Psychologie
Přihlásit se
Psychologie (7/14) · 6:06

Humanistická teorie Humanistic theory A major branch of psychology is Humanism. Learn what the humanistic theorists have to say about how we develop our personality. By Shreena Desai.

Dobře, pojďme si povědět o další teorii osobnosti, označované jako humanistická teorie. Ale před tím než začnu, musím udělat malou odbočku. Žádné z těchto teorií osobnosti se vzájemně nevylučují, žádná nedominuje nad druhou, žádná není lepší než jiná. Všechny tyto teorie jsou jen různé způsoby, jak nahlížet u lidí na vývoj osobnosti. Každá pochází z jiné... řekněme větve psychologie, což je důvod, proč se liší perspektivy různých psychologů nebo teorií. Dobře, takže humanistická teorie tvrdí, že jedinci mají svobodnou vůli, a že se aktivně vyvíjíme směrem k našemu nejvyššímu potenciálu, a dosahujeme sebeaktualizace. Takže svobodná vůle je důležitý pojem, a taktéž sebeaktualizace je jedním z pojmů definujících tuto teorii. Takže základní růzdíl mezi Freudovou psychoanalytickou teorií a humanismem je, že Freudova teorie byla deterministická. Tím mám na mysli to, že jeho teorie říká, že chování je určeno nevědomými tužbami. Jeho teorie se také zaměřuje na jednotlivce, kteří mají duševní konflikty, a ne na všechny lidi. Humanistická teorie se místo na nevědomé zaměřuje na vědomé. A také tvrdí, že lidé jsou ve své podstatě dobří, a že jsme sebemotivovaní se zlepšovat. A vždy se chceme zlepšovat, protože chceme dosáhnout sebeaktualizace. Prvním hlavním teoretikem této teorie byl Abraham Maslow. A právě on formuloval hierarchii potřeb, kterou můžeme sestavit do pyramidy. Takže každá z našich potřeb je v této pyramidě postavena jedna na druhé. Říká, že musíme nejdříve naplnit naše fyziologické potřeby, které tvoří základ pyramidy, a až posléze můžeme pokračovat výš. Takže poté, co naplníme naše fyziologické potřeby, musí být naplněna naše potřeba bezpečí, a poté láska, pak sebeuznání, a až poté může být dosaženo sebeaktualizace. Zní to dost jednoduše, co? Všichni můžeme dosáhnout sebeaktualizace. No, jaké jsou tedy charakteristiky sebeaktualizovaných lidí? Tak musí si být evidentně vědomi sebe sama, jsou pečující, moudří, a jsou zaměřeni na problém. Soustřeďují svou energii na úkol, který je součástí jejich životního poslání. A mají vyšší poslání, které je zaměřeno na vyšší principy, a je méně o běžných životních problémech. Takže se nezaměřují na běžné životní problémy. Vždy se snaží směřovat a myslet šířeji a dál o vyšších principech. Opravdu tu nechci být za Debbie Downer [fiktivní postava přinášející špatné zprávy, pozn. překl.], ale sebeaktualizace je dosaženo jen vzácně. Maslow věřil, že jen 1% lidí může dosáhnout sebeaktualizace. Průměrný člověk směřuje k sebeaktualizaci, ale nemusí toho bodu nikdy dosáhnout. Ježíši, vypadá to, že všichni máme na čem tvrdě pracovat, co? Takže hodláš být Martin Luther King nebo Maháthmá Gándhí nebo Matka Tereza naší doby? Jsem si docela jistá, že právě oni dosáhli sebeaktualizace. Dobře, pojďme si říct o druhém hlavním teoretikovi této teorie. Jmenoval se Carl Rogers. Carl Rogers převzal Maslowovu myšlenku a kvality, které popisuje, a tvrdí, že jsou pěstovány brzy v dětství. Prohlašuje, že sebeaktualizace je proces neustálého růstu, který je pěstován v příznivém klimatu pro růst. Což je další velmi důležité sousloví. Příznivé klima pro růst. A toto klima... Aby toto klima bylo pomohlo někomu dosáhnout sebeaktualizace, musejí být splněny dvě podmínky. Tou první je, že růst je pěstován, pokud je jedinec autentický. Takže člověk musí být otevřený, a odhalující sebe, musí být otevřený, aby se mohl hnát za tím, kým je. A druhá podmínka, které musí být dosaženo, je, že růst je pěstován skrze přijetí. Přijetí od druhých. Takže člověk musí přijímat přijetí a přijímat bezpodmínečný pozitivní vztah od druhých. Takže co to znamená? Například rodič naštvaný na dítě a trestající jej za to, že udělalo něco špatně, přesto jej však bude mít rád a dbát o něj, děj se co děj. Takže toto nám umožňuje být otevřenými a učit se bez strachu z toho, že na nás bude pohlíženo jinak, když uděláme něco špatně. A autentické vztahy s druhými, přijetí, je to, co nám umožňuje směřovat náš život k ideálu našeho skutečného pravého self, oproti tomu ideálnímu self, které je ohraničeno podmínkami, které mohou lidé stěží naplňovat. A jak Maslow, tak Rogers tvrdili, že základní črtou naší osobnosti je sebekoncepce. A té je dosaženo, když spojíme autenticitu a přijetí dohromady. A dosáhneme onoho klimatu podporujícího růst. Takže jako jednotlivci máme tendenci jednat a chápat svět pozitivně, a snažíme se odpovědět na otázku "kdo jsem". A to je to, o čem humanistická teorie mluví.
video