chlorovodíkovou. Nejprve napíšeme iontovou rovnici, poté její zkrácenou verzi a doufejme, že uvidíme rozdíl. Iontová rovnice: jelikož se jedná o vodné roztoky, tyto látky budou disociovat na jejich ionty. Můžeme to zapsat jak na straně produktů, tak i reaktantů. Sorban draselný, tedy draselný iont (vodný), a iont C₆H₇O₂ (vodný). Kyselina chlorovodíková disociuje na vodíkový proton a aniont chloru. Takže toto máte v našem roztoku. A budou vzájemně reagovat. Co se stane? Iont C₆H₇O₂ zreaguje s vodíkem a vznikne kyselina sorbová. Kyselina sorbová, HC₆H₇O₂, ve vodném roztoku. To bychom měli, a teď máme draselné ionty a ionty chloru. Takže toto je iontová rovnice. Není to zkrácená iontová rovnice Mám ionty na straně reaktantů i produktů. Zahrnul jsem všechno. A teď tedy zkrácená iontová rovnice. Asi tušíte, co se stane. Mám draselné ionty vpravo i vlevo, můžu je vykrátit. Takže je vykrátíme. Mám ionty chloru nalevo i napravo, můžeme je vykrátit. A můžu tedy napsat zkrácenou iontovou rovnici. Zkrácená iontová rovnice. Tedy, mám iont C₆H₇O₂ rozpuštěný v roztoku. Zreaguje s vodíkovým protonem, také rozpuštěným v roztoku. Vznikne kyselina sorbová. HC₆H₇O₂ ve vodném roztoku. A máme naši zkrácenou iontovou rovnici.
video