Expanze a propojení lidstva
Expanze a propojení lidstva (1/5) · 4:24

Proč civilizace expandovaly? Expanze znamenala nová teritoria, zdroje a obyvatele.

Navazuje na Zemědělství a civilizace.
(futuristická hudba) Lidské civilizace jsou úžasně různorodé a mají ohromující rozmanitost jedinečných zvyků, náboženských vyznání, společenských struktur a technologií. Tyto rozdíly jsou ohromující, ale velká historie nás učí dívat se na minulost jinak. Hledat společné rysy a určovat opakující se vzorce, které spojují zdánlivě nesouvisející jevy. To často přinese mnohem zajímavější pohledy na věc. Jedním z nejdůležitějších vzorců, které vidíme u zemědělsky založených civilizací, je potřeba expanze. Mnoho agrárních civilizací kontrolovalo rozlehlá území. Římské impérium na svém vrcholu kontrolovalo 2,5 milionu čtverečních mil, Peršané více než 3 miliony čtverečních mil. A Mongolské impérium ohromných 10 milionů čtverečních mil táhnoucích se napříč Asií. Ačkoli tato impéria existovala v různých oblastech a v různou dobu, sdílela touhu k velké geografické expanzi. A když už nemohla dále růst, jejich území se zmenšila a jejich civilizace nakonec zanikly. Proč tedy byla geografická expanze tak důležitá pro jejich přežití? Udržování státu bylo nákladné. Zvětšující se populace vyžadovaly větší infrastrukturu, více zdrojů a také početnější vlády a armády. Ambiciózní velkolepá architektura, jako pyramidy, byla dalším výdajem. A protože zemědělská produkce měla své limity a vůdci mohli čelit rebelii v případě, že by nasadili příliš vysoké daně, byly vnitřní zdroje států omezené. Růst tak vedl spíše k záboru toho, co vypěstovali ostatní, než ke snaze zvýšit produktivitu uvnitř státu. Během éry agrárních civilizací byl tento typ vojenské expanze běžný. Můžeme to vidět u civilizací po celém světě. Peršané, Římané, Čínské dynastie, říše Aztéků a Inků v Americe. Obrovské profesionální armády vyžadovaly jídlo, zbraně a rozsáhlou infrastrukturu, jako silnice, pevnosti a obranné zdi. To vše byly obrovské výdaje, které samy o sobě zvýšily potřebu expanze. Některé vojenské novinky vedly k vynálezům, které posunuly vpřed celé civilizace. Železo je dobrý příklad. Tvrdý kov byl zpočátku užíván na zbraně ale když se objevily železné pluhy, zvýšila se úroda plodin a stejně tak populace. Silnice, původně stavěné pro armády, se staly důležitými obchodními cestami a stavitelské techniky byly propracované po výstavbě tolika zdí, pevností a hlídkových věží. Během této éry se hranice neustále měnily. Byl tu však ještě jiný pohled na probíhající konflikty. Předsunuté pevnosti a hraniční oblasti se často stávaly centry obchodních a technologických inovací. To proto, že se různé kulturní skupiny spojovaly a docházelo k množství nevojenských výměn, což zesilovalo kolektivní učení. Tuto zrychlenou změnu můžeme jasně pozorovat v Evropě, kde se římské impérium rozdělilo na množství malých ctižádostivých států. Tento nárůst obchodu a výměny nápadů stál v čele přerodu silných agrárních civilizací na tyto menší obchodnické státy. Tempo kolektivního učení nadále zrychlovalo. Tradiční agrární civilizace v jiných částech světa ztratily svou moc a v mnoha případech byly kolonizovány právě těmito evropskými státy, což mělo dramatický vliv na dnešní svět. Impéria byla méně tvarována fyzickými hranicemi a více sférami obchodního vlivu. Tehdy se začal formovat moderní svět.
video