Vlastnosti trojúhelníků
Přihlásit se
Vlastnosti trojúhelníků (3/20) · 5:42

Střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku Důkaz, že střed přepony je středem kružnice opsané.

V tomto videu chci dokázat, že střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku je vlastně středem přepony. Nejdříve se podívám na osu jedné z odvěsen tohoto pravoúhlého trojúhelníku. Takže tady sestrojím osu odvěsny BC, která bude vypadat asi takto. Bude protínat odvěsnu pod pravým úhlem, protože je kolmá a zároveň ji bude půlit. Tak vzdálenost bodu B od tohoto bodu, kterému říkáme M, M pro střed odvěsny, je stejná jako vzdálenost bodu M od C. Tyto dvě vzdálenosti tudíž budou stejné. A bodu, v němž tato osa protíná přeponu, budeme říkat O a dokážeme si, že O je středem kružnice opsané tomuto pravoúhlému trojúhelníku. Nejprve byste si měli uvědomit, -- A to už jsme viděli mockrát v jiných úlohách. -- že trojúhelník OBM vypadá podobně jako trojúhelník ABC, a vlastně to ani není těžké dokázat. Oba dva už mají úhel 90°, takže když si ukážeme, že oba mají další úhel, jenž je stejný jako odpovídající úhel druhého trojúhelníku, tak jsou navzájem shodné. Podle věty UU o podobnosti trojúhelníků. Oba zjevně sdílí tento úhel OBC, který je součástí toho menšího trojúhelníku, a ABC, což je ten samý úhel a je součástí toho většího trojúhelníku Také zjevně sdílí úhel 90°, takže podle věty UU o podobnosti je trojúhelník OBM podobný trojúhelníku ABC. Co je na tom užitečné? Víme, že podobné trojúhelníky mají konstantní poměr odpovídajících stran, tak například víme, že poměr mezi stranou BM, která je v menším trojúhelníku… Nakreslím to jinou barvou, jen tak. Víme, že poměr mezi stranou BM a stranou BC, poměr mezi jednou stranou menšího a odpovídající stranou většího trojúhelníku, bude stejný jako poměr přepony menšího trojúhelníku, strany BO a přepony většího trojúhelníku, protože jsou podobné. Víme, jaký je poměr stran BM a BC. BM je BC/2, takže poměr těchto stran se bude rovnat 1/2. Tohle je bod M, střed úsečky BC, takže tohle je 1/2 celé úsečky BC. Když se 1/2 rovná BM/BC, což se rovná BO/BA, tak víme, když budeme ignorovat tuto střední část, že BO/BA se také rovná 1/2. Když to vynásobíte křížem… Je několik způsobů, jak nad tím přemýšlet, ale když to prostě vynásobíte křížem, tak byste mohli říct, že BA se rovná 2BO, nebo když vydělíte obě strany 2, tak dostanete, že BA/2 se rovná BO, což je ekvivalentní výraz. BO se rovná BA/2, takže tohle je BA/2. Tato druhá délka AO bude BA minus BA/2, takže to taky bude BA/2. Tak strana AO bude shodná se stranou OB. Právě jsme si ukázali, že osa úsečky BC protíná přeponu našeho pravoúhlého trojúhelníku v jejím středu. Takže jsme zjistili, že O je středem přepony AB, což je samo o sobě zajímavé, ale také víme, že když bod leží na ose úsečky, tak je stejně vzdálený od obou koncových bodů oné úsečky. To jsme si ukázali v minulém videu. Takže také víme, že bod O je stejně vzdálený od obou koncových bodů úsečky BC, takže OB se rovná OC, ale z tohoto prvního tvrzení víme, že OB se také rovná OA, takže když se OB rovná OC a zároveň OA, tak to znamená, že OC se musí rovnat OA. OC se musí rovnat OA. Nebo nad tím můžeme přemýšlet tak, že tento bod O je stejně vzdálený od všech 3 bodů, všech 3 vrcholů… Bod O je stejně vzdálený od všech 3 vrcholů našeho trojúhelníku. Takže tahle vzdálenost, což bude vlastně poloměr naší opsané kružnice, je stejná jako tahle vzdálenost, která je stejná jako tato vzdálenost. Víme, že bod O je stejně vzdálený od všech vrcholů, což je jen jiný způsob, jak říct, že O je středem kružnice opsané, takže jsme právě dokázali, že střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku je střed přepony trojúhelníku nebo naopak, že střed přepony pravoúhlého trojúhelníku je středem kružnice opsané, protože v jakémkoliv trojúhelníku existuje pouze jeden střed kružnice opsané.
video